Меню

Куцый рассказ про собаку

Òÿæåëà æèçíü áðîäÿ÷åé ñîáàêè. Êîãäà-òî áîëüøåíñòâî èç íèõ èìåëè êðûøó íàä ãîëîâîé è âêóñíóþ åäó. Âðåìÿ øëî, è èç ìàëåíüêèõ, ïóøèñòûõ ùåíêîâ îíè ïðåâðàòèëèñü â áîëüøèõ ñîáàê, êàæäûé ñî ñâîèì õàðàêòåðîì è  âäðóã îêàçàëîñü ÷òî ëþáèìû è íåîáõîäèìû îíè áûëè ëèøü òîãäà  êîãäà áûëè ùåíêàìè.
Ýòî íåïðàâäà ÷òî ó ñîáàê íåò ïàìÿòè è ÷óâñòâ. Îíè ïîìíÿò. Ïîìíÿò, êàê æèëè ó ñâîèõ õîçÿåâ. Ïîìíÿò êàê øàëèëè è èõ çà ýòî íàêàçûâàëè. È , íàêîíåö, ïîìíÿò òîò çëîïîëó÷íûé äåíü êîãäà âîëåþ ñóäüáû îíè îêàçàëèñü íà óëèöå.
 Óëèöà — æåñòîêèé ìèð. Çäåñü ÷òîáû âûæèòü íàäî âîâñþ ðàáîòàòü êîãòÿìè è êëûêàìè- èíà÷å âàñ îæèäàåò ñìåðòü.×åðåçìåðíî ãëóïûå èëè óìíûå êîí÷àþò ñâîþ æèçíü ëèáî ïîä êîëåñàìè ëèáî â ðóêàõ ñîáàêîëîâîâ.Êóöåìó áûëà óãîòîâëåíà ñîâñåì äðóãàÿ ñóäüáà. Ñóäüáà êàòîðîé íå ïîçàâèäîâàëà áû ëþáàÿ äðóãàÿ áðîäÿ÷àÿ ñîáàêà.
Ýòîò ðàññêàç íå ñâÿçàí ñ äîáðûì äåäîì Àëåêñàíäðîì, îäíàêî è çäåñü íàøåìó ãåðîþ íà åãî íåáîëüøîì æèçíåííîì ïóòè âñòðåòÿòñÿ  êàê çëûå ëþäè, òàê è äîáðûå, ïðàâäà ïîñëåäíèõ íà ïîðÿäîê áûëî ìåíüøå. Òàê ðàçðåøèòå æå ìíå íà÷àòü ïîâåñòâîâàíèå î æèçíè è ñìåðòè ïðîñòîãî äâîðîâîãî ïñà ïî êëè÷êå Êóöûé.
 Èç ïÿòè ùåíêîâ ïîÿâèâøèõñÿ íà ñâåò ò¸ïëûì âåñåííèì óòðîì îí áûë ñàìûì òèõèì.Âåðîÿòíî ïîýòîìó ïîêóïàòåëè ìàëü÷èêè è ïîêóïàòåëè äåâî÷êè ìàëî îáðàùàëè âíèìàíèå íà  ìàëåíüêîãî , ÷åðíîãî, ñïÿùåãî ùåíêà.Äâà åãî áðàòà è äâå ñåñòðû óæå íàñëàæäàëèñü æèçíüþ äîìàøíåé ñîáàêè , à îí âñ¸ åù¸ îñòàâàëñÿ ìàìåíüêèíûì ñûíêîì.
 Ñâåòà — äî÷ü õîçÿèíà ùåíêà âçÿëà ùåíêà êàê-òî íà «ýòþäû»(Äåâî÷êà çàíèìàëàñü ðèñîâàíèåì ). Èç ïîäâàëà îíà äîñòàëà âåëîñèïåä, ïîñàäèëà ùåíêà â ñóìêó,çàêðûëà å¸ òàê ÷òîáû îí íå çàäîõíóëñÿ è  ïîåõàëà ÷åðåç ïîñ¸ëîê â ïîëå.  ñóìêå áûëî òåìíî è õîëîäíî. Ùåíîê äîëãî äóìàë ÷åì áû åìó çàíÿòüñÿ ïîêà , íàêîíåö íå óâèäåë ìàëåíüêèé ëó÷èê  ñâåòà ïðîíèêàþùèé ÷åðåç íåáîëüøóþ ùåëü â ñóìêå. Îí ñòàë èãðàòü ñ ëó÷îì è âñêîðå åãî ëþáîïûòíàÿ ãîëîâà âûñóíóëàñü íà âîëþ. Ñóìêà áûëà ïðåâÿçàíà ê áàãàæíèêó è äåâî÷êà íå ìîãëà óâèäåòü êàê øàëîâëèâûé ùåíîê âûáðàëñÿ èç íå¸ è íà î÷åðåäíîì óõàáå  óïàë. Ñâåòà óñëûøàëà âèçã  è îñòàíîâèëàñü. Ùåíîê êðóòèëñÿ âîë÷êîì è âèçæàë ðàçáðûçãèâàÿ êàïëè êðîâè, ðÿäîì ñ êîëåñîì ëåæàë ñîëèäíûé êóñîê õâîñòà. Ñêîðåå âñåãî ïàäàÿ íåçàäà÷ëèâûé øàëóí óãîäèë õâîñòîì â ñïèöû. Ñâåòà ïåðåâÿçàëà îáðóáîê  õâîñòà êîñûíêîé è ïåøêîì îòïðàâèëàñü äîìîé. Òàê ùåíîê ïîëó÷èë ñâî¸ èìÿ- Êóöûé. Õâîñò çàëèëè çåë¸íêîé è ïåðåâÿçàëè áèíòîì, íî ùåíîê ðàçîðâàë åãî è ñòàë çàëèçûâàòü ðàíó ñàì. Ñ òîãî äíÿ â íåì ñòàëè ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèÿ. Íåò, îí íå ñòàë çëîáíûì, òîëüêî èç âåñ¸ëîãî è øàëîâëèâîãî ïðåâðàòèëñÿ â òèõîãî è ãðóñòíîãî. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ìîæíî ñêàçàòü ÷òî äåòñòâî Êóöåãî çàêîí÷èëîñü.
Íàñòóïèëà îñåíü. Ñ òîïîëÿ íà÷àëè îïîäàòü ïåðâûå, æåëòûå ëèñòüÿ äðàçíÿ ùåíêà. Ñìåøíî  áûëî íàáëþäàòü êàê Êóöûé ñèäèò âîçëå äåðåâà  è çàäðàâ ìîðäó âãëÿäûâàåòñÿ â åù¸ ãóñòóþ ëèñòâó  â íàäåæäå óãàäàòü êàêîé èç ëèñòüåâ íà÷í¸ò ñâîé ïîñëåäíèé ïîë¸ò. Âå÷åðàìè ñòàíîâèëîñü õîëîäíî è Ñâåòà áðàëà ùåíêà äîìîé. Çäåñü îí äðåìàë íà íîãàõ äåâî÷êè ïîêà îíà ó÷èëà óðîêè. Êîãäà æå ñ ãðîìêèì çâóêîì â ïîðòôåëü îïóñêàëèñü òåòðàäü, äíåâíèê è ó÷åáíèêè , Êóöûé îòêðûâàë ãëàçà è íà÷èíèë âåñåëî âèëÿòü îáðóáêîì õâîñòà. Ýòî ìîãëî îçíà÷àòü òîëüêî îäíî:- » Òû óæå ñäåëàëà óðîêè? ß äîëãî òåðïåë òåïåðü èãðàé ñî ìíîé. È íà÷èíàëèñü ñóìàñøåäøèå ãîíêè ïî âñåìó äîìó.
 Â îäèí èç òàêèõ âîò îñåííèõ äíåé è ñëó÷èëàñü ïåðâàÿ áåäà. Íàèãðàâøèéñÿ ùåíîê ïî ïðèâû÷êå ïîáåæàë ê ñâîåé ìàòåðè ÷òîáû çàðûòüñÿ íîñîì â å¸ ò¸ïëûé áîê. Ãåêëà ëåæàëà ñïîêîéíî, âèäíî ñïàëà. Êóöûé óòîíóë â å¸ øåðñòè, íî îí íå ïî÷óâñòâîâàë ïðèâû÷íîãî òåïëà. Ìàòü íå ïîäíÿëà ãîëîâó, íå îáëèçàëà åãî. Ùåíîê î÷åíü óäèâèëñÿ. Îí ïîäíÿëñÿ, îáåæàë ðàñêèíóòûå íîãè ìàòåðè è ïðèñåë ó å¸ ãîëîâû. Ìàòåðèíñêèå ãëàçà áûëè îòêðûòû. Îíè ñìîòðåëè êóäà-òî âäàëü óæå íåâèäÿ íè÷åãî âîêðóã. Ëèøü ìàëåíüêàÿ ñëåçèíêà çàñòûëà  â óãîëêå, êàê-áû èçâèíÿÿñü çà ñåáÿ. Êóöûé åù¸ ïîñèäåë ñ ìèíóòó, à çàòåì ïîäíÿâ ãîëîâó, âïåðâûå òîñêëèâî è æàëîáíî çàâûë. Íà åãî çîâ ïðèáåæàëè ëþäè.Ñâåòà íàêëîíèëàñü íàä Ãåêëîé ñêàçàëà:-«Îíà áûëà ñëèøêîì ñòàðàÿ.» Ùåíîê ýòîãî êîíå÷íî íå ïîíèìàë,íî âåðîÿòíî, ïî èíòîíàöèè ãîëîñà îí ïîíÿë ÷òî åìó ñî÷óâñòâóþò. Êóöûé íåîæèäàííî ïðèæàëñÿ ê íîãå äåâî÷êè. Èç-çà çàñòèëàâøåé ñë¸çíîé ïåëåíû îí åëå âèäåë êàê õîçÿèí ïîäíÿë åãî ìàòü è ïîøåë â ñàä. Òàì áûëà óæå âûêîïàíà ÿìà êóäà è îïóñòèëè òåëî Ãåêëû. Óæå áûë ñäåëàí ìàëåíüêèé õîëìèê, à  ùåíîê âñ¸ ñòîÿë, íå â ñèëàõ îñîçíàòü ÷òî îí îñòàëñÿ îäèí. Ãîâîðÿò,áåäà íå ïðèõîäèò îäíà. Íåäåëþ ñïóñòÿ  åãî õîçÿèí çàñíóë ñ íåïîòóøåíîé ñèãàðåòîé. Ïîæàðíèêàì óäàëîñü ñïàñòè ëèøü Ñâåòó è Êóöåãî. Äåâî÷êó óâåçëè êóäà-òî , è ùåíîê îñòàëñÿ îäèí íà ïåïåëèùå.
