Меню

Найдешь меня я твоя рассказ

Ïîðòðåò ðåáåíêà

Ðàññêàç Øàðëÿ Ôëîð Î’Ñêîðð.

   Åãî çâàëè Æàê, åå — Æàííà. Â äåíü ñâàäüáû åìó áûëî 25 ëåò, åé — 19, è îíè îáîæàëè äðóã äðóãà.

   Ïî âîñêðåñåíüÿì, êîãäà îíè õîäèëè ãóëÿòü íà áåðåã Ìåäîíà èëè â Øàâèëüñêèé ëåñ, ñðåäè ñåëüñêîé òèøèíû ìåæäó óñûïàííûìè âåñåííèìè öâåòàìè êóñòàðíèêàìè, îíè êàçàëèñü äâóìÿ âëþáëåííûìè èç ñòàðèííîé áàëëàäû.

   Îíè øëè â îïüÿíåíèè; îí, íåæíûé ïîêðîâèòåëü, èçëèâàÿ ñâîþ äóøó â ëþáîâíîé áîëòîâíå, îíà, ëþáÿùàÿ è ïîêîðíàÿ, ñ íåñîêðóøèìîé âåðîé â åãî ïðèâÿçàííîñòü.

   Â òå÷åíèå íåäåëè îíè óñåðäíî ðàáîòàëè. Æàê ñ ðàññâåòîì îòïðàâëÿëñÿ â ìàñòåðñêóþ, ãäå îí áîäðî òðóäèëñÿ ñðåäè ãðîõîòà ìîëîòîâ, â óäóøëèâîé àòìîñôåðå êóçíèöû. Æàííà îñòàâàëàñü äîìà, ïî öåëûì ÷àñàì ñîçäàâàÿ ìàëåíüêèå øëÿïêè, êîòîðûì åå èñêóñíûå ïàëüöû ïàðèæàíêè ïðèäàâàëè îñîáîå èçÿùåñòâî. Âå÷åðîì, âîçâðàòÿñü äîìîé, Æàê íåæíî áðàë â ñâîè ãðóáûå ðóêè áåëîêóðóþ ãîëîâêó Æàííû è êðåïêî öåëîâàë åå â ãëàçà.

   ×åðåç ãîä èõ çåìíîé ðàé áûë ïîëîí. Ìàëåíüêèé àíãåë ïðèíåñ èì áëàãîñëîâåíèå íåáåñ.

   Ñòîèëî ïîñìîòðåòü, êàê çà íèì óõàæèâàëè ìîëîäûå ðîäèòåëè. — «Îí òàêîé ìèëàøêà,» — ãîâîðèë îòåö — «îí òàêîé óìíûé» — ãîâîðèëà ìàòü. Ñëîâîì, íàñòîÿùèé õåðóâèì, è ïðåäñòàâüòå ñåáå, øåñòè ìåñÿöåâ îí óìåë òàê ñìîòðåòü íà îòöà, ÷òî ñåé÷àñ áûëî âèäíî íåîáûêíîâåííîãî ðåáåíêà. Òî÷íî âçðîñëûé. Æàííà óòâåðæäàëà, ÷òî îí êàê äâå-êàïëè âîäû ïîõîäèò íà îòöà, íîñ è ãëàçà áûëè âûëèòûå îòöîâñêèå. Æàê âîçðàæàë. Ñíà÷àëà âñå äåòè ïîõîæè îäèí íà äðóãîãî. Ïîñëå óâèäèì. Îäíàêî, åìó êàçàëîñü, ÷òî áóòóç ñêîðåå ïîõîæ íà ìàòü. Òàêîâî áûëî åãî ìíåíèå. Îòñþäà áåñêîíå÷íûå ñïîðû. Ýòî áûëî ïðåìèëî.

   Ðåáåíîê ðîñ ñðåäè ýòîãî ñ÷àñòüÿ. Òðóäíî ñêàçàòü, íà êîãî îí ïîõîäèë, íî âî âñÿêîì ñëó÷àå îí áûë ïðåëåñòåí. Æàííà ãîðäèëàñü èì, è âåëè÷åñòâåííî íàçûâàëà åãî «ìîé ñûí». Æàê óëûáàëñÿ, ãëÿäÿ, êàê õîäèò ìàëü÷óãàí.

   Îäíàæäû åãî ðåøèëè ñâåñòè ê ôîòîãðàôó è çàêàçàòü åãî ïîðòðåò, õîòü îí è äîðîãî áóäåò ñòîèòü. Ðåáåíîê ïîçèðîâàë ñ óìîðèòåëüíîé âàæíîñòüþ. Åãî ïîñàäèëè íà ïîäóøêó â ãëóáèíó êðåñëà, â ïðàçäíè÷íîì ïëàòüå, ñ íåïîêðûòîé ãîëîâîé. Îáúåêòèâ ôîòîãðàôà ïîêàçàëñÿ åìó î÷åíü âíóøèòåëüíûì, íî âî âðåìÿ ñíèìêè åìó ïîêàçàëè õîðîøåíüêóþ êàðòèíêó. Âíèìàòåëüíûé è îæèâëåííûé, ðåáåíîê êàçàëñÿ ïðåìèëûì.

   Ïîðòðåò áûë âñòàâëåí â ïðîñòóþ ðàìó, ñ íàðèñîâàííûìè êðóãîì öâåòàìè, è ïîâåøåí íàä êàìèíîì â ñïàëüíîé. Åãî ïîêàçûâàëè âñåì ðîäíûì è ñîñåäÿì.

   Ðàç âå÷åðîì, êîãäà Æàííà óêëàäûâàëà ìàëü÷èêà ñïàòü, îí çàêàøëÿëñÿ. Íà äðóãîå óòðî îí êàøëÿë ñèëüíåå, è Æàííà çàìåòèëà áëåäíîñòü íà åãî ùåêàõ. Ñäåëàëè íàñòîé èç òðàâ, íî êàøåëü íå óíèìàëñÿ. Æàííà ñõîäèëà ñ óìà, Æàê áûë ìðà÷åí. Âðà÷ äëÿ áåäíûõ íè÷åãî íå ïîìîã. Áåäíîå ìàëåíüêîå ñóùåñòâî óìåðëî, çàäóøåííîå êðóïîì ïîñëå âîñüìèäíåâíûõ íåìûõ, òÿæêèõ ñòðàäàíèé, âûïàäàþùèõ íà äîëþ äåòåé. Æàííà è Æàê âñþ íî÷ü ïðîïëàêàëè íàä õîëîäíûì, ïîñèíåëûì òðóïîì èõ óëåòåâøåãî àíãåëà. Ïðèøëè ëþäè â ÷åðíûõ îäåæäàõ, âçÿëè ðåáåíêà, çàêîëîòèëè åãî ãðîá è îòíåñëè íà êëàäáèùå. Âîçâðàòÿñü äîìîé ïîñëå ïîõîðîí, Æàê è Æàííà ïîñìîòðåëè äðóã íà äðóãà è ïðèíÿëèñü ïëàêàòü, íå áóäó÷è â ñîñòîÿíèè îáìåíÿòüñÿ ñëîâîì. Ñ ýòîãî äíÿ ìåæäó ñóïðóãàìè ïîðâàëàñü ñâÿçü ïðîøëîãî. Òÿæåëîå ìîë÷àíèå òÿãîòåëî íàä äîìîì. Íè ïðîáëåñêà ïðåæíåãî âåñåëüÿ. Âå÷åðîì íå ñòàëî áîëüøå ïîöåëóåâ.

   Ê òîìó æå, Æàê âîçâðàùàëñÿ òåïåðü ÷àñòî ïîçäíî, ÷òî ðàçäðàæàëî Æàííó. Ðàçâå ìîæíî ïðèõîäèòü äîìîé â òàêèå ÷àñû? Ïðîøó ïîêîðíî, êàê ñìååò îí çàñòàâëÿòü åå æäàòü ïî äâà è ïî òðè ÷àñà ñ îáåäîì íà ïëèòå? Èëè îí ñ÷èòàåò åå çà ñëóæàíêó? Òàê áû è ñêàçàë ñíà÷àëà, ïî êðàéíåé ìåðå îíà çíàëà áû, ÷òî äåëàòü. À ïîêà îíà æäåò, îí èçâîëèò çàáàâëÿòüñÿ â ïîãðåáêå ñ ïðèÿòåëÿìè. È êàêèå ïðèÿòåëè! Äàæå ãîâîðèòü î íèõ íå ñòîèò, òàêàÿ äðÿíü!

   È Æàê áûë íå ëþáåçíåå Æàííû. Ïðåæäå âñåãî, íåëüçÿ ñ íèì îáðàùàòüñÿ êàê ñ êàêèì-íèáóäü ïðîñòîôèëåé, äóäêè! Òàêèå øòóêè ïóñòü îñòàþòñÿ äëÿ äðóãèõ. À ïîòîì, ÷òî çà ðàäîñòü âîçâðàùàòüñÿ äîìîé, ê æåíå, ó êîòîðîé íèêîãäà íåò íè îäíîãî ïðèâåòëèâîãî ñëîâà äëÿ íåãî! Íå÷åãî ñêàçàòü, âåñåëûé äîì! Åñëè áû îí ýòî ïðåäâèäåë! Íî, âïðî÷åì, òàê ïðîäîëæàòüñÿ äîëãî íå ìîæåò, åìó ýòî âñå ïî ãîðëî íàäîåëî. Æàííà íå ìîæåò äîæèäàòüñÿ! Âäðóã ñäåëàëàñü áàðûíåé, òåïåðü-òî? Ñëîâîì, îí òåðÿë òåðïåíèå!

   Îäíàæäû âå÷åðîì, ïîñëå îæèâëåííûõ ïðåðåêàíèé, ðàçûãðàëàñü äðàìà.  îòâåò íà ðåçêèå ñëîâà Æàííû, Æàê ïîäîøåë ê íåé êðàñíûé îò ãíåâà, ñ ïîäíÿòîé ðóêîé. Æàííà ïîáëåäíåëà, êàê ïîëîòíî, íî íå äâèíóëàñü ñ ìåñòà. Ïðîøëà ìèíóòà îæèäàíèÿ è âûçîâà; íàêîíåö, Æàííà çàãîâîðèëà:

   — Ñëóøàé, Æàê, ìíå îïðîòèâåëà òàêàÿ æèçíü. Ñåãîäíÿ òû åùå ïîáîÿëñÿ, íî çàâòðà òû íà÷íåøü áèòü ìåíÿ. Ëó÷øå ïðåêðàòèòü âñå ðàçîì è ðàññòàòüñÿ òåïåðü æå!

   — Ðàññòàíåìñÿ, âñå ðàâíî ýòèì êîí÷èòñÿ. Âèäèøü ëè, Æàííà, ÿ íå çîë, è òû äîáðàÿ æåíà, íî ìû íå ìîæåì æèòü âìåñòå, ýòî íåâîçìîæíî è íåâûíîñèìî. Âîçüìè âñå, ÷òî õî÷åøü, è èäè ê òâîåé ìàòåðè. Åñëè ÿ òåáå ïîíàäîáëþñü, òû âñåãäà íàéäåøü ìåíÿ ãîòîâûì ïîìî÷ü òåáå.

   Îíè ãîâîðèëè óæå áåç ãíåâà. Ðåøèìîñòü ðàññòàòüñÿ îáëåã÷èëà è óñïîêîèëà èõ. Æàê ñåë â óãëó, ñëåäÿ ãëàçàìè çà æåíîé, õîäèâøåé ïî êîìíàòàì è óêëàäûâàâøåé êîå-êàê â áîëüøîé ñóíäóê ñâîè ñêðîìíûå ïëàòüÿ, áåëüå, øëÿïû è âñå âåùè, öåíèìûå åþ. Îíè íå îáìåíÿëèñü íè ñëîâîì, íå ñäåëàëè íè îäíîãî äâèæåíèÿ. Îíè ðàçìûøëÿëè.

   Âäðóã Æàê óâèäàë, ÷òî Æàííà ñíèìàåò ñî ñòåíû ïîðòðåò óìåðøåãî ðåáåíêà.

   — Ïîäîæäè ìèíóòêó! — âñêðè÷àë îí. —Ïîðòðåò ìîé, ÿ íå îòäàì åãî. Ïðîøó, ïîâåñü åãî ñíîâà íà ìåñòî.

   — Òû õî÷åøü îòíÿòü åãî ó ìåíÿ?

   Æàííà ìãíîâåííî ïðåâðàòèëàñü â Ãîðãîíó.

   Îíà áûëà åùå áëåäíåå, ÷åì êîãäà íàä ãîëîâîé åå ïîäíÿëàñü òÿæåëàÿ ðóêà êóçíåöà. Íî âíåçàïíî åå ëèöî ïðèíÿëî äðóãîå âûðàæåíèå, îíà ñìèðåííî, óìîëÿþùå ïîñìîòðåëà íà ìóæà.