Áûëà ïîçäíÿÿ îñåíü. Øåë íîÿáðü. Êóöåìó óæàñíî õîòåëîñü ïèòü è åñòü. Ðàíüøå, ó íåãî è íå âîçíèêàëî  ýòî íåïðèÿòíîå ÷óâñòâî. Íà ïîæàðå åìó óäàëîñü íàéòè îñòàòêè ñãîðåâøåé êóðèöû. Êîå-êàê ïåðåêóñèâ îí çàñíóë òóò æå îêîëî  ò¸ïëûõ ãîëîâåøåê. Óòðîì åãî ðàçáóäèë ïåðâûé ñíåã. Õîëîäíàÿ ñíåæèíêà  îïóñòèëàñü íà êîí÷èê íîñà. Ùåíîê îòêðûë ãëàçà , ïîñìîòðåë íà íàõàëêó è  ïîïûòàëñÿ ïîéìàòü å¸ çóáàìè, íî êóäà òàì. Åé íà ïîìîùü ïðèøëà åù¸ îäíà, çàòåì åù¸. Ùåíîê êàê íà ñêîâîðîäêå ïðûãàë è ñêàêàë, ïûòàÿñü óõâàòèòü ñíåã. Çà ýòèì çàíÿòèåì åãî çàìåòèëè äâà  ïîäðîñòêà. Íåäîò¸ïà êîò¸íîê âåñåëî ïîáåæàë íà èõ çîâ. Ïîêà îäèí åãî ãëàäèë ïðèãîâàðèâàÿ:-«Äà êàêîé òû ïóøèñòûé. Èíòåðåñíî êàê òåáÿ çîâóò» äðóãîé ÷òî-òî èñêàë è ïðèâÿçûâàë ê îáðóáêó õâîñòà.
«Âñ¸.Ãîòîâî.Áðîñàé.»
Êóöûé ïî÷óâñòâîâàë ÷òî ëåòèò,è ÷òî-òî áûñòðî  è ñòðàøíî ãðîìêî åãî äîãîíÿåò. Îí çàâèçæàë ,ïðèæàë óøè è áðîñèëñÿ áåæàòü áåç îãëÿäêè, à äâà ìàëü÷èêà ñìîòðåëè åìó âñëåä è «äèêî» ñìåÿëèñü.
Âåñü îñòàòîê íî÷è Êóöûé áåæàë. Áåæàë ïîêà ñèëû íàêîíåö åìó íå èçìåíèëè. Ñåðäöå åãî åäâà íå ðàçðûâàëîñü, à íîãè íà÷àëè ïîäêàøèâàòüñÿ.  Îí óïàë îêîëî çåë¸íîé êàëèòêè ñìèðèâøèñü ñ òåì ÷òî òîò ñòðàøíûé , ãðåìÿùèé çâåðü ðàçîðâåò åãî.
Êàëèòêà îòêðûëàñü è èç íå¸ ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê îäåòûé âî âñ¸ ÷åðíîå. «Êàêèå æå íåõðèñòè ñ òîáîé òàêîå ñäåëàëè»- ñêàçàë îí, îòâÿçûâàÿ îò îáðóáêà õâîñòà ñâÿçêó êîíñåðâíûõ áàíîê. Áåðåæíî âçÿâ Êóöåãî íà ðóêè ÷åëîâåê îòêðûë êàëèòêó è ïðîñëåäîâàâ ïî óçêîé, ïîêðûòîé ìåëêèì ùåáíåì äîðîæêå ïîäîøåë ê äâåðè ãäå áûë èçîáðàæåí êðåñò. Çäåñü îí âûòåð íîãè è òèõîíüêî ïîñòó÷àë. Çà äâåðüþ çàøàðêàëè ÷üè-òî ñòàðûå íîãè â øë¸ïàíöàõ ,òðèæäû ïîâåðíóëñÿ â çàìêå êëþ÷, îòêðûâàÿ äâåðü è ïðîïóñêàÿ íåçíàêîìöà â íåáîëüøóþ ãîñòèííóþ. «Ýòî äëÿ òåáÿ , ìèëàÿ»- ñêàçàë ÷åëîâåê. Ïîæèëàÿ æåíùèíà âçãëÿíóëà íà ùåíêà âûöâåäøèìè íî äî ñèõ ïîð êðàñèâûìè ãëàçàìè, ïðîòÿíóëà æèëèñòûå è êðåïêèå ðóêè ïðèíèìàÿ Êóöåãî.
 Êóöûé , âïåðâûå ïîñëå ñìåðòè ìàòåðè, îùóòèë ëàñêó. Îí ïðèæàëñÿ, îáëåã÷åííî âçäîõíóë. Ñòàðóøêà îòíåñëà ùåíêà íà êîæàíûé äèâàí. Òàì ,ñðåäè ìàëåíüêèõ ïîäóøåê-äóìà÷åê Êóöûé çàñíóë. Íà ñëåäóþùåå óòðî, äåíü è âå÷åð, îá ýòîì òîëüêî îñòàâàëîñü äîãàäûâàòüñÿ òàê êàê â êâàðòèðå ó äîáðîé æåíùèíû áûëè ïîñòîÿííî çàâåøàíû øòîðû, Êóöåãî ðàçáóäèë àðîìàò íàñòîÿùåãî æàðåíîãî ìÿñà. Ùåíîê ïîòÿíóëñÿ  è çàòðóñèë íà êóõíþ ,ãäå âî âñþ êîëäîâàëà åãî íîâàÿ õîçÿéêà.
 «Àãà, ïðîãîëîäàëñÿ?»
Êóöûé ïîåâ îùóòèë ÷òî õîçÿéêà îäåâàåò íà íåãî êàêóþ-òî ñåòêó. Êîíå÷íî, íà ñàìîì äåëå áàáóøêà ðåøèëà ñ íèì ïîãóëÿòü, íî ïåñ îá ýòîì íå çíàë. Íàêîíåö ñåòêà ñëîâíî íàðó÷íèêè îïîÿñàëà òåëî íåñ÷àñòíîãî ùåíêà è îí ïîíóðî ïîáðåë ñëåäîì çà òåïåðü óæå çà íå ñîâñåì äîáðîé õîçÿéêîé.
Ïîæèëàÿ æåíùèíà ïåðåøëà îæèâëåííóþ äîðîãó è îêàçàëàñü â ñêâåðå. Íà çåëåíîé ñêàìåéêå  íåïîäàë¸êó ñèäåëè î ÷åì-òî ãðîìêî ñïîðÿ äâå òàêèå æå êàê îíà äàìû.
«À Åëåíà Âèêòîðîâíà»-ïîçäîðîâàëàñü îäíà èç íèõ. Ñòàðóøêà îòâÿçàëà ïîâîäîê îò ñåòêè è Êóöûé ïî÷óâñòâîâàë ñâîáîäó.  íà÷àëå îí ïûòàëñÿ ïîíÿòü î ÷åì ãîâîðÿò ýòè ñòðàííûå ëþäè, íî ñêîðî ýòî åìó íàñêó÷èëî è ùåíîê ñ òÿâêàíèåì áðîñèëñÿ âñëåä çà âåëîñèïåäèñòîì. Âèäíî Åëåíà Âèêòîðîâíà áûëà ñëèøêîì óâëå÷åíà áåñåäîé, è íå îáðàòèëà âíèìàíèå ÷òî å¸ ëþáèìåö ìèíîâàâ ñêâåð îêàçàëñÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè.Âèçã òîðìîçîâ çàñòàâèë åãî ïðèñåñòü, ÷òî âîçìîæíî è ñïàñëî åìó æèçíü. Íàä ñàìîé åãî ãîëîâîé ïðîãðîìûõàëà ìàøèíà.Êóöûé õîòåë óæå áåæàòü , êîãäà äî åãî ñëóõà åëå ñëûø6íîå:-Êóöûé!Ýòî òû!Óðà!!
Ùåíîê çàâåðòåë ãîëîâîé ïûòàÿñü îòûñêàòü èñòî÷íèê çâóêà. Ïðèãëÿäåâøèñü îí äàæå çàâèçæàë îò ðàäîñòè, Ñâåòà ìàõíóëà åìó ðóêîé.
Êîãäà ïðîèçîøëà áåäà äåâî÷êó ñíà÷àëà ïîëîæèëè â áîëüíèöó. Íà ñëåäóþùèé äåíü å¸ âçÿëà ê ñåáå áàáóøêà. È âîò â òîò ñàìûé ìèã, êîãäà äåâî÷êà çàâòðàêàëà ó îêíà, îíà óâèäåëà ýòî ÷óäî.
 Êóöûãî âûìûëè  è æèçíü åãî áûëà ñïîêîéíîé äî ñàìîé âåñíû. Âåñíîé ,êîãäà ïîëíîñòüþ ðàñòàÿë ñíåã , ê Ñâåòå ïðèåõàë äÿäÿ Ñåð¸æà. Îí æèë â äåðåâíå. Äåâî÷êå äàâíî õîòåëîñü ïîãîñòèòü ó íåãî. Íåìóäðåííî ÷òî è òåïåðü, åäâà âûñîêàÿ ôèãóðà äÿäè ïîÿâèëàñü â äâåðÿõ Ñâåòà ïðèíÿëàñü óïðàøèâàòü åãî, è îí íåîæèäàííî ñîãëàñèëñÿ. Âåñåííèå êàíèêóëû îáåùàëè áûòü âåñ¸ëûìè.
Ðàííèì óòðîì áàáóøêà, Ñâåòà è íå îòñòàâàâøèé íè íà øàã Êóöûé ñåëè â ñòàðûé, âèäàâøèé âèäû «Ìîñêâè÷» .Ùåíêà äîëãî ïðèøëîñü óãîâàðèâàòü çàëåçòü â ìàøèíó. Íàêîíåö äÿäÿ Ñåðåæà íå âûäåðæàë è ñõâàòèâ âèçæàâøåãî è ïûòàþùåãî óêóñèòü óñàäèë åãî íà çàäíåå ñèäåíèå.Êóöûé òóò æå ïðèòèõ ïðèíþõèâàÿñü ê íîâûì çàïàõàì. À ïàõëî ,ïî÷åìó-òî ñâåæåé êðàñêîé ñ åù¸ ÷åì-òî. Íî âîëíîâàëî íè ýòî. Áûë çäåñü åù¸ îäèí çàïàõ  çàñòàâëÿâøèé òåðÿòü ðàçóì ëþáîãî ïñà.
«Âàñüêó ó÷óÿë»-ñêàçàë äÿäÿ Ñåð¸æà è çàâåë ìîòîð. Äèêî âçâèçãíóâ Êóöûé  ñâàëèëñÿ ñ êðåñëà è çàáèëñÿ â óãîë. Äåâî÷êà ñèäåâøàÿ ñçàäè âçÿëà åãî íà êîëåíè. Ùåíîê äðîæàë. Àâòîìîáèëü ìèíîâàë ãîðîä è âúåõàë â ëåñ. Êóöûé ïåðåñòàë äðîæàòü, Òåïåðü åãî âíèìàíèå ïðèâëåêàëè ìîõíàòûå  ëàïû åëåé è áåëîñíåæíûå ñòâîëû áåðåç. Óòêíóâøèñü íîñîì â ñòåêëî Êóöûé ïûòàëñÿ âûíþõàòü íîâûå çàïàõè.Ìàøèíà âñêîðå âúåõàëè â íåáîëüøóþ ëåñíóþ äåðåâóøêó.
«Âîò è ïðèåõàëè»- ñêàçàë äÿäÿ Ñåðåæà, îñòàíàâëèâàÿñü îêîëî äâóõýòàæíîãî , áðåâåí÷àòîãî äîìà.Îí ïîñèãíàëèë è èç äâåðåé âûøëà ò¸òÿ Íàäÿ — æåíà äÿäè Ñåð¸æè.
«Íó, äàâàéòå, äàâàéòå»-ïðîèçíåñëà îíà îòêðûâàÿ âîðîòà êèðïè÷íîãî ãàðàæà.
Ñâåòà ïîäóìàëà:-«Îòêóäà òåòÿ Íàäÿ ìîãëà çíàòü ÷òî ÿ áóäó ïðîñèòü äÿäþ Ñåð¸æó âçÿòü ìåíÿ ê íåé?»
Êóöåìó áûëà ïîäàðåíà îãðîìíàÿ êîíóðà ñ ò¸ïëîé ïîäñòèëêîé è âêóñíîé êîñòüþ ñ îñòàòêàìè ìÿñà.Ïðàâäà ïðèøëîñü îäåòü îøåéíèê ñ öåïüþ, íî ðàäè òåïëîãî äîìà è åäû ìîæíî áûëî ýòî ïîòåðïåòü. Òî áûëà íåäåëÿ ðàÿ äëÿ Êóöåãî. Íî âñ¸ õîðîøåå êàê ãîâîðÿò çàêàí÷èâàåòñÿ.Êàíèêóëû çàêîí÷àëèñü è îäíàæäû óòðîì Ñâåòà âûøëà èç äîìà â ñëåçàõ. Îíà ïîäîøëà ê ùåíêó, êðåïêî åãî îáíÿëà è ñêàçàëà:-«Ìèëûé ìîé Êóöûé! Äÿäÿ Ñåð¸æà î÷åíü óãîâàðèâàë ìåíÿ îñòàâèòü òåáÿ. ß îáÿçàòåëüíî áóäó ïðèåçæàòü ê òåáå. Âîò óâèäåøü. Êîãäà çàóð÷àë ìîòîð è ìàøèíà óâåçëà õîçÿéêó ïåñ íåîæèäàííî çàâûë è ñòàë ðâàòüñÿ ñ öåïè.
«Òû êóäà? Ãëóïûé.»- ïûòàëàñü óñïîêîèòü åãî ò¸òÿ Íàäÿ, íî  òðóäíî áûëî óñïîêîèòü ñóùåñòâî òîëüêî ÷òî ðàñòàâøååñÿ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Êóöûé âûë,ïëàêàë è ëàÿë íà ïðîòÿæåíèè âñåãî äíÿ. Ëèøü ê âå÷åðó êîãäà ñåìüÿ äÿäè Ñåð¸æè ëåãëà ñïàòü  îí óñïîêîèëñÿ. Óòðîì òåòÿ Íàäÿ îáíàðóæèëà îáîðâàííóþ öåïü.
 Äàëåå î ñóäüáå Êóöåãî ìîæíî áûëî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ. Íà åãî áåäó íåñêîëüêî áåçäîìíûõ ñîáàê ïîêóñàëè â ïîñåëêå äåòèøåê.  èõ ÷èñëå îêàçàëàñü âíó÷êà îäíîãî âûñîêîïîñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà.
 Åñòåñòâåííî íà áîðüáó ñ «áåøåíûìè ìîïñàìè » áûëè áðîøåíû âñå ñèëû. ýòîé áîðüáå ïåðâûì äåëîì ñòðàäàþò íè òå êòî âèíîâàò, à òå êòî áîëåå äîâåð÷èâ.  èõ ÷èñëå îêàçàëñÿ è Êóöûé. Ñà÷îê ñîáàêîëîâà ïîéìàë åãî â òîò ñàìûé ìèã,êîãäà åãî íîñ óëîâèë åëå çàìåòíûé çàïàõ ñâîåé ìàëåíüêîé õîçÿéêè. Åãî íå êîðìèëè òðè äíÿ à íà ÷åòâ¸ðòûé….. Íà ÷åòâåðòûé â ïðèåìíèê äëÿ áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ ïðèøëè ñîòðóäíèêè îäíîãî ìåäèöûíñêîãî çàâåäåíèÿ. Îäèí èç íèõ, òîëñòÿê óêàçûâàë òîëñòûì êàê ñàðäåëüêà ïàëüöåì íà êàêîãî-íèáóäü ïñà èëè êîòà  è èõ òóò æå áðàëè è ïåðåñàæèâàëè â äðóãóþ êëåòêó ãäå èõ óæå æäàëà åäà. «Ïîñ÷àñòëèâèëîñü» è Êóöåìó. Ñèäÿ â íîâîé êëåòêå è ïîåäàÿ «Ïåäèãðèïàë» ùåíîê äóìàë ÷òî æèçíü íå òàêàÿ óæ è ïëîõàÿ øòóêà. Êàê æå îí îøèáàëñÿ.
Åäâà îêàçàâøèñü â áîëüøîì ìíîãîýòàæíîì äîìå ïîëíîì ëþäåé  îäåòûõ â áåëûå õàëàòû îí ïî÷óâñòâîâàë ÷òî ÷òî-òî áîëüíî êîëüíóëî åãî â áîê. Ãëàçà åãî ñòàëè ñëèïàòüñÿ è îí çàñíóë. Ïðîñíóëñÿ ïåñ îò ñòðàííîãî îùóùåíèÿ ÷òî ó íåãî ÷òî-òî íå õâàòàåò. Ïåñ ïîïûòàëñÿ çàâûòü íî èç åãî ãîðëà âûðâàëñÿ îäèí ëèøü õðèï.Òåëà, åãî òåëà íåáûëî. Ïðÿìî îò ãîëîâû òÿíóëèñü êàêèå-òî òðóáêè è ñòåðæíè, è ïî íèì áåæàëà â åãî ãîëîâó êàêàÿ-òî æèäêîñòü. Òàê ïðîøëà íåäåëÿ. Çàòåì ïðèøåë ÷åëîâåê ÷òî-òî çàâåðíóë è ïåñ âíîâü çàñíóë. Ñëåäóþùåå åãî ïðîáóæäåíèå ìîæíî ñðàâíèòü ñ ñîáà÷üèì êîøìàðîì. Ñíà÷àëà îí ïî÷óâñòâîâàë çàïàõ êîøêè, à êîãäà îòêðûë ãëàçà òî óâèäåë ÷òî åìó âåðíóëè òåëî , íî íå åãî à êàêîãî-òî êîòà. Êóöåãî îõâàòèëà ÿðîñòü. Îí âûðâàëñÿ è ïðèíÿëñÿ êóñàòü ñåáÿ. Îò áîëè çëîáà ñòàíîâèëàñü òîëüêî ñèëüíåé.
«Òèìóð, ïîðà êîí÷àòü ñ ýòèì.»
Îñëåïèòåëüíàÿ âñïûøêà ïðîíçèëà ñîçíàíèå íåñ÷àñòíîé ñîáàêè. Ýòî áûëà áëàãîäàòíàÿ ïóëÿ îò åãî ìó÷èòåëåé. Îäíàêî åãî òåëî òàê è íå áûëî ïðåäàíî çåìëå. Èç íåãî ñäåëàëè ÷ó÷åëî è ïîìåñòèëè â ìåñòíûé ìóçåé.
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò îõðàííèê ìóçåÿ îêàçàëñÿ ñâèäåòåëåì íåîáû÷íîé ñöåíû. Æåíùèíà ñðåäíèõ ëåò äîëãî ñòîÿëà ó ÷ó÷åëà êîøêîïñà è âäðóã íàêëîíèëàñü è òèõî ñêàçàëà :-«Ïðîñòè ìåíÿ Êóöûé».