   — Ïðîøó òåáÿ, ïîçâîëü ìíå âçÿòü åãî. Îòäàé ìíå åãî, Æàê.  ìîåé æèçíè òîëüêî è áûëî ñ÷àñòüÿ, ÷òî ðåáåíîê. Âåäü ÿ — åãî ìàòü. ß åãî íîñèëà, ÿ åãî êîðìèëà, ÿ óõàæèâàëà çà íèì. ß öåëîâàëà åãî è áûëà ñ÷àñòëèâà. Áåäíûé, áåäíûé ìàëþòî÷êà! Îí áûë òàêîé õîðîøåíüêèé! Óòðîì, ïðîñíóâøèñü, ÿ áûâàëî õîäèëà òèõîíüêî ñìîòðåòü, êàê îí ñïàë â ñâîåé ïîñòåëüêå. Îí áûë òàêîé ðîçîâåíüêèé è äûøàë åäâà ñëûøíî. Åãî ìàëåíüêàÿ òîëñòåíüêàÿ íîæêà èíîãäà âûáèâàëàñü èç-ïîä îäåÿëà. Î! ìîé óìåðøèé ìàëþòêà! Æàê, òû âåäü îòäàøü ìíå ïîðòðåò? Ìîæíî ññîðèòüñÿ, ìó÷èòü äðóã äðóãà, íî íåëüçÿ áûòü ÷óäîâèùåì. Ïîðòðåò ìîé. Ïîìíèøü, êîãäà åãî ñíèìàëè, íàø ñûí ñìîòðåë íà êàðòèíêó. Ïîãëÿäè-êà: ìîæíî ïîäóìàòü, îí âèäèò ìåíÿ òåïåðü…

   Æàê ïëàêàë. Íàêëîíèâøèñü íàä ïîðòðåòîì, îí ïðèñòàëüíî, ìîë÷à âñìàòðèâàëñÿ â íåãî. Ãîëîâà Æàííû ïðèêàñàëàñü ê åãî âîëîñàì. Îíà õîòåëà ñíîâà ïîâòîðèòü ñâîè ìîëüáû, íî êóçíåö òèõîíüêî çàæàë åé ðîò.

   — Åñëè ÿ íå îòäàì åãî, ÷òî òû ñäåëàåøü?

   — ß íå óéäó!

   — Íó, òàê ÿ îñòàâëÿþ åãî çäåñü.

   È, âèäÿ åå èçóìëåíèå, îí ñ ïðåæíåé íåæíîñòüþ ïðèâëåê åå â ñâîè îáúÿòèÿ è, öåëóÿ åå, ïðîøåïòàë:

   — Îñòàíüñÿ. Ïðîñòè. Çàáóäü, ëþáè ìåíÿ. Îí áóäåò ïðèíàäëåæàòü íàì îáîèì.

   Èñòîðèÿ ýòà ñëó÷èëàñü ÷åòûðå ãîäà òîìó íàçàä.

   Òåïåðü íàä êàìèíîì âèñÿò äâà ïîðòðåòà.

————————————————————————

   Èñòî÷íèê òåêñòà: æóðíàë «Âåñòíèê ìîäû», 1915, No 31. Ñ. 281—282.

   

   

   

   

Âëäèìèð Ðóäåíêî
(rudenko-book.com)

                Íàéäåøü ìåíÿ, åñëè çàõî÷åøü

                Äåòåêòèâ

 Ëåéòåíàíò Äåïàðòàìåíòà ïîëèöèè Íüþ-Éîðêà Äæåéìñ Êëàðê ðàññëåäóåò ãðîìêîå äåëî ïî îãðàáëåíèþ íåñêîëüêèõ þâåëèðíûõ ìàãàçèíîâ. Íà ïåðâûé âçãëÿä ïðåñòóïíèêè îêàçàëèñü íàñòîëüêî îïûòíûìè, ÷òî íå îñòàâèëè íèêàêèõ óëèê íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Îäíàêî, îïûò äåòåêòèâà ïîäñêàçàë ëåéòåíàíòó Êëàðêó, ãäå èñêàòü ãðàáèòåëåé è äðàãîöåííîñòè.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû. © 2019 ãîä, Ðóäåíêî Â.

 This ebook is for your personal enjoyment only. This ebook may not be resold or given avey to other people. If you would like to share this ebook with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this ebook and you did not purchase it, or it was not purchased for your use onli, then please return to your favorite ebook retiler and purchase your own copy.
Thank you for respecting the work this autor.
Distributed by Smashwords.

                ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ

                Íàéäåøü ìåíÿ, åñëè çàõî÷åøü

Ãëàâà1. Ëåéòåíàíò Êëàðê ðàññëåäóåò îãðàáëåíèå
Ãëàâà2. Ïåðâîå ñâèäàíèå ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ â êîíöå
Ãëàâà3. Êîãäà ðàñêðûâàþòñÿ òàéíû, âîïðîñîâ âîçíèêàåò åùå áîëüøå
Ãëàâà4. Êîãî èñêàòü ; ïðåñòóïíèöó èëè ëþáèìóþ äåâóøêó
Ãëàâà5. Êòî îãðàáèë «Sanders Jewelry»
Ýïèëîã
Äðóãèå êíèãè Âëàäèìèðà Ðóäåíêî
Ãèáåëü Âåíåðû
Îá àâòîðå

                Íàéäåøü ìåíÿ, åñëè çàõî÷åøü
                Ãëàâà 1. Ëåéòåíàíò Êëàðê ðàññëåäóåò îãðàáëåíèå