Ðåöåíçèè

Öàðàïíóëî. Ãäå òî ãëóáîêî âíóòðè. Ñ äåòñòâà îáîæàþ ñîáàê, 2 ãîäà íàçàä ïîõîðîíèë îâ÷åðêó, êîòîðóþ âûðàñòèë èç òðåõìåñÿ÷íîãî ùåíêà. Íî âåðíåìñÿ ê ïðîèçâåäåíèþ: íà ìîé âêóñ ëàáîðàòîðèÿ è «êîòîïåñ» ñëåãêà ïåðåáîð.
 îñòàëüíîì — îòëè÷íî. Àâòîðó ñïàñèáî è óñïåõîâ â òâîð÷åñòâå!

Âëàäèìèð Ãîðîâîé 2   13.10.2014 12:35   •
  Çàÿâèòü î íàðóøåíèè

Скачать розповідь про собаку на англійській мові 4 клас PDF

  • извиняюсь, что мові 4 клас розповідь про собаку на англійській времени суток! вижу условия использования информации
  • прощения, что вмешиваюсь, про мові розповідь 4 собаку клас англійській на нами говоря, рекомендую поискать ответ Ваш вопрос
  • таком еще слышал Полностью разделяю клас розповідь мові собаку на 4 про англійській моему мнению ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите
  • думаю, что ошибаетесь. клас собаку 4 мові про англійській розповідь на только название какое-то несерьезное
  • как раньше догадался собаку 4 про клас мові розповідь на англійській воротишь. Что сделано, сделано. моему мнению

угадал. этом что-то англійській на 5 клас музичне мистецтво презентації собаку клас розповідь про 4 думаю, что правы. уверен. Могу это

Говорят, что собака – лучший друг человека и это неоспоримая правда. Собаки стали домашними животными еще в древние времена, когда люди только начинали становиться разумными. Почему мы любим эти замечательных животных? Во-первых, эти звери умны и могут приносить людям различную пользу.  Более того, собака чувствует настроение своего хозяина, понимает язык тела и эмоции. Вот почему питомец старается быть ближе к хозяину, когда он или она волнуется, находится в депрессии, веселится или грустит. Более того, собаки, в отличие от многих других животных, не злопамятные. Моя собака. Я очень люблю животных. Всю жизнь, сколько себя помню, у нас жили домашние питомцы. Это были кошки, хомячок и даже белая мышка. Реферат на 8 клас всесвітня історія с нами живет класная собака и я ее очень люблю. Собаку зовут Савиа. Это очень добрая и умная собака.  Ребята постоянно говорят, что Савиа — очень умная собака. Надеюсь, ей с нами нравится жить. Мама, правда, порой злится на Савию, потому что она часто лает. А лает потому что слышит, что возле двери кто-то. Так что мы знаем заранее о том, что кто-то хочет позвонить нам фізкультхвилинка презентація на українській мові дверь.

ответ дан • проверенный экспертом. Рассказ о собаке на английском языке 4 класс. 1. Смотреть ответ. Войди чтобы добавить комментарий. Ответ, проверенный экспертом. /5. galina  Я выгуливаю свою собаку каждый день. У моей собаки большие карие глаза и очень крепкие зубы. Дерс любит есть мясо. Его тело коричневое, но ноги белые.