 Â òåìíîé êîìíàòå ñðåäè íî÷è ðàçäàëñÿ òåëåôîííûé çâîíîê. Ìóæ÷èíà íà êðîâàòè, íå îòêðûâàÿ ãëàç, ïîâåðíóëñÿ íàáîê è ñòàë øàðèòü ðóêîé ïî òóìáî÷êå. Íàêîíåö îí íàøåë òåëåôîí. Îòêðûë îäèí ãëàç è ñîííûì ãîëîñîì ïðîãîâîðèë:
; Ñëóøàþ Êëàðê.
; Ëåéòåíàíò, ýòî äåæóðíûé ïî äåïàðòàìåíòó. Íà 494 Áðîäâåé â ìàãàçèíå «Sanders Jewelry» â ÷åòûðå ÷àñà óòðà ñðàáîòàëà ñèãíàëèçàöèÿ. Êîãäà ïðèåõàëà ïàòðóëüíàÿ ïîëèöèÿ, ïðåñòóïíèêè óæå ñáåæàëè. Ìàãàçèí áûë îãðàáëåí. Õîçÿèí ñåé÷àñ ðàçáèðàåòñÿ, ÷òî óêðàäåíî. Øåô ïðèêàçàë âàì âûåõàòü íà ýòî äåëî.
; Õîðîøî, Ìàðòèí, óæå åäó. ×åðåç ïîë÷àñà áóäó íà ìåñòå. Ñîîáùè ñåðæàíòó Ãðèíó, ïóñòü òîæå âûåçæàåò?
×åðåç ïÿòíàäöàòü ìèíóò àâòîìîáèëü äåòåêòèâà Êëàðêà, îñâåùàÿ ñóìðà÷íûå óëèöû ïðîáëåñêîâûìè îãíÿìè, ñòðåìèòåëüíî äâèãàëñÿ â ñòîðîíó Áðîäâåÿ. Äæåéìñ áûñòðî äîáðàëñÿ äî íóæíîãî ìàãàçèíà, ïðèïàðêîâàëñÿ âáëèçè íåãî è âîøåë â îòêðûòóþ äâåðü çàâåäåíèÿ.  òîðãîâîì çàëå êðèìèíàëèñòû ðàñïàêîâûâàëè ñâîè ÷åìîäàíû ñ îáîðóäîâàíèåì.  öåíòðå ïîìåùåíèÿ ñòîÿëè äâîå ïîëèöåéñêèõ, à õîçÿèí ìàãàçèíà ïåðåñìàòðèâàë òîâàð è îïðåäåëÿë, ÷òî ïîõèòèëè ïðåñòóïíèêè. Êëàðê ïîäîøåë ê ïîëèöåéñêèì è îáðàòèëñÿ ê ñòàðøåìó èç íèõ:
; Ñåðæàíò, ÿ ëåéòåíàíò Êëàðê ðàññëåäóþ ýòî äåëî. Âû ïåðâûå ïðèåõàëè ïî âûçîâó?
; Äà, ñýð, íàñ äèñïåò÷åð ñþäà íàïðàâèë. Ìû íàõîäèëèñü íà Áëèêêåð ñòðèò.  4.01 ïîëó÷èëè èíôîðìàöèþ îá îãðàáëåíèè, â 4.10 ïîäúåõàëè ê ìàãàçèíó, íî â íåì óæå íèêîãî íå áûëî.
; Ñïàñèáî, ñåðæàíò.
Äæåéìñ ïîøåë îñìàòðèâàòü çàìîê äâåðè. Îí áûë íå ïîâðåæäåí, ñëîâíî â÷åðà êóïëåí â ìàãàçèíå. Êëàðêó äàæå íå ïîòðåáîâàëàñü ëóïà äëÿ âûâîäà, ÷òî çàìîê áûë ïðîôåññèîíàëüíî îòêðûò îòìû÷êîé.
; Ìàéêë, ñäåëàé ñíèìêè çàìêà, â íåì ïîðàáîòàëè ïîõèòèòåëè áðèëüÿíòîâ.
; Ñåé÷àñ ñäåëàåì, Äæåéìñ.
Êëàðê ïîøåë îïðîñèòü õîçÿèíà. Òîò ñ ðàññòðîåííûì âèäîì ïåðåáèðàë â ðàçáèòîé âèòðèíå îñòàòêè äðàãîöåííîñòåé.
; Ìèñòåð Ñàíäåðñ, âû îïðåäåëèëè, ÷òî óêðàäåíî?
; Äà, ñýð. Îíè âçÿëè ñàìîå öåííîå â ìàãàçèíå. Âñå óêðàäåííûå óêðàøåíèÿ áûëè óíèêàëüíûå ñ ðåäêèìè áðèëëèàíòàìè. Ïîêà ìîãó ñêàçàòü ïðèáëèçèòåëüíî ïîõèùåíî íà ñóììó òðèñòà òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
; Ó âàñ ðàáîòàåò êàìåðà â òîðãîâîì çàëå?
; Îáÿçàòåëüíî, êàê æå èíà÷å.
; Ãäå óñòàíîâëåíà çàïèñûâàþùàÿ àïïàðàòóðà?
; Êîìíàòà ðÿäîì ñ ìîèì êàáèíåòîì.
; Ïðîâåäèòå ìåíÿ òóäà.
Õîçÿèíó ìàãàçèíà íå î÷åíü õîòåëîñü ïîêèäàòü çàë, íî îí ðàçâåë ðóêàìè è íàïðàâèëñÿ ê äâåðè â óãëó çàëà.  êîìíàòå àïïàðàòóðà ïðîäîëæàëà çàïèñûâàòü èíôîðìàöèþ. Äæåéìñ ïîäîøåë ê ïóëüòó è ïåðåìîòàë çàïèñü íà ÷åòûðå óòðà. Íà ýêðàíå ìîíèòîðà ðîâíî â 4.01 â òîðãîâîì çàëå îòêðûëàñü äâåðü è íà ïîðîãå ïîÿâèëèñü äâà ðÿæåíûõ ñóáúåêòà. Íà íèõ áûëè ðàáî÷èå ÷åðíûå êîìáèíåçîíû è ìàñêè îáåçüÿí íà ëèöå. Ó òîãî ÷òî ïîâûøå, ëèöî çàêðûâàëà ìîðäà ãîðèëëû, à ó âòîðîãî, íà âèä õèëÿêà, øèìïàíçå. Ãîðèëëà, ïðèõðàìûâàÿ íà ïðàâóþ íîãó, íàïðàâèëàñü â ïðàâûé óãîë çàëà ê êðàéíåé âèòðèíå. Îäíèì óäàðîì ãðàáèòåëü ðàñêîëîë ñòåêëî è íà÷àë áûñòðî âûòàñêèâàòü óêðàøåíèÿ, áûñòðî óêëàäûâàÿ èõ â ñóìêó. Êîãäà ìóæ÷èíà çàêîí÷èë îïóñòîøåíèå âèòðèíû, ñðàçó ïîäàë çíàê ðóêîé êîëëåãå óõîäèòü. Ïðèõðàìûâàÿ, ãðàáèòåëü òóò æå íàïðàâèëñÿ ê âûõîäó. Ó äâåðè îí ÷òî-òî âñïîìíèë, ïîâåðíóëñÿ ñâîåé ñèìïàòè÷íîé ìîðäàøêîé Ãîðèëëû ê êàìåðå è ïîêàçàëà ñðåäíèé ïàëåö äåòåêòèâó. Äæåéìñ óëûáíóëñÿ è ïðîèçíåñ âñëóõ:
; Íàäåþñü ýòî íå ìíå.
Êëàðê âûòàùèë äèñê èç êîìïüþòåðà è ïðîøåë â òîðãîâûé çàë. Òàì âîâñþ ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà êðèìèíàëèñòîâ. Îí ïîñìîòðåë íà Ìåíçèñà è îñòàíîâèë åãî ðàáîòó.
; Ìàéêë, ìîæåøü íå ñíèìàòü îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. Îíè áûëè â ðåçèíîâûõ ïåð÷àòêàõ è íè çà ÷òî íå áðàëèñü. Çäåñü íåò îòïå÷àòêîâ ãðàáèòåëåé. ß ïîëíîñòüþ ïðîñìîòðåë íà çàïèñè èõ äåéñòâèÿ îò íà÷àëà è äî êîíöà. Äâîå ãðàáèòåëåé ïðîâåðíóëè ýòî äåëî, íî ðàáîòàë ôàêòè÷åñêè îäèí. Âòîðîé ñòîÿë è íàáëþäàë. Îíè õîðîøî çíàëè, ÷òî íóæíî áðàòü. Îäèí èç íèõ ïîäîøåë ê âèòðèíå è ðàçáèë åå. Áûñòðî ïåðåëîæèë äðàãîöåííîñòè â ñóìêó è ñðàçó ïîøåë íà âûõîä. Äæî, íàì çäåñü áîëüøå äåëàòü íå÷åãî. Èäåì ïîèùåì è îïðîñèì âîçìîæíûõ ñâèäåòåëåé.
Íà óëèöå äåòåêòèâ ïîñìîòðåë íàëåâî çàòåì íàïðàâî è òóò æå ïðåäëîæèë íàïàðíèêó:
; Òû èäè íàëåâî ïî óëèöå, à ÿ íàïðàâî. Îïðàøèâàåì îõðàííèêîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ åùå íà äåæóðñòâå. ×åðåç ïàðó ÷àñîâ îíè ðàçáåãóòñÿ ïî äîìàì è òîãäà ïîïðîáóé íàéäè èõ.
Äæåéìñ øåë ïî ñâîåé ñòîðîíå è ïðîñìàòðèâàë êàæäûé ìàãàçèí è ïîäúåçä. Áåñåäîâàë ñ îõðàííèêàìè è êîíñüåðæêàìè. Íèêòî íè÷åãî â òðè ÷àñà íî÷è íå âèäåë Îíè ñïàëè â ýòî âðåìÿ. Íà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå áûë íåáîëüøîé îòåëü. Äæåéìñ âîøåë â íåãî è óâèäåë çà ñòîéêîé îòåëüíîãî êëåðêà. Îí ïîäîøåë ê íåìó è ïîêàçàë çíà÷îê ïîëèöåéñêîãî.
; Äåòåêòèâ Êëàðê. Íàïðîòèâ âàøåãî çàâåäåíèÿ â òðè ÷àñà íî÷è ïðîèçîøëî îãðàáëåíèå þâåëèðíîãî ìàãàçèíà. Ñêàæèòå âû âèäåëè â ýòî âðåìÿ íà óëèöå ëþäåé, àâòîìîáèëü èëè ÷òî-òî äðóãîå.
; Ñýð, ÿ ñëûøàë êàê ïîäúåõàë àâòîìîáèëü, à ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ÿ ïîñìîòðåë íà óëèöó è óâèäåë, êàê äâîå ëþäåé â íåãî ñåëè è óåõàëè. Âîò è âñå.
; Êàê îíè âûãëÿäåëè?
; Ñýð, åñëè áû ñâåòëî áûëî êàê ñåé÷àñ, ÿ çàìåòèë áû ãîðàçäî áîëüøå. À â òî âðåìÿ áûëî òåìíî. Ôîíàðÿ â ýòîì ìåñòå íåò. ß íå ñìîã óâèäåòü èõ ëèöà.
; Êàêîé ìàðêè áûë àâòîìîáèëü?
; Íå ðàññìîòðåë, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòî áûëà ãðóäà æåëåçà. Îí óæàñíî ðû÷àë è ñî çëîñòè ñèëüíî äûìèë. Âû çíàåòå, îí áûë íå òåìíîãî öâåòà, à ñêîðåå ñâåòëîãî. Ìíå ïîêàçàëîñü çåëåíîâàòîãî, à ìîæåò ãîëóáîãî. Íåò, íå áåðóñü óòâåðæäàòü êàêîãî öâåòà áûë àâòîìîáèëü.
Äåòåêòèâ âñå çàïèñàë è äàë ðàñïèñàòüñÿ â ïðîòîêîëå ñâèäåòåëþ.
; Ñïàñèáî, âû ïîìîãëè ñëåäñòâèþ, ; äåòåêòèâ ïîáëàãîäàðèë ñëóæàùåãî è ïîøåë ê âûõîäó. Âîçëå äâåðè åãî îêëèêíóë ñâèäåòåëü.
; Ñýð, ó íåãî íå ãîðåë çàäíèé ïðàâûé ãàáàðèò.
; Ýòî ñóùåñòâåííî! Ñïàñèáî.
Äæåéìñ âûøåë èç îòåëÿ è íàïðàâèëñÿ ÷åðåç äîðîãó ê þâåëèðíîìó ìàãàçèíó. Ñîëíöå óæå ïîäíÿëîñü è óëèöà ñèÿëà îò óòðåííåãî ñâåòà. Ó âõîäà åãî îæèäàë äåòåêòèâ Ãðèí, îí ùóðèëñÿ îò ÿðêèõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Ïî íåìó áûëî âèäíî, ÷òî îí ðàäóåòñÿ íàñòóïèâøåìó äíþ, íåñìîòðÿ íà íî÷íîé âûçîâ äåæóðíîãî.
; ×òî ó òåáÿ? Åñòü ñâèäåòåëè?
; Îäèí îõðàííèê ñêàçàë, ÷òî â ýòî âðåìÿ ïðîåõàë ñòàðûé ãîëóáîé àâòîìîáèëü. Íî îí áûñòðî ïðîñêî÷èë ìèìî íåãî, è òîò íè÷åãî íå óñïåë çàìåòèòü. À ó âàñ, øåô, åñòü ñâèäåòåëü?
; À êàê æå! Íî ìîé áîëåå íàáëþäàòåëüíûé ÷åì ó òåáÿ.  ìàøèíó ñåëè äâà ÷åëîâåêà. Îíà î÷åíü ñòàðàÿ, îäíèì ñëîâîì ðóõëÿäü. Ñ öâåòîì ñëîæíåå, íî îí ñêàçàë ñâåòëàÿ, âîçìîæíî çåëåíàÿ èëè ãîëóáàÿ. Òåïåðü ÿñíî îíà ãîëóáàÿ. Ýòî âñå, ÷òî ìíå óäàëîñü óçíàòü. Íàøè ãðàáèòåëè íå äèëåòàíòû, îíè ÿâíî ïðîôè â ýòîì äåëå. Àâòîìîáèëü îíè òî÷íî óãíàëè. Íàäî åãî â ðîçûñê ïîäàòü, îí ñåé÷àñ ñòîèò íåäàëåêî îò íàñ è æäåò êîãäà ìû çà íèì ïðèåäåì.
; Ìîæåò ïîïûòàåìñÿ åãî íàéòè?
; Íå áóäåì òðàòèòü çðÿ âðåìÿ. Îíè ìîãëè åãî â ëþáîé ïîäâîðîòíå áðîñèòü. Áûñòðî íå íàéäåì, òîëüêî âðåìÿ çðÿ ïîòðàòèì. Ïóñòü ïàòðóëüíûå èùóò, ó íèõ ýòî ëó÷øå ïîëó÷èòñÿ. Åäåì ê ñåáå, òóò áîëüøå íè÷åãî íå íàéäåì. Ìàëî ó íàñ óëèê, ÷óâñòâóþ ñåãîäíÿ ðîäèëñÿ î÷åðåäíîé âèñÿê.
; Øåô, ìîæåò ýòî çàëåòíûå ê íàì ïîæàëîâàëè?
; Âñå ìîæåò áûòü. Íàì òîëüêî ýòîãî íå õâàòàëî.
Ïîëèöåéñêèå ñåëè â àâòîìîáèëü è ïî ïóòè ïðîäîëæèëè ðàçãîâîð.
; Øåô, ñ ÷åãî áóäåì íà÷èíàòü?
; Êàê âñåãäà ñ ïîèñêà êðàäåííîãî. Èì íóæíû äåíüãè, âûâîä: îíè ïîñòàðàþòñÿ áûñòðåå ñáûòü óêðàäåííîå. Îíî èì íå íóæíî, íà áàëû îíè íå õîäÿò, íà ïðèåìàõ íå áûâàþò, ñ ìîäîé íå äðóæàò. Êàê ïðèåäåì íà÷íè îïîâåùàòü ñêóïêè çîëîòà î êðàæå è âûøëè èì ñïèñîê ïîõèùåííûõ äðàãîöåííîñòåé.
; Ïîíÿë, ñðàçó íà÷íó ýòèì çàíèìàòüñÿ.
; À ÿ íàâåäó ñïðàâêè êòî èç ñïåöèàëèñòîâ ïî þâåëèðíûì ìàãàçèíàì ñåé÷àñ â ãîðîäå. Ýòî âñå, ÷òî ìû ñåãîäíÿ ìîæåì ñäåëàòü.
; À ïî ïî÷åðêó îíè íèêîãî âàì íå íàïîìèíàþò?
; Íåò, Äæî, ñåé÷àñ â ìàñêàõ ìíîãèå ïðåñòóïíèêè ðàáîòàþò, îñîáåííî òå êòî áåðåò áàíêè. Íî ëþáèòåëåé îáåçüÿíîê íå ãðåõ ïðîâåðèòü.
Êîãäà ïîäúåõàëè ê çäàíèþ Äåïàðòàìåíòà ïîëèöèè Íüþ-Éîðêà ðàçãîâîð íà âðåìÿ ïðåêðàòèëñÿ. Êëàðê ïîøåë äîëîæèòü ðåçóëüòàòû ðàññëåäîâàíèÿ íà÷àëüíèêó, à Ãðèí ïîøåë â îôèñ.  îòäåëå íàõîäèëñÿ òîëüêî Ñòèâ Äæåíêèíñ. Îñòàëüíûå äåòåêòèâû áûëè íà ðàññëåäîâàíèè òåêóùèõ äåë.
; Ïðèâåò, Ñòèâ. ×òî òóò ñ óòðà áûëî?
; Íî÷íîå îãðàáëåíèå êîòîðûì âû ñ øåôîì çàíèìàëèñü. À ÷åãî ìåíÿ íå ïðèâëåêëè?
; Òàì è ìíå íå÷åãî áûëî äåëàòü. Ðàáîòàëè ïðîôè, âîøëè íà îäíó ìèíóòó â ìàãàçèí íè÷åãî íå òðîãàëè. Çà òðèäöàòü ñåêóíä îá÷èñòèëè âèòðèíó.  íåé áûëè ñàìûå äîðîãèå èçäåëèÿ. Ïîêàçàëè âëàäåëüöó ñðåäíèé ïàëåö è óøëè âîñâîÿñè. Ñëåäîâ íèêàêèõ, øåô ðàññòðîåí. Ñêàçàë, íàì ïîäáðîñèëè åùå îäèí âèñÿê.
; Íå ïåðåæèâàé, îíè íà ÷åì-òî äðóãîì ïðîêîëþòñÿ.
; Øåô íàñòðîåí èõ íàéòè. Òû æå åãî çíàåøü, îí åñëè ðåøèë íèêîãäà íå îòñòóïèò.
Ãðèí ñåë çà ñâîé ñòîë è íà÷àë âûïîëíÿòü ïîðó÷åíèå Êëàðêà. Îí ñâÿçàëñÿ ñ õîçÿèíîì ìàãàçèíà è ïîïðîñèë òîãî ïðèñëàòü èì ôîòî è ïåðå÷åíü ïîõèùåííîãî. Çàòåì ïîçâîíèë â èíôîðìàöèîííûé îòäåë è ïîïðîñèë ó íèõ ñïèñîê îñóæäåííûõ çà îãðàáëåíèå þâåëèðíûõ ìàãàçèíîâ, êîòîðûå çàñâåòèëèñü â ðàéîíå Íüþ-Éîðêà. Íåìíîãî ïîäóìàâ, îí ïîïðîñèë èíôîðìàöèþ ïî ïîäîáíûì îãðàáëåíèÿì çà äâà ãîäà ïî âñåé òåððèòîðèè ÑØÀ. Êîãäà ïðèøåë â îòäåë Êëàðê Äæî äîëîæèë åìó î ñâîèõ äåéñòâèÿõ.
; Ìîëîäåö! Ïðîäîëæàé â òîì æå äóõå. Íà÷àëüñòâó óæå çâîíèëè èç ìýðèè. Ó ïîñòðàäàâøåãî òàì èìåþòñÿ õîðîøèå ñâÿçè. Íà÷àëüíèê áþðî íàìåêíóë ìíå, ÷òî íàì ñïîêîéíîé æèçíè íå áóäåò ïîêà íå íàéäåì ãðàáèòåëåé.
; Øåô, âû ïîìíèòå äåëî Äæèììè Áåéòñà?
; Êîíå÷íî ïîìíþ, ìû æå åãî ïîñàäèëè íà äâàäöàòü ëåò, ; îòâåòèë Äæåéìñ, íå ïîíèìàÿ êóäà êëîíèò Ãðèí.
; Îí æèë íà Áàãàìàõ, à ê íàì íàâåäûâàëñÿ òîëüêî íà äåëî. Ìîæåò è ýòî òàêèå æå?
; Äæî, íå óñëîæíÿé, áåç ýòîãî ãîëîâà êðóãîì èäåò, êàê ïîäóìàþ ãäå èõ èñêàòü.
; ß êàê âàðèàíò ïðåäïîëîæèë òàêîå.
; Òàêîé âàðèàíò äëÿ íàñ íå ãîäèòñÿ. Ñòèâ, à òû ÷åãî ñèäèøü áåç äåëà?
; Æäó óêàçàíèé. ß æå ïî ýòîìó äåëó íèêàêîé èíôîðìàöèè íå èìåþ.
; Óæå èìååøü! Ïîèùè â áàçå äàííûõ õðîìîãî íà ïðàâóþ íîãó ãðàáèòåëÿ. Ýòî ó íàñ åäèíñòâåííàÿ ñåðüåçíàÿ çàöåïêà.
; Øåô, à ïðåñòóïíèê íå ìîã ñûìèòèðîâàòü õðîìîòó, ÷òîáû íàñ ââåñòè â çàáëóæäåíèå, ; ïðåäïîëîæèë Ãðèí.
; Êîíå÷íî ìîã.
Âåñü äåíü ó äåòåêòèâîâ ïðîøåë â âûðàáîòêå ïëàíà äåéñòâèé è ñáîðå èíôîðìàöèè î ïðåñòóïíèêå. Áîëüøå âñåãî ðàçäðàæàëî Äæåéìñà, ÷òî íà âòîðîãî ãðàáèòåëÿ âîîáùå íè÷åãî íå áûëî. Íè îäíîé çàöåïêè. Åñëè ïðåñòóïíèêè âìåñòå ðàáîòàëè òîëüêî â ýòîì äåëå, òî íàéòè âòîðîãî ó ïîëèöåéñêèõ íå áûëî íèêàêèõ øàíñîâ. Åãî ðîëü Êëàðê âîîáùå íå ìîã ïîíÿòü. Íåïîíÿòíî, çà÷åì îí áûë íóæåí ãëàâíîìó ãðàáèòåëþ, òîò âñå ïðîäåëàë îäèí.
; Íà ñåãîäíÿ çàêîí÷èëè. Ìîæíî ïî äîìàì ê ñåìüÿì, ; ðàñïîðÿäèëñÿ Êëàðê.
Îí âìåñòå ñî âñåìè âûøåë èç îôèñà è íàïðàâèëñÿ ê àâòîìîáèëþ. Åìó ñîâñåì íå õîòåëîñü èäòè â ïóñòóþ êâàðòèðó, ãäå åãî íèêòî íå æäàë. Æåíà äâà ãîäà íàçàä ñáåæàëà ñî ñâîèì ëþáîâíèêîì â Êàíàäó. Äæåéìñ íå âèíèë åå çà ýòî. Îí ïðåêðàñíî ïîíèìàë, ÷òî åãî âèíà çäåñü òîæå åñòü. Íåëüçÿ æèòü ñ æåíùèíîé è áûòü æåíàòûì íà ðàáîòå. Åãî ÷àñòî óïðåêàëà Ìåðè, ÷òî îíè íèêóäà íå õîäÿò âìåñòå. Îíà âñåãäà ïîñåùàëà ñâîèõ äðóçåé îäíà. Òàêèå îòíîøåíèÿ äàëè âíà÷àëå òðåùèíó. Ñî âðåìåíåì ó Ìåðè ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé åé áîëüøå óäåëÿë âíèìàíèÿ. Ýòî äàëî òîë÷îê äëÿ ðàçðûâà ìåæäó Ìýðè è Äæåéìñîì. Ðàññòàëèñü áåç èñòåðèê è âçàèìíûõ îáâèíåíèé. Îíè ñïîêîéíî ðàçâåëèñü. Äæåéìñ âñå îòäàë áûâøåé æåíå, ÷òî îíà ïîïðîñèëà. Íà ýòîì ñåìåéíàÿ æèçíü Êëàðêà çàêîí÷èëàñü. Ïîñëå òàêîãî âîñïîìèíàíèÿ, Äæåéìñ ðåøèë ïîçâîíèòü ñâîåìó äàâíåìó äðóãó è ïðèãëàñèòü òîãî ïîñèäåòü â ïàáå. Íà òåëåôîííûé çâîíîê ñðàçó îòâåòèë Ôðåíê.
; Ïðèâåò! Ñëóøàþ òåáÿ, Äæåéìñ.
; Ôðåíê, êàê äåëà? Õî÷åøü â ïàáå ðàññëàáèòüñÿ çà ñòàêàí÷èêîì âèñêè?
; Ñ òîáîé âñåãäà õî÷ó. Æåíà ñ ñûíîì óåõàëà ê ðîäèòåëÿì íà ïàðó íåäåëü. ß îäèí ñèæó è ñìîòðþ òåëåâèçîð. Ñêóêîòà! Ãäå è ÷åðåç ñêîëüêî?
; ×åðåç ïîë÷àñà â «Òàâåðíå». Óñïååøü?
; Äîãîâîðèëèñü.
Âñêîðå Êëàðê ñèäåë çà ñòîëèêîì è îæèäàë ñâîåãî äðóãà Ôðåíêà Êîëåìàíà. Îíè âìåñòå íà÷èíàëè ñëóæèòü â ïîëèöèè, íî ïîñëå ðàíåíèÿ Ôðåíê óâîëèëñÿ è óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó þðèñòîì â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ.
; Ìóæ÷èíà, âû îæèäàåòå ñâîþ ïîäðóãó? ; ðàçäàëñÿ ãîëîñ Ôðåíêà â øóòëèâîì òîíå.
; Íåò, ÿ îæèäàþ ñâîåãî äðóãà. Ïîäðóãè ó ìåíÿ íåò è íå ïðåäâèäèòñÿ. Íå ñ íàøåé ïðîôåññèåé çàâîäèòü ïîäðóã. Ïðèâåò, Ôðåíê, ðàä òåáÿ âèäåòü.
; ß òåáÿ òîæå. Ýòî ìû ìåñÿöà äâà èëè òðè íå âñòðå÷àëèñü âîò òàê?
; Ïîæàëóé, òðè. Ïðèñàæèâàéñÿ! Áóäü êàê äîìà. ×òî çàêàæåì?
; ß íå óæèíàë. Óâåðåí òû òîæå åùå íå óñïåë. Äàâàé ïî ãîðÿ÷åìó âîçüìåì.
; Ñîãëàñåí ñ òîáîé. ß ñåãîäíÿ áåç çàâòðàêà è îáåäà îñòàëñÿ.
; À ÷òî òàê? Íîâîå äåëî òåáÿ íåîæèäàííî íàøëî?
; Ïðèìåðíî òàê. Íî÷üþ îáîêðàëè þâåëèðíûé ìàãàçèí. È â ÷åòûðå óòðà ìíå ïðèøëîñü óæå åõàòü íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ.
; ß óæå çàáûë î òàêèõ íî÷íûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ.
; Íè÷åãî ñòðàøíîãî ÿ ïðèâûê ê òàêîé æèçíè.
; À æåíû ïîëèöåéñêèõ íåò. Îé, èçâèíè, Äæåéìñ.
; ß óæå çàáûë îá ýòîì. Òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî íèêîãäà æåíàòûì íå áûë.
; Òàê íåëüçÿ. Ñåìüþ íàäî îáÿçàòåëüíî çàâîäèòü. Êîãäà äåòåé áóäåøü ðàñòèòü? Íà ïåíñèè? Ïîäóìàé õîðîøî íàä ýòèì.
; Ó íàñ ñ Ìåðè äåòåé íå áûëî, ìíå íå çíàêîìû îòöîâñêèå ÷óâñòâà. ß âåäü òîæå ðîñ áåç îòöà.
; Äæåéìñ, òû íå ïðåäñòàâëÿåøü, êàê çäîðîâî èìåòü äåòåé. Ýòîò ìàëåíüêèé ÷åëîâå÷åê çàëàçèò ê òåáå íà êîëåíè, îáíèìàåò è âèäèò â òåáå ðîäíîãî ÷åëîâåêà: çàùèòíèêà, ó÷èòåëÿ, äðóãà. Òû äëÿ íåãî ñàìûé óìíûé, ñàìûé êðàñèâûé è êîíå÷íî ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê â ìèðå.
; Êàê òû çäîðîâî ñêàçàë. ß ïîäóìàþ íàä òâîèì ïðåäëîæåíèåì. Íî òîëüêî æåíùèíà óçíàåò, ÷òî ÿ ïîëèöåéñêèé ñðàçó ïûòàåòñÿ îòäåëàòüñÿ.
; È íå óäåðæèâàé òàêèõ, ýòà êàòåãîðèÿ íå òâîÿ ñóäüáà. Äëÿ òîé, ÷òî òåáÿ ïîëþáèò, íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ êàêàÿ ó òåáÿ ïðîôåññèÿ.
Ïîäîøëà îôèöèàíòêà, ïðèíÿëà çàêàç è ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò äðóçüÿ íàëåãëè íà åäó. Íà íåñêîëüêî ìèíóò ðàçãîâîð ïðåêðàòèëñÿ, ëèøü èçðåäêà ïðîðûâàëèñü âîñòîðæåííûå âîçãëàñû â àäðåñ êóëèíàðîâ. Íåìíîãî ïîäêðåïèâøèñü, Ôðåíê ïîäíÿë ñòàêàí ñ âèñêè è ïðåäëîæèë âûïèòü çà èõ âñòðå÷ó. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ãëîòêîâ äðóçüÿ âíîâü ïðîäîëæèëè ðàçãîâîð.
; ×åãî Êýðîë ïîåõàëà ê ðîäèòåëÿì? Ïîâèäàòüñÿ?
; Íå òîëüêî. Îòåö ïëîõ ñòàë. Õàíäðèòü íà÷àë, ëåêàðñòâî íå õî÷åò ïðèíèìàòü. Ìàòü ñîâñåì ñ íèì çàìó÷àëàñü. Õîòü íåìíîãî îòäîõíåò, ïîêà Êýðîë ó íèõ íàõîäèòñÿ.
; Ýòî ñêîëüêî åìó?
; Ïîä âîñåìüäåñÿò, íî âûãëÿäèò íà âñå äåâÿíîñòî. Ïðåäñòàâü, åñëè îí îäèí áû áûë, êòî çà íèì ïðèñìîòðåë. Äàæå âîäû íåêîìó ïîäàòü. Õîëîñòàÿ æèçíü õîðîøà äî îïðåäåëåííîãî âîçðàñò. Ïîêà ãîëîâà â íîðìå è íîãè íîñÿò, ìû îá ýòîì íå äóìàåì. Íî êîãäà íàñòóïàåò ìîìåíò, ñàì ïîíèìàåøü. Äåëàé âûâîäû, Äæåéìñ. Ìû íå âå÷íî áóäåì ñëóæèòü â ïîëèöèè è ìîëîäîñòü ïðîëåòàåò áûñòðåå ÷åì íàì òîãî õî÷åòñÿ.
; Òû ïðàâ, äðóæèùå, íà âñå ñòî. Ìû ÷àñòî ïîíèìàåì, ÷òî íàìè áûëî ñäåëàíî â æèçíè íå òàê, êîãäà íè÷åãî óæå èñïðàâèòü íå âîçìîæíî. ß ó÷òó òâîå çàìå÷àíèå è ïîïðîáóþ íàéòè ñåáå ñïóòíèöó.
; Äæåéìñ, ó Êýðîë åñòü ïîäðóãà, ìîæåò ñ íåé òåáÿ ïîçíàêîìèòü. Îíà íå çàìóæåì, äåòåé ó íåå íåò… íå ïëîõàÿ êàíäèäàòóðà.
; Ñïàñèáî, Ôðåíê, íî ÿ ñàì íàéäó.
; Ñîãëàñåí, ÿ òîæå íå ëþáèë êîãäà ìåíÿ çíàêîìèëè. Ýòî åùå äî Êýðîë. Ìàìà íåñêîëüêî äî÷åðåé ñâîèõ ïîäðóã ïîäñîâûâàëà ìíå. Òû íå ïðåäñòàâëÿåøü, êàê ÿ íà íåå çà ýòî çëèëñÿ. Äà, ñâîþ ñóäüáó íàäî ñàìîìó èñêàòü. Òîëüêî òû ñàì çíàåøü çàïàõ æåíùèíû, êîòîðûé áóäåò òåáå âñþ æèçíü ñíîñèòü êðûøó.
; Ôðåíê, òû âñåãäà ìåíÿ ïîíèìàåøü.
; Ìû æå äðóçüÿ. ß î÷åíü õî÷ó, ÷òî áû ó òåáÿ â æèçíè âñå õîðîøî ñëîæèëîñü.
Íà ñòåíå â ïàáå âèñåë áîëüøîé òåëåâèçîð. Ïî íåìó øëè ïîñëåäíèå íîâîñòè Íüþ-Éîðêà. Ôðåíê óëîâèë ïåðâîå ñëîâî îãðàáëåíèå è ñðàçó ïðåðâàë ðàçãîâîð. Ïåðåäàâàëè î íî÷íîì îãðàáëåíèè þâåëèðíîãî ìàãàçèíà.
; Òû ñëûøàë? Îïÿòü ïðåñòóïíîñòü ïîäíèìàåò ãîëîâó.
; Íå òîëüêî ñëûøàë, íî è âèäåë. ß ýòî äåëî ðàññëåäóþ.
; Ðàññêàæè, ÷òî òàì èíòåðåñíîãî.
; Òîëüêî òî, ÷òî ïðåñòóïíèêè íå îñòàâèëè íè åäèíîãî ñëåäà. Âñêðûëè îòìû÷êîé äâåðü, ïîäîøëè ê âèòðèíå, óäàðèëè ïî íåé è âûãðåáëè âñå óêðàøåíèÿ. Äà, åùå ïîêàçàëè õîçÿèíó ñðåäíèé ïàëåö.
; Ëèõî, à çàïèñü åñòü?
; Äà, íî îíè áûëè â ìàñêàõ ñ ìîðäàøêàìè îáåçüÿí.
; Ëåò äåñÿòü íàçàä â Òåõàñå áûëè ãðàáèòåëè áàíêîâ, îíè ëþáèëè õîäèòü íà äåëî â òàêèõ ìàñêàõ. Èõ, êàæåòñÿ, ïîéìàëè è ïîñàäèëè íà äâàäöàòü ïÿòü ëåò.
; Õîðîøàÿ èäåÿ, Ôðåíê, ÿ ïîäûìó èõ äåëî. Ìîæåò óæå âûïóñòèëè êîãî-òî èç íèõ è îíè ïðîäîëæèëè ãðàáèòü, íî óæå íå áàíêè.
; Ðàä ïîìî÷ü òåáå. Âñå ìîæåò áûòü, ïðîâåðèòü ôàêò íèêîãäà íå ïîìåøàåò.
; Çàâòðà ïîäûìó ìàòåðèàë ïî îãðàáëåíèÿì áàíêîâ â Òåõàñå.
; Äæåéìñ, ñìîòðè êàêèå äâå äåâóøêè ñèäÿò ÷åðåç äâà ñòîëà îò íàñ. Íå õî÷åøü ïîçíàêîìèòüñÿ?
; Íåò, ÿ â áàðàõ è ïàáàõ íå çíàêîìëþñü.  íèõ âñåãäà ñèäÿò òåðòûå æåíùèíû âñåãäà ñâÿçàííûå ñ íå çàêîíîïîñëóøíûìè ìóæ÷èíàìè. Ê òîìó æå îíè ìíå íå íðàâÿòñÿ. Íå â ìîåì âêóñå.
; Æàëü, ìíå âîí òà áðþíåòêà ïîíðàâèëàñü.
; Ôðåíê, òû æåíàòûé ìóæ÷èíà, à åé íóæåí õîëîñòîé.
; ß ñåãîäíÿ õîëîñòîé. È òû âåäü íå æåíàòûé. Äàâàé ïîçíàêîìèìñÿ.
; Íåò, Ôðåíê, òû æåíàòûé. Êàê ÿ áóäó ïîñëå ýòîãî ñìîòðåòü â ãëàçà Êýðîë.
; À òû íå ñìîòðè. Øó÷ó, òû êîíå÷íî ïðàâûé. Õîðîøî, ïîéäåì äîìîé îò ñîáëàçíà ïîäàëüøå. À òî ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî íå óñòîþ è ñåãîäíÿ èçìåíþ æåíå.
; ß ýòîãî íå äîïóùó. Äàâàé ðàññ÷èòàåìñÿ è ïîøëè îòäûõàòü. Ó ìåíÿ çàâòðà ñëîæíûé äåíü.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ äðóçüÿ âûøëè èç ïàáà è ðàçúåõàëèñü â ðàçíûå ñòîðîíû. Äæåéìñ åõàë äîìîé, à â ãîëîâå ó íåãî çâó÷àëè ñëîâà äðóãà î íåîáõîäèìîñòè íàéòè ñåáå ñïóòíèöó æèçíè.
***
Óòðî ó Äæåéìñà íà÷àëîñü ñî çâîíêà áóäèëüíèêà. Îí âçÿë òåëåôîí è ïîñìîòðåë âðåìÿ. Áûëî ïîëîâèíà ñåäüìîãî óòðà. Êëàðêó íå õîòåëîñü âñòàâàòü, îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ðàçáèòûì. Ñêàçûâàëîñü â÷åðàøíåå íî÷íîå ïðîáóæäåíèå è ïîåçäêà íà ðàññëåäîâàíèå. Ýòà íî÷ü áûëà áåñïîêîéíàÿ, åìó íåñêîëüêî ðàç ñíèëñÿ îäèí è òîò æå ñîí. «Îí ñèäèò â àïïàðàòíîé êîìíàòå è ïðîñìàòðèâàåò âèäåîçàïèñü ñ îãðàáëåíèåì. Ãðàáèòåëü èäåò ê äâåðè çàòåì ïîâîðà÷èâàåòñÿ, ñíèìàåò ìàñêó è ãîâîðèò:
; Ýòî òåáå, Äæåéìñ, çà òî, ÷òî íå çàõîòåë ñî ìíîé çíàêîìèòüñÿ â ïàáå, ; áðþíåòêà ïîâîðà÷èâàåòñÿ ëèöîì ê âèäåîêàìåðå è ïîêàçûâàåò Êëàðêó ñðåäíèé ïàëåö».