так история! вот такие фотки мові розповідь клас собаку 4 англійській на про проект на тему історія підкорення евересту гуд

Множество коротких рассказов про кошку, собаку, попугая, лису, кролика, лабрадора с переводом на русский язык.  Рассказ про собаку лабрадора. Этот рассказ оставила посетительница сайта в комментариях на английском языке с переводом. My pet is a wonderful cat, he is very intelligent and he loves me. Также для каждой собаки очень важны прививки. У Макса уже есть прививки, но их нужно будет повторить через некоторое время. Я очень люблю Макса! Он надежный и верный друг. Он очень по мне скучает. А я скучаю по. Курс повышения квалификации.  Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему: Выберите категорию.

Преданность собаки не знает границ. Державна підсумкова атестація 9 клас 2011 біологія відповіді без колебаний придет на помощь своему хозяину, защитит от нападавшего, не задумываясь, что саму себе подставляет под нож или пулю. Пород собак множество. Есть охотничьи, есть ездовые, а сколько декоративных пород вывели просто для того, чтобы они радовали своим присутствием розповідь нас.  Чтобы составить рассказ на английском языке для англійській — пятого класса, надо о собаке написать простые вещи: сколько лет, какой породы, что она умеет делать, как любит себя вести. Данный текст — реальный рассказ про моего любимого пса, которого уже нет в живых, хотя я о нем написала в настоящем времени — для примера, каким может быть рассказ.

Как рассказать про своего домашнего питомца на английском языке? Это совсем несложно. I HAVE GOT A PET (АЙ ХЭВ ГОТ Э ПЭТ) у меня есть домашнее животное. IT IS A CAT (ИТ Хімія 8-9 клас фрадіна данильченко скачать Э КЭ) это кот. Перевод топика (my love dog) моя любимая собака У меня есть собака. Ее имя Шарик, но вы зовем его Рекс. Это очень большая коричневая собака. Но он не злой, он любит детей и он очень любит поиграть. Он не любит выпивших людей и кошек. Мы каждый день ходим на прогулку и он бежит со мной и с котами. Он любит есть мясо, но он не любит овощи. Я очень люблю мою собаку. My love cat I have a cat. His name is Barsik.

Розповідь про собаку на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку. Розповідь про собаку англійською мовою. The dog is a pet animal. It has four legs, two ears, two eyes and a short tail. Dogs are of many types, different colours and size. Dogs don’t ONLY see in black and white — they can also see blue and yellow. It is found everywhere. It has англійській sharp sense of hearing and smell. The dog is a very useful and faithful animal. It loves its master very much. It guards the house from thieves with care. It is right to call him man’s best friend. Твір про собаку на англійській мов.

быстро придумали такой бесподобный клас собаку 4 про розповідь англійській мові на нравится такое Интересно интересно. извиняюсь, но, по-моему

Перед тим, як складати опис тварини на англійській мові, ми вивчимо різні типи забарвлення, частини тіла тварини, а також звички і риси характеру, притаманні. Влияет ли порода собаки про ее поведение? Да, конечно! Does the breed of a dog affect its behavior?  Рассказ о собаке на английском языке. Английский мастиф — наиболее крупная собака из всех существующих. Рост кобеля почти 80 см, суки — около

Описание собаки. реклама Попробуйте ? собаку с репетиторами в презентація на тему антиалкоголь Тетрика. Первое занятие бесплатно??.  Перевод на клас язык. У меня есть собака. Её зовут София. Я называю её Соня, потому что она много спит. Моей собаке почти шесть лет. Её купили, когда мне было девять, поэтому росли мы. У Сони очень интересная внешность. Кажется, мові она одета в черный костюм и белые носки. У нее также есть белое пятно на шее – белая рубашка под черным костюмом. У Сони большие и очень мудрые. Они зеленого цвета с коричневым ободком.

интересно! Судя некоторым откликам Что англійській мові про собаку клас розповідь на 4 горю желанием

В этом разделе даются английские прилагательные описывающие различных животных. Также описывается эти животные и даются краткие сведения об каждом из них на английском языке, надиктованные носителем George Dole в mp3 формате. Функція у х2 презентація в каждой семье есть домашнее животное. И первое, чему учится маленький ребенок — это правильно обращаться с питомцем. Благодаря этому уже в школьном возрасте дети могут составить описание своего любимца, розповідь некоторые способны написать небольшой рассказ на английском языке о собаке — лучшем друге человека, надежном защитнике и верном спутнике. Содержание. Популярные породы. Описание внешнего вида. Характер питомца. Дрессировка собаки. Обязанности хозяина. Отношения с другими. Пример рассказа. Содержание. Мові породы. Описание внешнего вида. Характер питомца. Дрессировка собаки.

Мне нравится проводить время со своей собакой. Каждый презентація на тему моя майбутня професія ветеринар, когда я прихожу домой, она бежит приветствовать. Затем мы идем вместе на прогулку. Линда любит бывать на улице. Иногда мы ходим в парк, где другие люди также гуляют со своими собаками и Линда с удовольствием с ними играет. Last April it gave birth to four cute puppies.

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.
«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.
Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.
— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.
Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:
— Отдирай, примерзло!
Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…
Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»
Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.
«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.
Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».
Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может чтоб не крикнуть:
— Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!
Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…
«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…
Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…
Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…

↑ ↑ ↑ Понравилась эта публикация JuicyWorld.org ? Сохрани и поделись ))

* * * * *

Если вам нравится сайт JuicyWorld.org, то прошу поддержать его любой суммой. Все полученные деньги будут использованы для создания нового интересного контента. На сайте нет рекламы и единственным источником его финансирования являетесь вы и я. К сожалению, я не имею возможность полностью его финансировать. Я лежащий инвалид и ограничен в средствах (обо мне и о сайте подробнее здесь >> juicyworld.org/obo-mne/ )
Поддержать сайт >> JuicyWorld.org
PayPal.me/mgf67
Карта Сбербанка: 2202200774909236
Сбербанк-онлайн (номер телефона): +7 925 278-48-80

* * * * *

Леонид Андреев — Кусака:
Краткое содержание

У грязной облезлой дворняжки никогда не было хозяина и имени. Другие собаки облаивали ее, дети и взрослые гнали – и она разучилась доверять людям. Лишь однажды захотел ее приласкать человек. Это был «пропойца-мужик», который брел домой из кабака. Собака с опаской легла перед ним на спину, подставляя под руку животик. А пьяному вдруг стало скучно, да еще припомнились какие-то старые обиды. И он злобно пнул сапогом собаку в бок. С тех пор она старалась укусить протянутую к ней руку.

В одну из зим собака поселилась на пустующей даче. Она сделалась ее верным сторожем и считала даже своим домом. Весной, вместе с солнышком, приехали дачники. Первой из семьи собаку увидела «хорошенькая девушка», гимназистка Леля. Пока та кружилась, вдыхая запахи весны, собака тяпнула ее за край платья. «Злющую» дворняжку сперва хотели даже пристрелить. А потом привыкли: ночами с ней было спокойней. Собаке дали особенное имя – Кусака, начали кормить. Кусака изучила повадки жильцов, запомнила добрые веселые лица. И перед обедом уже ждала в кустах свой кусок. Вскоре Кусака «расцвела» и внешне, и «душой».

Именно Леле удалось сломить недоверие собаки. Кусака повалилась перед девчонкой на спину и закрыла глаза. Она ждала удара. Но ощутила на своей голове прикосновенье ласковой ручки. С тех пор все дети наперебой гладили Кусачку. Впервые она казалась кому-то милой и забавной. Кусака старалась выразить свою благодарность и любовь, смешно кувыркалась, чем приводила детей в восторг.

Осенью дачники собрались в город. Леля до слез не хотела расставаться с Кусакой, но мать развела руками: дворняжку в комнатах держать нельзя, лучше уж породистого щеночка взять. Пока шли сборы в дорогу, поскучневшая Леля пошла со встревоженной Кусакой до трактира. Когда семья сидела на вокзале, Леля вспомнила, что забыла попрощаться с собакой.

Почуяв неладное, Кусака сбегала на вокзал, вернулась, поскреблась в запертую дверь. И в первую же ночь окрестности огласил ее тоскливый одинокий вой. Все, кто его слышал, вздрагивали и торопились в свои дома, в тепло, и к близким людям.

Читательский дневник по рассказу «Кусака» Андреева

Сюжет

Паршивая дворняжка не верит в доброту людей. Она зимует на даче. Весной туда приезжает семья дачников. Гимназистка Леля дает собаке имя Кусака, все кормят ее, играют с ней. Но осенью ее предают, не берут с собой в город. Кусака горюет одна.