Ïîñëå òàêîãî âîñïîìèíàíèÿ Äæåéìñ ñåë íà êðîâàòè è çàäóìàëñÿ. ; «Êòî ñêàçàë, ÷òî ãðàáèòåëè áûëè äâà ìóæ÷èíû? Âòîðîé áûë õðóïêîé êîìïëåêöèè, íå âûñîêîãî ðîñòà ; ýòî âïîëíå ìîãëà áûòü æåíùèíà. Íàäî áóäåò èñêàòü ïàðíûõ êàíäèäàòîâ ãðàáèòåëåé, ãäå îäíà èç íèõ æåíùèíà. Ýòî óæå êîå-÷òî». Êëàðê ñäåëàë ôèççàðÿäêó, ïðèíÿë äóø è ïîøåë íà êóõíþ âàðèòü ñåáå êîôå. Î ðàáîòå áîëüøå íå äóìàë. Îí íàñëàæäàëñÿ ñâîèì ëþáèìûì êîôå èç Ýôèîïèè. Äîåâ ñýíäâè÷, Äæåéìñ çàïèë åãî êîôå è ïîøåë îäåâàòüñÿ. Ëèøíåãî âðåìåíè ó íåãî íå îñòàâàëîñü.
Óòðîì â îòäåëå ñîáðàëèñü âñå ñîòðóäíèêè. Ðàáî÷èé äåíü îáû÷íî íà÷èíàëè ñ êîðîòêîãî ñîâåùàíèÿ, íà êîòîðîì îáìåíèâàëèñü èíôîðìàöèåé è âûñêàçûâàëè ñâîè ñîîáðàæåíèÿ ïî ðàññëåäîâàíèþ.  ýòîò äåíü âñå øëî ïî ñòàíäàðòíîé ñõåìå. Êëàðê äîâåë âñåì äàííûå ïî ïîñëåäíåìó îãðàáëåíèþ è ïîïðîñèë ïîìîãàòü ïî âîçìîæíîñòè Ãðèíó.  êîíöå îí ñîîáùèë ñîòðóäíèêàì î òåõàññêîì äåëå ïî îãðàáëåíèþ áàíêîâ â ìàñêàõ îáåçüÿí è ïîðó÷èë çàíÿòüñÿ ïîèñêîì èíôîðìàöèè Ñòèâó Äæåíêèíñó. Î ñâîåì ñíå, êîòîðûé íàòîëêíóë åãî íà ìûñëü, ÷òî âòîðûì ÷ëåíîì áàíäû ìîãëà áûòü æåíùèíà, óìîë÷àë. Êëàðê ðåøèë ñàì ïðîðàáîòàòü ýòîò âàðèàíò. Ïîñëå ñîâåùàíèÿ Äæåéìñ ïîäîçâàë Ãðèíà ê ñåáå.
; Äæî, ïîåõàëè ïîáåñåäóåì ñ õîçÿèíîì ìàãàçèíà. Â÷åðà ÿ íå ñòàë åãî äîïðàøèâàòü, îí áûë çàíÿò ðåâèçèåé è áûë ñèëüíî ðàññòðîåí ñëó÷èâøèìñÿ. Ó ìåíÿ åñòü ê íåìó ðÿä âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ÿ õî÷ó óñëûøàòü îòâåòû.
; Øåô, ÿ ãîòîâ ïðÿìî ñåé÷àñ.
; Òîãäà âïåðåä ê àâòîìîáèëþ.
Äåòåêòèâû ïîäîøëè ê äâåðè ìàãàçèíà. Ñåðæàíò Ãðèí íàæàë íà êíîïêó çâîíêà. Äâåðü äîëãî íå îòêðûâàëè, íî ïîñëå âòîðîãî íàñòîé÷èâîãî ñèãíàëà â îêîøêå äâåðè ïîêàçàëñÿ ìóæ÷èíà. Ãðèí ïîêàçàë åìó çíà÷îê ïîëèöåéñêîãî è òîò ñóåòëèâî íà÷àë îòêðûâàòü äâåðü.
; Ãäå ìèñòåð Ñàíäåðñ? ; ñïðîñèë Äæåéìñ, ; âû ïðîäàâåö?
; Ìèñòåð Ñàíäåðñ ó ñåáÿ â êàáèíåòå. ß áóõãàëòåð, õîçÿèí ïðîäàâöîâ îòïóñòèë äîìîé.
; Ïðîâåäèòå íàñ ê íåìó.
Áóõãàëòåð êèâíóë è íàïðàâèëñÿ ê äâåðè â óãëó òîðãîâîãî çàëà. Îáñòàíîâêà â êàáèíåòå äèðåêòîðà áûëà î÷åíü ñêðîìíàÿ, íèêàêèõ èçëèøåñòâ: ïèñüìåííûé ñòîë, ÷åòûðå ñòóëà, øêàô ñ äîêóìåíòàöèåé è íåáîëüøîé õîëîäèëüíèê. Õîçÿèí ìàãàçèíà ñèäåë çà ðàáî÷èì ñòîëîì è ïåðåáèðàë äîêóìåíòû.
; Ìèñòåð Ñàíäåðñ, ìû õîòèì ïîáåñåäîâàòü ñ âàìè. Ó íàñ åñòü íåêîòîðûå âîïðîñû ïî ýòîìó îãðàáëåíèþ.
; ß ê âàøèì óñëóãàì, ãîñïîäà. Ïðèñàæèâàéòåñü, ÿ ñîîáùó âñå ÷òî çíàþ.
Ãðèí äîñòàë èç ïàïêè ïðîòîêîë è ðàñïîëîæèëñÿ íà êðàþ ñòîëà äëÿ ðàáîòû. Äæåéìñ ñåë íàïðîòèâ äèðåêòîðà è äåëàë âèä, ÷òî îáäóìûâàåò âîïðîñû. Íà ñàìîì äåëå îí èçó÷àë åãî ðåàêöèþ íà ïðèõîä ïîëèöèè. Ìîë÷àíèå äëèëîñü îêîëî ìèíóòû, çàòåì Äæåéìñ çàäàë ïåðâûé âîïðîñ:
; Ìèñòåð Ñàíäåðñ, ó âàñ åñòü âðàãè. Âû êîãî-òî ïîäîçðåâàåòå â ýòîì îãðàáëåíèè?
; Íåò, ëåéòåíàíò, âðàãîâ ó ìåíÿ íåò è ÿ íèêîãî èç ñâîåãî îêðóæåíèÿ íå ïîäîçðåâàþ â ýòîé êðàæå.
; Äî ïîñëåäíèõ ñîáûòèé âû íå âèäåëè íè÷åãî ïîäîçðèòåëüíîãî. Ìîæåò ïîêóïàòåëè çàõîäèëè íåñêîëüêî ðàç è íè÷åãî íå ïîêóïàëè. Èëè êòî-òî ïîäîçðèòåëüíûé äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ ó ìàãàçèíà?
; Íåò, ìíå î òàêîì íå äîêëàäûâàëè è ÿ íèêîãî ïîäîçðèòåëüíîãî íå âèäåë. Âñå áûëî ñïîêîéíî è íè÷åãî íå ïðåäâåùàëî êðàæè.
Âû â÷åðà âèäåëè ñî ìíîé çàïèñü, âàì íèêîãî íå íàïîìíèëà ôèãóðà ãðàáèòåëÿ?
; ß óæå ãîâîðèë ãðàáèòåëè ìíå íå çíàêîìû.
; Ó âàñ êàìåðà õîðîøî çàìàñêèðîâàíà, åå ñðàçó íå çàìåòèøü. À ÷åëîâåê ïîâåðíóëñÿ ëèöîì ê íåé è ïîêàçàë ñðåäíèé ïàëåö. Îí ÿâíî çíàë, ãäå îíà óñòàíîâëåíà.
; Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ê íàì çàõîäèò ìíîãî ëþäåé. Âîçìîæíî, ãðàáèòåëü ïîä âèäîì ïîêóïàòåëÿ áûë ó íàñ.
; Âû ïîäãîòîâèëè íàì ôîòî è ïåðå÷åíü ïîõèùåííîãî?
; Äà, ÿ âñå äîêóìåíòû ïîäãîòîâèë. Ñåãîäíÿ âàì èõ ïåðåäàì.
; Ó âàñ åñòü åùå òàêèå æå ìàãàçèíû?
; Äà â Íüþ-Éîðêå åùå äâà. Îäèí íà 42 è âòîðîé íà 74 ñòðèò.
Ó ìåíÿ áîëüøå âîïðîñîâ íåò. Äî ñâèäàíèÿ, ; Äæåéìñ æäàë ïîêà Ñàíäåðñ ïîäïèøåò ïîêàçàíèÿ. Êîãäà Ãðèí ïîëîæèë ïðîòîêîë â ïàïêó, îíè âûøëè èç êàáèíåòà è íàïðàâèëèñü ê âûõîäó èç ìàãàçèíà.
; Øåô, ÷òî âû äóìàåòå î õîçÿèíå?
; Îí íå âñå íàì ãîâîðèò, ÿ ýòî ÷óâñòâóþ. Ó íåãî åñòü êàêàÿ-òî òàéíà. Ïîñìîòðèì äàëüøå.
; Îí ñåáÿ äåðæàë óâåðåííî, íî ÿ ñ âàøèì âûâîäîì ñîãëàñåí. Êóäà ñåé÷àñ?
; Ïîåõàëè íà 42 ñòðèò. Òàì åùå îäèí ìàãàçèí Ñàíäåðñà. Çàéäåì êàê ïîñåòèòåëè, ïîñìîòðèì íà òîâàð, ãäå óñòàíîâëåíà êàìåðà. Óáåäèìñÿ, ÷òî ïðåñòóïíèê ìîã âñå ðàçâåäàòü ñ îäíîãî ðàçà.
Äî ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ âòîðîãî ìàãàçèíà äîáðàëèñü çà äâàäöàòü ìèíóò. Ìàãàçèí áûë áîëåå ôåøåíåáåëüíûé ÷åì ïåðâûé. Çäàíèå íàïîìèíàëî áîëüøîé ñòåêëÿííûé ñâåòÿùèéñÿ êóáèê. Ñ óëèöû áûëî âèäíî ÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè. Ïëîùàäü òîðãîâîãî çàëà áûëà áîëüøàÿ, â íåé õîçÿéíè÷àëè ÷åòûðå ñîòðóäíèêà. Äâåðè â ìàãàçèí áûëè ñòåêëÿííûå è èçíóòðè íà íî÷ü çàïèðàëèñü çàñîâîì. Ïîýòîìó îòìû÷êà çäåñü íå ñðàáîòàåò.
; Äæî, òåïåðü òû ïîíèìàåøü ïî÷åìó ïðåñòóïíèêè îãðàáèëè òîò ìàãàçèí, à íå ýòîò.
; ß áû åãî òîæå íå ñòàë ãðàáèòü, ; ðåøèë ïîøóòèòü Ãðèí.
; Ïðàâèëüíî, åùå ïîòîìó, ÷òî ÿ òåáÿ ïîéìàë áû è ïîñàäèë, ; îòâåòèë Êëàðê, îí ðàññìåÿëñÿ øóòêå è äðóæåñêè ïîõëîïàë ïî ïëå÷ó êîëëåãó.
; Øåô, çàõîäèòü áóäåì?
; Äóìàþ íå ñòîèò. Çäåñü âñå ÿñíî. Ïîåõàëè ê ñëåäóþùåìó.
Íà 74 ñòðèò âñå áûëî ïî äðóãîìó. Ìàãàçèí Ñàíäåðñà áûë ðàñïîëîæåí ñðåäè íåñêîëüêèõ ìàãàçèíîâ òîðãóþùèõ áðèëëèàíòàìè. Ýòî áûë íåáîëüøîé ìàãàçèí ñ äâåðÿìè çàêðûâàþùèìèñÿ íà çàìîê.
; Âñå êàê è â ïåðâîì. Íî òàì áîëåå ãëóõàÿ óëèöà. Íî÷üþ íà íåé ñïîêîéíåå. Ïîýòîìó ãðàáèòåëè âûáðàëè òîò ìàãàçèí, ; ñäåëàë òàêîé âûâîä Êëàðê.
; Øåô, èçâèíèòå, ìíå íàäî â òóàëåò. Âèäèìî ñúåë ÷òî-òî ïëîõîå, ; ñêàçàë Ãðèí è ïîñìîòðåë íà ëåéòåíàíòà âèíîâàòûì âçãëÿäîì, ñëîâíî íàøêîäèâøèé ðåáåíîê.
; Èäè, ÿ åùå ïîñìîòðþ íà ýòîò ìàãàçèí.
Ãðèí áåãîì ïîáåæàë ïî óëèöå â ïîèñêàõ íóæíîãî åìó çàâåäåíèÿ. Äæåéìñ íà÷àë îñìàòðèâàòü óëèöó.  äâàäöàòè ÿðäàõ îò ìàãàçèíà ñòîÿë àâòîìîáèëü ñ ïîäíÿòûì êàïîòîì. Ñîãíóâøèñü íàä ìîòîðíûì îòñåêîì ñòîÿëà äåâóøêà. Îíà çàãëÿäûâàëà òóäà, íî íå ðåøàëàñü â íåì ÷òî-íèáóäü òðîíóòü ðóêàìè. Êëàðê ïîäîøåë ê àâòîìîáèëþ è ïðîèçíåñ:
; Íå çàâîäèòüñÿ?
; Íå õî÷åò. ×òî äåëàòü íå çíàþ, ; îòâåòèëà õîçÿéêà íåïîñëóøíîãî àâòîìîáèëÿ. Îíà âûïðÿìèëàñü è ïîñìîòðåëà íà Êëàðêà. Ýòî áûëà ìîëîäàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà ñ ãîëóáûìè ãëàçàìè. Åå áåëûå âîëîñû ïðèëèïëè ê âñïîòåâøåìó ëáó. Íà ñìóãëîé îò çàãàðà ùåêå áûëà ïîëîñà îò àâòîìîáèëüíîãî ìàñëà. Êëàðê ïîñìîòðåë íà íåå è óëûáíóëñÿ ýòîé ìèëîé äåâóøêå.
; Ïîçâîëüòå, ÿ ïîñìîòðþ. Ó ìîåé ìàøèíû òàêîå ÷àñòî áûâàåò.
Êëàðê ïîïðîáîâàë çàïóñòèòü, íî ó íåãî íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Îí íà÷àë îñìàòðèâàòü ïðîâîäêó è óâèäåë, ÷òî îäèí ïðîâîä ñîñêî÷èë ñî ñâå÷è. Êëàðê íàäåë åãî è ïîïðîáîâàë çàïóñòèòü ñíîâà àâòîìîáèëü. Äâèãàòåëü ñðàçó çàïóñòèëñÿ è ðèòìè÷íî çàðàáîòàë.
; Âîò è âñå, âàøà ìàøèíà èñïðàâíà. Ìîæåòå åõàòü äàëüøå, ; ñîîáùèë îí äåâóøêå.
; ß âàì òàê áëàãîäàðíà, ; îáðàäîâàëàñü äåâóøêà è ïðîòÿíóëà ðóêó ñïàñèòåëþ ñî ñëîâàìè, ; ìåíÿ çîâóò Òèíà.
; ß Äæåéìñ, ; îí äåðæàë ìàëåíüêóþ ðóêó ñâîåé íîâîé çíàêîìîé è íå õîòåë åå îòïóñêàòü, ;  âû èñïà÷êàëèñü. Ìîæíî ÿ çà âàìè ïîóõàæèâàþ.
Êëàðê äîñòàë èç êàðìàíà ñâåæèé ïëàòîê è íà÷àë âûòèðàòü ùåêó Òèíû. Åìó áûëî òàê ïðèÿòíî êàñàòüñÿ ëèöà ýòîé äåâóøêè, ÷òî îí ïðîäîëæàë âûòèðàòü åãî, êîãäà îíî áûëî óæå ÷èñòûì.
; Ñïàñèáî âàì, Äæåéìñ, î÷åíü ðàäà çíàêîìñòâó, íî ìíå ïîðà åõàòü.
; Äà, êîíå÷íî. Ìû åùå óâèäèìñÿ?
; Âîçìîæíî! ; îòâåòèëà Òèíà è óêàòèëà íà ñâîåì «Ôîðäå» îò ðàñòåðÿâøåãîñÿ Êëàðêà. Îïûòíûé ãëàç ïîëèöåéñêîãî óñïåë çàìåòèòü íîìåð óäàëÿþùåãîñÿ àâòîìîáèëÿ.
Åäâà Òèíà ñêðûëàñü íà ìàøèíå â ïîòîêå òðàíñïîðòà, ïîäîøåë Ãðèí.
; Øåô, âû ìåíÿ èçâèíèòå!
; Äæî, íå ïåðåæèâàé, ÿ ýòî âðåìÿ èñïîëüçîâàë äëÿ äåëà. Âñå ïîëó÷èëîñü êàê ëó÷øå.
; Âû ÷òî-òî íàøëè?
; Ïîêà íå çíàþ, ìîæåò è íàøåë. Âðåìÿ ïîêàæåò. Ïîåõàëè â îôèñ.
 îòäåëå áûëî òèõî. Íà ìåñòå íàõîäèëñÿ òîëüêî Ñòèâ. Äæåéìñ ñåë íà ñòóë è ãëóáîêî âçäîõíóë. Ïîñëå ñèëüíîé æàðû ïîïàñòü â êàáèíåò ïîä êîíäèöèîíåð áûëî îãðîìíûì íàñëàæäåíèåì. Ñòèâ âûæäàë ìèíóòó, ïîêà øåô îñòûíåò ïîñëå ðàñêàëåííîé óëèöû, è ïîñëå ýòîãî äîëîæèë:
ß ïîëó÷èë èíôîðìàöèþ î òåõàññêèõ ãðàáèòåëÿõ â ìàñêàõ îáåçüÿí. Îíè âñå ñèäÿò. Èì åùå ïÿòíàäöàòü ëåò îòáûâàòü. Îäíîìó èç íèõ óäàëîñü óñêîëüçíóòü, íåñìîòðÿ íà ðàíåíèå â íîãó.
; Îòëè÷íî, Ñòèâ, à â êàêóþ íîãó åãî ðàíèëè?
; Íåò òàêîé èíôîðìàöèè.
; À ÷òî èçâåñòíî ïî ýòîìó ãðàáèòåëþ?
; Íè÷åãî íå èçâåñòíî. Ïðî íåãî íèêòî èç ïîéìàííûõ ïðåñòóïíèêîâ íèêàêèõ äàííûõ íå ñîîáùèë. Ñ÷èòàþò, ÷òî îí áûë ó íèõ íîâåíüêèé. Î âñåé ãðóïïå åñòü äàííûå â ïîëèöèè, íî â íåé ïî îïèñàíèþ òàêîãî ÷ëåíà áàíäû íå áûëî. Èç èçâåñòíûõ çàäåðæàëè âñåõ. Ýòîãî ðàíèë îõðàííèê, òîò ñðàçó âûøåë íà óëèöó è ñáåæàë íà àâòîìîáèëå.
; Äæî, âïîëíå âîçìîæíî ýòî íàø êëèåíò ïîÿâèëñÿ ïîñëå äîëãîãî ìîë÷àíèÿ.
; Ñîãëàñåí, äâà ôàêòà ñîâïàäàþò ; õðîìîòà è ìàñêà.
Òðè äíÿ ðàáîòû ïîëèöèè ïî îãðàáëåíèþ þâåëèðíîãî ìàãàçèíà íè÷åãî íîâîãî íå ïðèíåñëè. Ñëåäîâ ãðàáèòåëåé íèãäå îáíàðóæèòü íå óäàëîñü. Îíè êàê â âîäó êàíóëè. Äæî äàæå âòîðîé ðàç óïîìÿíóë Äæèììè Áåéòñà. È ïðåäïîëîæèë ìîæåò è ýòè òîæå èç-çà ãðàíèöû ïðèåçæàþò. Íî Êëàðê ìàëî â ýòî âåðèë, îí ÷óâñòâîâàë, ÷òî ïðåñòóïíèêè ãäå-òî ðÿäîì. Äæåéìñó óæå íå ñíèëèñü êàæäóþ íî÷ü ïðåñòóïíèêè ñ æåíñêèì ëèöîì. Åìó ñíèëàñü Òèíà. Îíè ãóëÿëè ñ íåé ïî ïàðêó, êàòàëèñü íà ÿõòå, ñèäåëè â äîðîãîì ðåñòîðàíå è îäèí ðàç äàæå âûèãðàëè êàêîé-òî êîíêóðñ áàëüíûõ òàíöåâ. Äæåéìñ âñïîìíèë ñîí è óäèâèëñÿ êàê îí ëèõî îòïëÿñûâàë àðãåíòèíñêîå òàíãî.  ýòîò ìîìåíò îí ïîíÿë, ÷òî âëþáèëñÿ â ýòó ìàëîçíàêîìóþ äåâóøêó.
Ïðîäîëæåíèå íà ñàéòå: rudenko-book.com

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото

13 октября 2021

382

6 минуты

Жаль, еще нет оценки 🙁

У тебя свидание с женщиной мечты? В животе бабочки, чуть ниже пояса — нетерпеливое возбуждение, а в голове — сумбурные мысли, как очаровать девушку и покорить ее сердце.

Мне так знакомо это чувство и странный ступор, когда девушка просит рассказать о себе. Это вопрос способен выбить почву из-под ног даже у альфа-самца, особенно если ему “есть что вспомнить, но стыдно рассказать”. 

Оставить панику! Я собрал для тебя полезную шпаргалку из тем, которые способны заинтересовать и надолго удержать внимание твоей спутницы. 

Из этой статьи ты узнаешь, как интересно рассказать о себе, чтобы не выглядеть пиздаболом или неуверенным мямлей. Выбирай любое их этих направлений и позволь женщине узнать больше о том, какой ты охренительный.

Что стоит рассказывать о себе на свидании

Часто пишут о том, что увлекательные истории о своем прошлом — беспроигрышный вариант для разговора. Но тут тебе придется основательно фильтровать свои воспоминания. Согласись, что самые интересные истории детства — это не всегда милые шалости. Хулиганы, конечно, привлекают девушек, но не стоит в подробностях описывать свои проделки, особенно, если они кому-то нанесли вред. 

О чем же стоит разговаривать, чтобы раз за разом не одергивать себя и не ставить самому себе ограничения? Я собрал для тебя несколько пунктов, что рассказать о себе при знакомстве, чтобы 100% заинтересовать женщину и не выглядеть при этом глупо.