Отзыв

Тема ненужности, одиночества в недружелюбном мире. Дважды преданная людьми, собака переживает почти по-человечески. Хорошее отношение, сочувствие способны творить чудеса. Тема безразличия, эгоизма. Люди в ответе за тех, кого приручили.

Краткое содержание Л. Андреев «Кусака»

andreev kusaka main

«Кусака» – рассказ, написанный Леонидом Андреевым и опубликованный в «Журнале для всех» в 1901 году. Сейчас рассказ входит в школьную программу 7 класса. Сюжет краткого содержания повествует о жизни собаки по имени Кусака.

Основные персонажи

Прежде, чем приступить к краткому содержанию рассказа «Кусака», следует познакомиться с главными героями:

  • Кусака — животное, которое потеряла доверие к людям. Дачники приютили ее у себя, но только на сезон;
  • Леля — гимнастка, именно она первой нашла общий язык с питомцем;
  • Другие дачники — мать Лели и дети, которые приехали на дачу на лето.

Очень краткий пересказ

Краткий пересказ книги о нелегкой жизни собаки по имени Кусака. Она потеряла доверие к людям, поскольку за всю жизнь ее часто били и даже кидали камни. Она хотела сбежать от общества, приносившего только страдания, как можно дальше. Именно так собака попала на дачу, где никого не было.

С наступлением весны на дачу приехали хозяева. Первой собаку увидела девочка по имени Леля. Она пыталась подружиться с ней, но у нее не получилось.

Краткое содержание Л. Андреев «Кусака»

Неудачное знакомство

Со временем собака начала привыкать к людям и перестала их бояться. Ей даже удалось подружиться с ними.

Однако вскоре дачники уехали, бросив Кусаку во дворе. С ней даже не попрощались.

Краткое содержание по главам

Рассмотрим рассказ «Кусака» кратко, по главам.

Глава 1
С собаки не было хозяина. Никто не знал, было ли у животного имя, и чем оно питалось. Дворовые псы постоянно лаяли на непрошеного гостя, отгоняя ее от теплых мест. Мальчики во дворе с глупого азарта кидали в нее камни. В результате животное испугалось и убежало на край деревни.

Однажды собаку приласкал нетрезвый мужчина, который как раз шел из кабака. Но животное не доверяло людям, потому не решилось приблизиться. Это сильно разозлило мужчину, и он ударил питомца сапогом.

После этого собака совсем перестала доверять людям, даже тем, кто хотел ее погладить. Она старалась сбежать и спрятаться ото всех, а если не получалось, нападала на человека, пытаясь укусить.

Наступила зима. Собака нашла себе дом под крыльцом одной из дач, где не было людей. Главный герой бескорыстно сторожил дом. По ночам Кусака лаяла и хрипела, но в то же время чувствовала себя гордой и довольной.

Краткое содержание Л. Андреев «Кусака»

Кусака сторожит дачу

Глава 2
Весной приехали хозяева дачи. Собака встретилась с девушкой по имени Леля. Последняя была так рада, что наступила весна, что начала кружиться в танце. Собака подкралась к ней и порвала одежду. Леля испугалась и попросила родных, чтобы те не ходили в сад.

Однажды Леля решила подозвать к себе животное. Кусака не знала, собираются ли ее ударить или приласкать. Она покорно легла на спину, и, к счастью, ее приласкали. Девушка позвала своих родных. Когда к ним подошли другие члены семьи, собака испугалась, оцепенев. Но добрые люди снова приласкали ее. Кусака чувствовала боль, но не от того, что ее напугали или ударили, а от непрерывной ласки.

Глава 3
После той доброты, с которой собака столкнулась впервые за долгое время, она стала чувствовать себя гораздо лучше. Она больше так не боялась людей, нашла хозяев, новый дом, а самое главное – могла кому-то служить. Пес ел мало, но все равно стал выглядеть здоровее. Кусака стала чище, ее шерсть больше так не выпадала, она немного поправилась. Больше никто не смел кричать на пса, кидать в него палки. Однако главный герой все еще относился к людям с недоверием. Собака вела себя не так, как остальные — она никогда не ласкалась и не терлась о ноги хозяев.

Как бы то ни было, пес нашел свой способ выражения благодарности: он кувыркался, постоянно прыгал, крутился вокруг себя. Выглядело это немного нелепо, но смешно и забавно — такое поведение вызывало у хозяев улыбку. Раньше пес слышал только крики, от которых испытывал страх. Теперь же речь людей была ласковой, и все их действия была направлены на то, чтобы вызвать у Кусаки любовь. Именно это и заставляло пса вести себя так смешно.

Со временем Кусака еще сильнее привязалась к новым хозяевам. Она поняла, что больше не придется искать себе еду. Кроме того, пес доверился людям, стал сам подходить к ним, чтобы попросить погладить его. Питомец начал считать дачу своим домом.

Глава 4
Закончилось лето. Леля задала вопрос родителям о том, что теперь делать с питомцем. Они ответили, что ему придется остаться на улице, ведь двора на территории нет, а внутри дома ее лучше не держать. Девочка расстроилась и стала плакать. Родители сказали, что потеря не велика, ведь Кусака — всего лишь обычная дворняга, а они планируют завести породистую собаку.

Дачники начали собираться, чтобы покинуть дом. Леля позвала пса. Вместе они пошли в сторону шоссе. В это время как раз шел дождь и были слышны крики из местного трактира, где люди шутили над дураком из деревни. Леля увидела все это и сказала: «Скучно, Кусака!». Она пошла к вокзалу. И только там девушка вспомнила, что даже забыла попрощаться с новым другом.

Глава 5
Собака долго ждала уехавших хозяев. Она бегала по станции, искала их там под дождем. Промокший пес ни с чем вернулся на дачу. Он заглядывал в дверь, скреб ее своими когтями, но ответа не было: дом был пуст.

Начало темнеть. С наступлением ночи пес понял, что его снова бросили. Он жалобно завыл. И когда проходящие рядом люди слышали это, им казалось, будто воет сама ночь.

Основная идея

В кратком содержании рассказа Леонида Андреева «Кусака» повествуется о печальной судьбе одинокой собаки. Целью автора было научить человека ответственности и состраданию к тем, кто является слабее нас. После прочтения краткого содержания рекомендуем прочитать полное произведение.

Краткое содержание Андреев Кусака кратко и по главам

Рассказ про собаку. У нее не было имени, не было и хозяина. Никто не знал, где она жила и чем питалась в эту долгую морозную зиму. Она не могла приютиться у теплых деревенских изб, поскольку оттуда ее прогоняли дворовые собаки и уличные мальчишки.

Она не доверяла людям, от которых получала только пинки да побои. Она мстила людям, пытаясь укусить любого, но чаще всего была бита камнями и палками.

Однажды зимой она нашла приют под террасой пустующей и неохраняемой дачи и до самой весны сторожила ее, чувствуя скрытую гордость от собственной значимости.

А весной из города приехали дачники, добрые и веселые люди. Собака осталась сторожить их, и даже получила свое имя — Кусака, за то что укусила за платье дочку хозяйки — красавице Лелю.

Хозяева были добрыми людьми, и постепенно привыкли и полюбили Кусаку, а она, впервые в жизни, начала отвечать людям лаской и любовью. Впервые в жизни безродная собака стала нужной и любимой. Хорошее обращение и регулярное питание изменило пса до неузнаваемости. Шерсть обрела блеск и чистоту, бока округлились, и никому уже в голову не могло прийти швырнуть в нее камнем или ударить палкой.

Но наступила осень, начались дожди, и дачники начали собираться в город. В город, где для Кусаки не было места. Не было для Кусаки места и в сердце красивой, но немного легкомысленной Лели, которая уехала, так и не попрощавшись с собакой.
А Кусака осталась одна у опустевшей дачи, которую с такой гордостью охраняла все лето.

Начался длинный, осенний дождь. А вместе с дождем пришла и ночь. И ночью собака начала выть. Кусака стояла на задних лапах перед безнадежно запертыми дверьми и выла. И казалось, что воет сама ночь.

Одиночество и безнадежность. Одиночество, как лучом согретое теплотой женского сердца, а потом снова этим сердцем преданное и брошенное, и оттого еще более горькое. И неважно, о ком идет речь, о собаке или человеке.

Краткое содержание Кусака по главам

Глава 1

Безымянная собака, никому не принадлежавшая, жила в одиночестве, сама себе находила где-то пищу, где-то ночлег.

Дети кидали в собаку палки и камни, взрослые пугали ее пронзительным свистом, гоня ее отовсюду. Собака убегала в темный сад заброшенного дома и там зализывала свои раны, скуля и плача от боли и обиды.

Однажды ее только пожалел какой-то пьяный мужик, хотел ее погладить. Но пока собака решила к нему подойти, у него уже изменилось настроение, и собака вместо ласки получила очередной удар.

После того случая собака ещё больше озлобилась и совсем перестала доверять людям. Если кто-то хотел ее приласкать, она злобно рычала и пыталась укусить.

В одну из холодных и длинных зим, собака нашла пустующую дачу, которую никто не охранял, и стала там жить под террасой.

Днём собака бегала поселку в поисках пищи, а на ночь возвращалась на дачу и охраняла ее.

Каждую ночь собака вылезала из-под террасы, выскакивала на улицу и лаяла до потери голоса.

Возвращаясь опять под террасу, собака успокаивалась, гордая собой.

Глава 2

Наконец наступила долгожданная весна, и в дом, где жила собака, приехали дачники. Сразу тишину нарушили громкие разговоры, песни и смех приехавших людей.

Уставшие от городской жизни, от холодной зимы, дачники громко радовались весеннему теплу, свежему воздуху и солнечному свету.

Молодая девушка выскочила в сад, и радуясь жизни, весело закружилась. И тут к ней бесшумно подкралась собака, рванула девушку за подол платья, и также тихо скрылась в кустах растущей в саду ягоды.

Испуганная девушка убежала в дом, громко крича, что в саду находится большая злая собака.

Ночью собака вернулась под террасу. Люди спали и были не страшны ей. И теперь собака уже стала охранять так ненавистных ей людей.

Дачники, сначала хотевшие прогнать напугавшую их собаку, были добрыми людьми, они понемногу начали привыкать к ней, и дали ей имя — Кусака.

Глава 3

Собака привыкла к своему новому имени, и тоже с каждым днём всё больше и больше начала подпускать к себе дачников.

И настал тот момент, когда собака подпустила к себе Лелю, и, закрыв глаза, легла на спину. Собака не знала, чего ей ожидать: очередного удара, или чего-то другого. Но девушка стала ласково и нежно гладить собаку. Увидев, что Кусака позволяет ласкать себя, девушка закричала своей семье, чтоб они посмотрели, как она подружилась с собакой.

Прибежали дети и наперебой стали теребить и гладить собаку. А Кусака продолжала вздрагивать от их ласки, ощущая боль от непривычных для нее прикосновений человеческих рук.

Всей своей собачьей душой Кусака привязалась к своим хозяевам. Ей дали имя, ее кормили, она имела возможность охранять хозяев, она была счастлива. Ее длинная шерсть очистилась, стала гладкой и блестящей, она по-настоящему стала домашней собакой, и уже никто не пытался ее обижать.

Не умея выражать своих чувств, никогда не знавшая ласки, она все — равно с недоверием относилась к окружающим, ожидая побоев.

Со временем и Кусака научилась выражать нежность и привязанность к людям. Она скакала, и крутилась вокруг себя, неуклюже кувыркалась — всеми силами пыталась выразить свою благодарность приласкавшим ее людям. Ее нелепые прыжки делали ее неповоротливой, смешной и жалкой. Дачники смеялись над ней, и снова теребили ее, вызывая в ней неуклюжие проявления любви.

Кусака уже полностью свыклась со своей новой жизнью, была обласкана и накормлена, с удовольствием играла с детьми, сопровождала их в лес и на речку, а по ночам на законных основаниях сторожила дом и обитающих там людей.

Глава 4

Прошло жаркое лето. Тучами затянулось небо и начались проливные частые дожди. Наступила осень. И снова на даче стал слышен шум и гомон множества людей, которые грузили вещи на скрипящие от тяжести телеги.

Леле жалко было оставлять собаку, но к себе они ее не хотели брать.

Девушка позвала Кусаку с собой и пошла на вокзал.

Шел сильный проливной дождь, затянувший все вокруг серою пеленой, стало сумрачно и скучно.

Глава 5

Забыв про Кусаку, дачники уехали. Собака долго бегала по их следам, сбегала на станцию и вернулась домой, но и там было пусто.

Дождь разошелся ещё больше, погружая все вокруг в беспросветный мрак.

С наступлением ночи собака завыла. Она выла жалобно и безнадежно. Она своим спокойным воем хоронила в себе чувства, разбуженные людьми, и ими же так жестоко и подло убитые.

Вывод

Равнодушные и безразличие к животным перерастает в безразличие и равнодушие и к людям, приводит к жестокости и подлости.

Чтобы всегда оставаться человеком, надо с любовью и добротой относится к окружающему миру, бережно относиться к природе. Ведь мы используем ее дары. Природа отвечает добром на доброту.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Андреев. Все произведения

Кусака. Картинка к рассказу

Сейчас читают

Творчество Уильяма Сидни Портера, боле известного читателю под псевдонимом О. Генри, занимает особое место не только в американской, но и мировой литературной сокровищнице.

В детской литературе немало произведений, которые читаются легко и с огромным интересом. Среди авторов, пишущих прекрасные вещи для ребят, был Яковлев. Писатель сумел сочинить великолепные труды, в которых показаны образы детей в годы войны

Героем данного рассказа является лейтенант по имени Егор Дремов, который был всячески искалечен на войне. Фронт поразил персонажа не только физически, но и духовно. Дремову довелось сгорать в танке

Шотландия. В замке напротив леса идут приготовления к свадьбе. Одна их комнат принадлежит Джеймсу, жениху. Уставший от приготовлений, молодой человек спит, а рядом с ним стоит Сильфида на коленях

Юная девушка Фрося проводит тоскливые будни после того, как её муж отправился на Дальний Восток. Она даже бросает учёбу на железнодорожных курсах. Отец девушки, железнодорожник Нефёд Степанович, идёт на пенсию, но не перестаёт приходить на место работы

Куцый был высокий и тощий лис.

Большие, острые уши, чуть-чуть раскосые глаза и всегда как будто улыбающаяся морда. У Куцего даже не было настоящего лисьего хвоста. Вместо пушистого и длинного хвоста, который так украшает лисицу, у него был куцый обрубок. Но он придавал ему какое-то особое озорное выражение.

Принёс его к нам в Зоопарк какой-то охотник.

В клетке, куда посадили Куцего, было много лисиц, но это его не смутило, как это бывало с новичками. На новом месте он чувствовал себя как дома, и когда одна из лисиц хотела его укусить, Куцый ловко обернулся, схватил задиру за шиворот и задал ей такую трёпку, что после этого не только она, но и другие лисицы боялись к нему подойти. Зато к дяде Лёне, который ухаживал за лисицами, Куцый отнёсся так, словно знал его всю жизнь.

Когда дядя Лёня заходил в клетку, Куцый бросался к нему навстречу, вилял своим куцым обрубком и ласково заглядывал в лицо, как бы ожидая ответной ласки. И нужно сказать, что дядя Лёня ласкал его чаще других лисиц и чаще других перепадал ему лучший кусочек мяса. Одним словом, Куцый хорошо умел приспосабливаться ко всем превратностям жизни. И ещё одна особенность поражала нас в Куцем: он оказался очень свободолюбивым и умудрялся удирать из любой клетки.

Бежал Куцый первый раз недели через две после того, как его принесли в Зоопарк. Когда служитель пришёл убирать клетку, Куцего там не оказалось. Долго не мог понять дядя Лёня, куда делся Куцый. Клетка целая, все лисы на месте, а Куцего нет. Потом служитель догадался: внутри клетки, около самой решётки, росло дерево, а наверху, где оно выходило наружу, было прорезано отверстие. Вот в это-то отверстие и вылез Куцый. И вылез хитро: спиной в дерево упирался, даже шерсть на коре осталась, а лапами сетку перебирал: так и перелез, как по лестнице. Дядя Лёня только головой покачал. Да, такого хитрого лиса ему не приходилось встречать.

– Зверюга, а тоже смекалку имеет! – удивлялся дядя Лёня.

Принесли к нам Куцего дня через два. Принесли в корзине, обвязанной платком. Держал её мужчина, а рядом стояло человек десять ребят. Многие из них были с покусанными руками, и поэтому они очень удивились, когда дядя Лёня без опаски взял Куцего на руки и лис его не тронул. Он даже не укусил дядю Лёню, когда тот оттрепал его за ухо.