Путешествия

 1. Любимые места для путешествий. Если ты не успел еще много попутешествовать, обязательно расскажи о том, куда бы хотел поехать в ближайшее время.
 2. В каких странах ты побывал. С хорошей фантазией даже рассказ о поездке в соседний город можно превратить в увлекательную тревел стори.
 3. Планы поездок, мечты. Вдруг ты обнаружишь в девушке единомышленника, и вы отправитесь вместе в путешествие. А если она пока не вдохновлена так же, как и ты — бери инициативу в свои руки и попробуй убедить ее в том, что это — лучшее место для приключений. Заодно прокачаешь свои ораторские навыки.
 4. Какой вид отдыха ты любишь больше всего: лыжи, велосипед, море, горы. Человек, который говорит о своем любимом отдыхе с вдохновением и горящими от восторга глазами, не сможет оставить равнодушным даже самого отъявленного скептика.
 5. Незабываемые приключения, которые ты хотел бы повторить. Смотри предыдущий пункт и добавь немного красочных деталей.

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото 2

Семья и детство

 1. Любимые детские воспоминания. Идеальное решение, когда не знаешь, что рассказать о себе. Вспомни о том, как ты ездил летом к бабушке в деревню или устраивал снежный батл со своими дворовыми друзьями. Для первого свидания выбирай “миленькие” воспоминания. О своих проделках лучше рассказать, когда ты поймешь, что она — та самая девушка, с которой ты совершил бы их снова.
 2. Твоя семья, друзья, близкое окружение: кто они, кем работают, какие у вас отношения. Не стоит отвечать односложно — ты же на свидании, а не на допросе. Просто расскажи о своих близких людях с любовью, если такой вопрос возник в вашем разговоре. “Скажи мне, кто твои друзья, и скажу, кто ты” — истина, актуальная даже через две тысячи лет. То, как ты говоришь о своем окружении, может многое поведать о тебе самом.
 3. Семейные традиции. Мамин новогодний пирог или ежегодные вылазки на природу всей семьей — рассказ о добрых семейных моментах здорово сближает.
 4. Детские переживания и страхи. Лучше, конечно, расскажи о чем-то прикольном, а не о том, как ты писался от страха, завидев собаку или паука в комнате.
 5. Смешные истории из детства. Главный акцент — смешные! Покопайся в своей памяти: наверняка ты найдешь там парочку историй, достойных стать интересным рассказом.
 6. Кем ты мечтал быть в юности: стал или почему не стал таким человеком. Расскажи о самых безумных мечтах и обязательно придумай небанальную причину, почему же ты так и не стал космонавтом.
 7. Любимый мультик /фильм/книга в детстве. Так мило повспоминать вместе о приключениях Чипа и Дейла, Губки Боба, Гарри Поттера (нужное подчеркнуть).
 8. Забавные случаи в школьные и студенческие годы. Истории “с перчинкой” нужно рассказывать аккуратно. Попридержи их, пока не узнаешь свою спутницу получше. Все же намного прикольнее разделить анекдотическую ситуацию с единомышленницей, чем увидеть недоумение в ее глазах.

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото 3

Хобби

 1. Все о своих увлечениях. Если ты действительно чем-то увлечен, уверен, что тебе не будет сложно описать свои хобби так, чтобы это вдохновило собеседницу.
 2. Что тебя вдохновляет. Кино, природа, спорт… Расскажи обо всем, что приносит тебе радость в жизни. Даже если это простая чашка ароматного кофе по утрам.
 3. Забавные привычки. Что может быть более милым, чем взрослый мужчина, который с легким смущением рассказывает о том, как он обожает громко подпевать любимые песни, когда едет в авто?

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото 4

Работа, успех

 1. Важные достижения. Расскажи о том, чем ты гордишься: положение на работе, знание языков, успешные проекты.
 2. Планы на будущее. Если это уместно в контексте вашего общения, ты можешь поделиться с девушкой своими целями и планами, рассказать, почему тебе важно их достичь.

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото 5

Жизнь

 1. Смешной случай в жизни. Уверен, что у каждого найдется парочка реальных забавных историй. Ну, а если нет, то твоя жизнь — просто унылое говно и странно, что девушка все еще задает вопросы, а не сбежала от тебя сразу после знакомства.
 2. Ситуация, которая раз и навсегда изменила жизнь. Приятное или, наоборот, стрессовое событие, которое подтолкнуло тебя к важному шагу.
 3. Любовь. Что это для тебя?
 4. Предпочтения в еде /книгах /музыке и т.д. Самая нейтральная тема для первого знакомства. При хорошей фантазии, разговор о любимых вещах можно развить на весь вечер. И, конечно же, это хороший способ поближе узнать человека.
 5. Спорт. Только не говори о качалке часами напролет. Девушке вряд ли интересно узнать, как накачать бицепс. Она с гораздо большим удовольствием оценит результат. Если ты понимаешь о чем я говорю….
 6. Счастье. В чем оно заключается тебя в данный момент, чего тебе не хватает для полного счастья? Расскажи о маленьких радостях, которые делают тебя счастливым.
 7. Табу. Принципы, которые ты никогда не сможешь нарушить, что для тебя допустимо, а что за гранью морали? Настоящий мужик четко разграничивает эти понятия и может рассказать без тени сомнения, что правильно, а что нет.
 8. Развлечения и отдых. Поделиться мыслями, как ты любишь оттягиваться очень важно на этапе знакомства. Если ты планируешь строить отношения с женщиной, тебе важно понимать, готова ли она пойти с тобой в поход или часами валяться перед телеком, просматривая любимые сериалы.

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото 6

Разное

 1. Твои скрытые (или явные) таланты.
 2. Самая неловкая ситуация, в которой тебе пришлось побывать.
 3. Кому ты признателен за жизненные уроки. Что или кто повлиял на тебя больше всего.
 4. Какое приключение ты бы пережил еще раз.

Как видишь, есть просто “миллион” способов, как рассказать девушке о себе. И каждая из тем может стать намного шире, если ты сам по себе — интересная личность. Я могу написать еще 50 или 100 тем, но разве они помогут, если твоя жизнь блеклая и скучная. 

Чтобы заинтересовать девушку, нужно работать над прокачкой своей харизмы, постоянно развиваться и изучать что-то новое и интересное. Если хочешь построить отношения с достойной женщиной, ты должен быть сам достойным мужчиной: таким, с которым всегда интересно.

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото 7

5 важных советов, как правильно рассказать о себе

Важно также не только, что рассказать о себе, но и как. Ведь ответы можно интерпретировать совершенно по-разному, в зависимости от эмоциональной окраски и контекста.

 1. Будь собой. Не стоит пытаться быть идеальным. Ты ведь не на собеседование пришел. Чрезмерные старания очень заметны: будь “живым”, а не роботом с заученными темами для разговоров. Позволь себе ошибаться: нормально — быть не таким как все, нормально — иногда чуточку тупить. Нужно бояться не этого, а того, что ты будешь слишком скучным и обычным.
 2. Добавь эмоций. Будь искренним, расслабься. Ну и что, что ты на свидании? Почему ты должен сразу же менять свой стиль общения и становится скучно-формальным? Добавь красок в свой рассказ, подчеркивай интонациями особенно волнительные моменты. Приправь его юмором или даже пикантными деталями (только не стоит пошлить на первом же свидании).
 3. Говори уверенно. Нет более жалкого зрелища, чем мужик, который что-то невнятно мямлит в ответ. Если боишься, что какие-то подробности не украсят тебя, лучше не акцентируй на них внимание. Продумай все, что ты хочешь рассказать о себе и деликатно умолчи о том, чем пока не готов делиться.
 4. “Раскрась” образы. Женщины обычно любят добавить в свой рассказ много мелких деталей. Мужики же, наоборот, часто скупы на подробности, отчего их истории выглядят скучно и неинтересно.
  Но тут важно соблюсти тонкую грань и не превратиться в пиздабола. Например, не нужно описывать в подробностях, как выглядел твой номер в гостинице и какого цвета там были чашки. А вот, если ты расскажешь о “запахе” морского ветра или закате невероятной красоты, который тебе посчастливилось увидеть, то прослывешь романтичной натурой.
 5. Слушай партнершу и вовлекай ее в разговор. Не превращая рассказ о себе в монолог — это очень быстро надоест не только женщине, но и тебе самому. Будь внимательным к вопросам собеседницы, привлекай ее к обсуждению своей истории, сделай ваш разговор динамичным. И не совершай самую тупую ошибку на свидании — не пырься в свой телефон!

О чем не стоит говорить на первом свидании

Откровенность — похвальное качество, но если ты переусердствуешь с интимными подробностями и ошарашишь девушку странным признаниями уже на первом свидании, не удивляйся, если она отправит тебя в бан навсегда. Надеюсь, ты в курсе, что политика и религия — это просто ТОП запретных тем для разговора с девушкой.

Но есть еще ряд историй, о которых лучше поговорить, когда вы хорошо знаете друг друга, а иногда можно и вовсе умолчать:

 • Твой успех у противоположного пола. Трепаться о своих сексуальных подвигах лучше в компании проверенных друзей, а не новой девушки. Если она пошла с тобой на свидание, значит ты сумел заинтересовать ее. Глупо доказывать, что ты “ого-го” — это выглядит жалко и неуверенно.
 • Твои факапы. Твоей пассии не обязательно знать, через какие неудачи тебе пришлось пройти, чтобы достичь успеха. Только если история действительно поражает своей уникальностью. Если же ты до сих пор трудно переживаешь негативные события, тем более не стоит слишком откровенничать. Ведь намного приятнее рассказать об успехе, когда ты победишь неудачу.
 • Твои бывшие. Что можно рассказать о бывшей, чтобы покорить сердце нынешней подруги? Эта тема заведомо провальная: будешь говорить о прошлых отношениях хорошо, невольно спровоцируешь сравнения. Скажешь о ненависти к бывшей — значит ты все еще не остыл и думаешь о ней. Нейтрально рассказать о прошлых отношениях практически невозможно, особенно на начальном этапе знакомства. Такая тема — странный выбор для разговора с женщиной.
 • Твои финансы. Адекватная женщина вряд ли спросит тебя о размере зарплаты. Поэтому, разговаривая о карьере или успехе, не стоит касаться темы денег. Ты можешь рассказать, как тебе нравится твоя профессия или над каким проектом работаешь, но не надо хвастаться, сколько зарабатываешь или на какой машине ездишь. Кичиться богатством — удел быдла. Нормальный мужчина не будет тыкать свой успех в глаза окружающим.

Что рассказать о себе девушке: 30 лучших тем для разговора на свидании фото 8

И еще парочка важных советов для успешного свидания: не стремись вывалить на женщину все подробности о себе. Оставь место для легкой недосказанности. Это интригует и дает стимул, чтобы встретиться с тобой еще. 

Когда вы познакомитесь чуть больше, не бойся затрагивать более глубокие темы. Милый треп обо всем на свете хорошо подходит для первых свиданий, чтобы узнать друг друга. Но когда ваши отношения можно уже назвать доверительными, тебе стоит перейти от поверхностных рассказов о путешествиях к более смысловым разговорам, например, о счастье и смысле жизни. 

Чтобы быть интересным собеседником на любом этапе отношений, тебе нужно непрерывно развиваться и прокачивать себя. Только так ты сможешь завоевать и удержать достойную женщину.

Антон Гломозда

Привет, меня зовут Антон Гломозда!

Я помогаю мужчинам поверить в себя, реализовать свой потенциал и жить жизнью своей мечты. Для этого в
2016 году я
основал Академию комплексного развития личности мужчины, в рамках которой даю инструменты для достижения
целей и успеха
во всех сферах жизни. На сегодняшний день академия насчитывает больше 10 000 выпускников.

Если тебе интересен мой полный путь,
кликай по ссылке и читай
биографию

Популярные статьи

10 советов, о чем говорить с девушкой на первом свидании

10 советов, о чем говорить с девушкой на первом свидании

Как вести себя на первом свидании с девушкой

Как вести себя на первом свидании с девушкой

Правило трех свиданий

Форма творческой работы по МХК на тему «Из истории создания музыкального произведения Римского-Корсакова «Шахерезада»» представлена в виде брошюры с рядом заданий и вопросов, на которые учащимся предлагается ответить. Задания для выполнения предполагают игровой характер.

Подробнее о работе:

Темой проекта по музыке «Из истории создания музыкального произведения Римского-Корсакова «Шахерезада»» стало описание событий, изложенных в литературном произведении «Тысяча и одна ночь». Созданная «Умная тетрадь» на тему «Из истории создания музыкального произведения Римского-Корсакова «Шахерезада»» начинается с изложения сказки, рассказанной главной героиней Шахерезадой (авторский текст учителя музыки школы Ткачевой Елены Евгеньевны). Последующая работа выполнена учащейся – автором проекта.

В рамках самостоятельной работы ученица 10 класса создала концепцию «Умной тетради», подобрала ряд вопросов, адресованных игрокам, изучила литературные источники, ставшие основой брошюры, подобрала иллюстративный ряд, соответствующий характеру и содержанию отобранных музыкальных примеров. Рассказ, ставший основой проекта, должен побуждать учащихся к проявлению интереса к музыке, а вопросы и задания – к проявлению творческого потенциала при их выполнении.

Оглавление

Введение
1. Подбор иллюстративного ряда, описание и составление вопросов, заданий.
Заключение
Литература

Введение

При выборе темы и содержания проекта ведущим ее элементом является

актуальность.

При создании данной работы актуальность заключается в том, что изучение вопросов, связанных с изучением музыки, творчества Н. А. Римского –Корсакова. носит социальный характер, так как отвечает многим положениям Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики». Государственная политика носит приоритетный характер в ряду гуманитарных наук, как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной, общественной деятельности.