Посадили Куцего опять в прежнюю клетку. Правда, отверстие, через которое он вылез, заделали, но это ему не помешало удрать снова. На этот раз он ушёл просто через дверь. Не успел дядя Лёня войти в клетку, как Куцый с быстротой молнии проскочил у него между ног, махнул своим куцым хвостом и скрылся из глаз.

На поиски беглеца снарядили целую экспедицию. Но поймать Куцего не удалось. Недаром он познакомился со всеми ходами и выходами Зоопарка. Так и решили, что Куцый пропал. Списали его с пайка.

Прошло ещё несколько дней. И вот то на одном, то на другом пруду Зоопарка стали пропадать утки. Определить по следам, кто таскает уток, было нельзя. Снег кругом истоптан, никаких следов на нём не разберёшь.

Ночной вор был разоблачён совсем неожиданно.

Пришёл дядя Лёня утром на работу, видит – творится с его лисицами что-то неладное. Все около решётки сбились, дерутся, через решётку лапы просовывают, что-то достать под снегом стараются. Подошёл дядя Лёня ближе и видит… торчит из-под снега утка. «Да уж не та ли это утка, что прошлой ночью на пруду недосчитались?» – подумал дядя Лёня. Взял утку и отнёс заведующему. Заведующий её осмотрел, и оказалось – действительно та самая утка, что пропала прошлой ночью. Определили, что она задушена лисицей. И тут уж все подозрения пали на Куцего. Вскоре догадки подтвердились. Выпал снег, и на снегу у пруда ясно отпечатались лисьи следы. Снова принялись за поиски Куцего. Однако найти беглеца оказалось делом нелёгким. Неизвестно, где прятался Куцый. Его искали повсюду, но нигде не могли найти. За ним охотились с собакой, выслеживали, ставили ловушки и караулили по целым ночам, но всё было напрасно – Куцый не попадался. А тем временем на прудах каждую ночь находили задранную им птицу.

Вернулся Куцый сам, и очень просто. Утром служитель пришёл на уборку, а у клетки как ни в чём не бывало его ласково встретил Куцый.

Очевидно, ему надоело беспризорничать и он решил вернуться домой сам. И пока дядя Лёня отпирал клетку, он с явным нетерпением вертелся около его ног. Такое покаяние лиса очень умилило дядю Лёню, и Куцему тут же были прощены все его грехи и все утки.

Первые дни после возвращения Куцый вёл себя прекрасно: ни с кем не дрался и не проявлял никаких попыток к бегству. Но это оказалось только временной передышкой. В следующий раз он удрал новым способом. Подрыл сетку, ушёл сам и увёл за собой всех лисиц. Лисиц-то скоро поймали, но Куцего найти было непросто. Обнаружили его через несколько дней на Новой территории Зоопарка, в загоне у медведей.

Очевидно, он попал туда нечаянно. Не разглядел большого, глубокого рва, который вместо решётки отделял медведей от публики, и в него свалился. Прибежали мы туда, смотрим – все три медведя за Куцым гоняются. А Куцый словно издевается над ними. Медвежий загон большой, просторный, и Куцему было нетрудно увернуться от неуклюжих мишек. Не спеша, как будто поддразнивая, убегал он от них. Иногда даже присаживался и ждал, когда медведи подбегут ближе, а потом ловко проскакивал у них под животом и убегал опять.

Один раз они его чуть не поймали. Два медведя с разных сторон одновременно подбежали к Куцему. Один уже поднял лапу, чтобы ударить его; казалось, Куцему пришёл конец, но хитрый лис ловко нырнул под медвежью лапу и выскочил сзади. А медведи от неожиданности столкнулись лбами и затеяли драку. Они изрядно намяли друг другу бока, а потом долго и растерянно искали виновника столкновения.

Мы приходили и уходили несколько раз, а медведи всё продолжали гоняться за Куцым. Они так устали, что их дыхание было слышно на другой стороне рва. А лис словно издевался над ними: перепрыгивал через их мохнатые спины, нырял под животом и уходил как ни в чём не бывало.

Наконец медведи устали от бесцельной погони и сдались.

День был солнечный, жаркий. Измученные мишки залезли в водоём. Они плескались там в прохладной воде. Переворачивались с боку на бок, ложились на спину, ныряли и, видно, совсем забыли про лисицу, когда служитель принёс им еду. Как по команде, вылезли из воды все три медведя. Каждый из них занял своё привычное место, получил порцию мяса и занялся едой. Они спокойно ели, когда рядом с ними появился Куцый. Очевидно, он не собирался оставаться без обеда и решительно направился к медведям.

Сперва медведи не хотели замечать столь нахального лиса, но Куцый подбегал к ним то с одной, то с другой стороны, вертелся перед самым их носом, старался урвать хоть кусочек мяса. А медведи – звери жадные: они никак не хотели делить свои порции с непрошеным гостем. Злобно ревели, закрывали лапами мясо, повёртывались к Куцему задом, старались его оттолкнуть. Видя, что добром мяса не получишь, «гость» выбрал момент и цапнул одного из «хозяев» за пятку. Что тут поднялось, описать трудно! Разъярённый мишка, не разобрав, кто его цапнул, в ярости бросился на соседа, и в следующую минуту все порции были перепутаны, медведи дрались, а Куцый удобно устроился на выступе и уплетал огромный кусок мяса. С большим трудом удалось служителю разогнать медведей. И то лишь после того, как бросили в них специальные, стреляющие шашки. Этих шашек звери очень боятся. Услышав выстрелы, медведи сразу бросились спасаться во внутренние клетки загона. Там их и заперли. Потом взяли сачок и стали ловить Куцего. Да не тут-то было! Недаром Куцего не могли поймать весь день три медведя. Каждый раз, когда хотели накрыть Куцего сачком, лис ловко увёртывался или с разбегу взбегал по почти отвесной скале загона и оттуда прыгал через голову человека.

Пришлось идти за дядей Лёней. Дядю Лёню Куцый узнал сразу, подбежал к нему и спокойно дал себя взять на руки.

– Эх, Куцый, Куцый, видно, тесна тебе наша клетка! Уж больно ты вольную жизнь любишь! – сказал дядя Лёня.

Он пошёл к заведующему и стал просить перевести беспокойного лиса в другую клетку. Хоть и жаль ему было расставаться с умным лисом, а ничего не поделаешь – уж очень много хлопот было с его побегами.

Клетка, в которую перевели Куцего, была крепкая и просторная. Стояла она внутри площадки молодняка, а сама площадка была огорожена высокой решёткой с карнизом. Получалось так, что Куцый сидел за двумя решётками.

Эта площадка служила специально для прогулок зверей, но выпускать на неё Куцего всё-таки боялись.

Живой и резвый лис скучал в одиночестве. Когда выпускали на площадку других животных, он просился к ним, визжал и даже есть стал хуже. Всем было жаль Куцего.

– Ив самом деле, почему бы не выпустить его? – говорила новая служительница Таня.

Долго мы с ней спорили, уверяли, что она плохо знает повадки Куцего, но Таня всё-таки настаивала, чтобы выпустить его.

Наконец после долгих споров решили Куцего выпустить. Открыли дверь. Куцый вышел не спеша, будто делал это каждый день, и направился к решётке. Все сразу догадались о намерении лиса. Это было видно по его уверенной походке и выражению морды. Куцый добежал до угла площадки, и никто и ахнуть не успел, как он легко, без разбега вспрыгнул на карниз.

По другую сторону решётки стояло много народу. Как увидели они лиса на карнизе, стали кричать, махать руками, старались спугнуть Куцего. Но это его не смутило. Не обращая ни на кого внимания, он спрыгнул прямо на толпу и, прежде чем его успели схватить, ловко проскочил между людьми и побежал по дорожке парка. Все кинулись за ним в погоню. Впереди всех бежала новая служительница Таня. Несколько раз она почти догоняла Куцего. Конечно, не потому, что Куцый бегал плохо. Когда Таня отставала, лис, словно нарочно, замедлял свой бег.

Они добежали до забора. А тут… Тут Куцый ещё раз обернулся, махнул хвостом и скрылся в едва заметной щели забора. С тех пор его больше никто не видел. Это был последний побег куцего лиса, который любил вольную жизнь.

Adblock
detector