Государственная культурная политика поддерживает инициативу граждан в работе по выявлению, изучению, сохранению культурного наследия. Поддерживает проекты в области искусств, гуманитарной науки, отдельных видов культурной деятельности. Музыка как вид искусства является частью жизни людей, отражающей их нравственные позиции, гражданскую позицию. Является национальным достоянием.

Изучение музыки как вида искусства начинается с изучения музыкальных произведений в рамках школьного предмета «Музыка». Постичь основы этого вида искусств задача любого ученика. Особое значение изучение предмета имеет для юных жителей города – петербуржцев, как жителей культурной столицы, где были написаны многие музыкальные произведения, где жили и творили великие русские композиторы и музыканты.

Творчество композитора связано с историей первой в России Санкт-Петербургской императорской консерватории, профессором которой он был. Лучшие, популярные произведения Римского-Корсакова были написаны и поставлены на сцене Императорского Санкт-Петербургского Мариинского театра. Будучи объектом культурного наследия России он дорог ни только горожанам, но и гостям города. Творчество композитора – наша история, наше наследие.

Цель проекта:создать игровое пособие для учащихся по музыке в виде брошюры и ряда вопросов.

Задачи:

 • Создать концепцию «Умной тетради» (рассказ, иллюстрации, задания)
 • Подобрать ряд вопросов, адресованных игрокам
 • Изучить литературные источники, ставшие основой брошюры.
 • Подобрать иллюстративный ряд, соответствующий характеру и содержанию отобранных музыкальных примеров
 • Оформить брошюру
 • Подготовить презентацию проекта

Этапы работы

Подготовительный

 • Сообщение куратору от цели, задумках, вариантах выполнения работы
 • Подготовка необходимых ресурсов для выполнения работы в виде брошюры

Основной

 • Создание ряда вопросов, заданий и ответов Умной тетради
 • Подбор инвентаря для создания и оформления тетради
 • Поиск иллюстраций для оформления тетради
 • Подборка подобранного литературного материала совместно с куратором
 • Изготовление брошюры «Умная тетрадь»
 • Проверка подобранного материала совместно с куратором проекта

Практический

 • Пробные варианты брошюры
 • Корректировка, исправление текста, вопросов
 • Оценка читающих и отвечающих на вопросы

Заключительный

 • Художественное оформление игры

Вопросы и задания по истории создания музыкального произведения Римского-Корсакова «Шахерезада»

В том, что Шахерезада прекрасна и вместе с тем коварна, не сомневайся. В этом ты убедишься, как только начнешь читать сказки «Тысяча и одна ночь».

Ты увлечешься настолько, что забудешь обо всем на свете. Кто же она, эта коварная и прекрасная Шахерезада?

В начале XVII века во Франции появился сборник увлекательных повестей и сказок под названием «Тысяча и одна ночь».

Сказки эти, как говорила легенда, были рассказаны султану Шахриару его женой, мудрой Шахерезадой.

Шли годы, сказки были переведены на многие языки и стали очень популярны в европейских странах. Теперь с литературой Востока могли познакомиться французы, россияне и др. народы.

И все же — что же такое «Тысяча и одна ночь?» Это сочинение, которое создавалось на протяжении многих веков народами Востока: арабами, персами, индусами.

О чем оно? О фантазии и реальности, о жизни народа и его правителях. Это сказки о шумном, пестром, мудром, веселом древнем Востоке.

В сказках всё уживается вместе — дворцы и хижины, султаны и визири, царевны и портные, торговцы и ремесленники, невольницы и жены. Любовь и измены.

Козни и казни. Пышная природа и палящее солнце. Безжизненные пустыни и живое, изменчивое море. Здесь есть всё. И со всем этим ты встретишься, начав их читать.

История самой Шахерезады началась задолго до того, как появилась она во дворце повелителя, грозного и жестокого шаха Шахриара.

Как и у всех восточных царей, у шаха Шахриара по традициям восточных халифатов был гарем: сообщество женщин, девушек, которые будучи наложницами султана, должны были проводить с ним ночи любви. Никто из рабынь не должен был пострадать. Однако, всё было совсем не так.

Шахриар был некогда безмерно счастлив: он был бесконечно влюблен в свою жену. Однажды брат Шахриара, шах Шахзаман, правитель Персии, зная об измене его жены с рабом, предупредил Шахриара:» Друг мой, не верь женщинам, не обращай внимание на их обещания. Женщины притворщицы. Они часто клянутся нам в любви, но горький лед предательства у них в крови.

Не забывай о том, что дьявол сотворил женщину, чтобы изгнать Адама из рая. Никогда не говори о том, что любовь не ослепит тебя и не затмит твой разум. Этого не произойдет. Рано или поздно ты попадешь в эти сети, потому как женскому коварству не существует пределов». Не поверил Шахриар брату. Но вскоре, неожиданно вернувшись с охоты, убедился в правдивости его слов.

Шахриар застал свою любимую супругу в объятиях раба. Впервые вскрикнул Шахриар: «Эй, душа, сейчас спрошу у тебя, какая любовь является сильнее: та, что переходит из уст в уста, или же та, что разрывает сердце без единого слова».

Последний раз взглянул Шахриар в сторону убитой по его приказу жены, сказав: «Блеснуло счастье, словно вспышка молнии. И наступила ночь, еще темнее, чем прежде. Таков горький осадок того сладкого напитка, которым напоила меня моя возлюбленная. Нет больше покоя моему сердцу. Моя душа умерла».

С тех пор горькая печаль и тоска поселилась в сердце султана. Он возненавидел женщин, стал угрюм и жесток. А потому, проведя ночь в покоях султана, ни одна из рабынь не возвращалась в гарем. Все они по приказу его погибали.

История Шахриара была хорошо известна Шахерезаде. Ее отец был самым близким другом шаха. Он был визирем, его помощником и советником. Всегда и повсюду он сопровождал Шахриара, уберегая от гнева, жестоких поступков и неправильных решений. Но ничего не мог он сделать с окаменевшим сердцем своего повелителя.

Возвращаясь из дворца домой, отец рассказывал дочери о жизни Шахриара. И каждый раз, слушая его, Шахерезада представляла себе красивого, умного, но жестокого и одинокого человека.

Сама же она была необыкновенна красива, умна и воспитана. Дочь визиря знала несколько восточных языков, на которых свободно говорила и читала. В доме ее отца была большая библиотека. Воспитанием дочери занимался сам визирь. В то время, когда отец ее был на службе, Шахерезада, переодевшись в простые одежды, тайком убегала от служанок, незаметно покидая дом. Каждый раз дорога ее лежала в сторону городской площади, где находился рынок. Здесь собиралось множество самых разных людей, говорящих на самых разных языках. Ее привлекала шумная толпа горожан, иноземных гостей, торговцев, ремесленников, пестрые, яркие одежды.

Именно сюда стекалось множество людей, желающих послушать сказки восточных монахов. Звали их календерами. Сказки звучали на разных языках. Но Шахерезада, знающая их, понимала и внимала рассказам старцев.

К тому времени, когда отец должен был возвращаться из дворца, Шахерезада уже ждала его, одев на себя самые лучшие платья. Ничего не подозревающий отец, горячо обнимал свою дочь. А она каждый вечер рассказывала ему сказки, услышанные днем. Отец, восхищаясь ее разумом, был уверен, сколь много ей удалось прочесть за день. Она представала перед отцом благовоспитанной дочерью.

Однажды он возвратился из дворца опечаленный и расстроенный. Угрюм и немногословен был он в тот день. Но Шехерезаде удалось разговорить отца. Рассказ был печальным и горьким. Распоряжения султана не обсуждались, а принимались к выполнению. А в этот раз шах приказал то, что было опасно и не предвещало ничего хорошего.

Повелитель распорядился пополнить свой гарем, опустевший к этому времени. В этом не было ничего необычного, ведь по законам султаната шах обязан иметь гарем. Вот только не так просто пополнить его: никто не хотел потерять свою дочь или сестру. Ведь всем хорошо было известно, как поступал шах со своими рабынями. А значит, предстояли и битвы, и кражи, и похищения, и козни. Жестокость, недоверие к женщинам стали причиной угасания и жестокости повелителя.

Выслушав рассказ отца, Шахерезада обеспокоилась, ведь его жизнь теперь зависела от успеха похода в поисках новых рабынь-жен для гарема султана. Всю ночь, не сомкнув глаз, думала она, как помочь горячо любимому отцу. Наутро, за завтраком, сев напротив, она обратилась к нему. Ничего не просила она для себя, лишь предложила выслушать. Услышав план, придуманный ею, отец пришел в ужас.

Он приказал дочери даже не помышлять о том, что было у нее на уме. Долго пришлось Шахерезаде уговаривать отца. Лишь через несколько дней, на исходе срока выхода в поход, отец согласился с дочерью. Подготовка к выполнению плана заняла у Шахерезады целый день. Собрав лучшие платья, драгоценности и все то, что могло бы ей помочь в осуществлении плана. Она отправилась во дворец вместе с отцом. Он прощался с нею навсегда, не будучи уверенным вновь увидеть ее.

С приездом Шахерезады во дворец началась ее история с шахом Шахриаром, изменившая в будущем жизнь обоих. Повелителю доложили о появлении в гареме новой рабыни-наложницы. Но новость эта не взволновала его. Уже давно ничто не волновало его одинокое и разбитое предательством сердце.

Между тем Шахерезада весь день готовилась к встрече с повелителем. В хлопотах провела она все утро и день, готовясь предстать пред ним во всей красе. Прогуливаясь по дворцу, Шехерезада прекрасно изучила расположение залов, внутренних помещений, дивясь и восхищаясь красоте их убранства. Многообразие золота и рубинов, изумрудов и жемчуга, завораживали неповторимостью рисунков в причудливости мозаичных узоров.

Устав от украшавших дворцовые покои. которые своим сиянием приготовлений, Шахерезада несколько раз выходила в сад, где аллеи были наполнены ароматом бесчисленного множества причудливо растущих разноцветных тюльпанов-фонариков. Они распространяли дивный аромат и запах, заставляя забыть о печалях и горестях.

Внимание Шахерезады привлекли цветы, находящиеся на возвышениях, на самых видных местах сада. Здесь, издавая необыкновенно тонкие запахи, были расположены в красивом рисунке тысячи самых разнообразных, самых красивых и редких сортов в полном расцвете тюльпанов, удивительные формы и прелестные окраски которых очаровывали взоры. При этом в разных уголках сада были расставлены невидимые оркестры, которые играли то веселые, то грустные мотивы. Так прошел ее первый день во дворце.

А между тем время приближалось к полуночи. Это было время ее встречи с повелителем. Одев самые дорогие платья, украсив себя необыкновенно красивыми камнями, играющими и отражающими вечерний свет, она вскоре предстала перед Шахриаром. Войдя в его покои, Шахерезада опустилась на колени, склонив голову. Султан приказал встать, но встав, Шахерезада по-прежнему не смела взглянуть на своего повелителя. По традиции Шахриар пригласил жестом наложницу отведать ужин, приготовленный для встречи.

Богатое угощение восточными сладостями и напитками лишь на время отвлекли Шахерезаду. Все это время она помнила о том, для чего и почему она здесь. Закончив трапезу, Шахреар предложил наложнице рассказать о себе – откуда она родом, из какой семьи, чем занималась раньше. Удовлетворив любопытство султана, но при этом не выдав себя, Шахерезада сказала, что знает много самых разных сказок. Еще больше любопытство повелителя возросло тогда, когда наложница предложила султану послушать одну из них. И султан разрешил ей говорить.

Расположившись перед повелителем на разноцветном ковре среди множества мягких, ослепляющих своей красотой подушек, Шахерезада посмела просить повелителя об услуге. «Говори», — молвил он. Зная о последствиях проведенной с повелителем ночи, она была внимательна и осторожна. И все же посмела сказать повелителю о том, что каждая рассказанная ею сказка, закончится на том месте и в то время, когда первые лучи восходящего солнца, коснутся земли. Ничего не подозревающий Шахриар, согласился.

И потекла ее неторопливая речь. Тихий, завораживающий, слегка убаюкивающий голос Шахерезады пленил повелителя. Успокоившись, он увлекся рассказом невольницы. Ее первая сказка была о башмачнике Маруфе. Хитрому и алчному сапожнику удалось обманом жениться на дочери падишаха. Рассказ был столь увлекательным, что Шахриар ни разу не сошел с места, ни разу не оторвал глаз от рассказчицы. Но… всему приходит конец, и сказке тоже. Как только забрезжили первые лучи солнца, Шахерезада низко склонив голову, вновь обратилась к повелителю с просьбой отпустить ее. Вспомнив свое обещание, султан согласился, сказав, что хочет услышать продолжение сказки. «Повелевай, о, мой, султан. Так и будет», — молвила Шахрезада.

Удалившись из покоев султана, Шахерезада весь день провела в своих покоях и в аллеях сада повелителя. Постепенно день угас, и вскоре приблизилась ночь. И вновь, как и в первую ночь своей встречи, Шахерезада предстала перед повелителем в своей ослепительной красоте. А войдя в его покои, она снова опустилась на колени. Но в этот раз султан подняв ее, сразу пригласил расположиться перед ним на ковре. «Продолжи свой рассказ, Шахерезада». Усевшись среди множества расшитых золотом ярких подушек, она вновь предупредила шаха о своем намерении рассказывать сказку до того момента, как только первые лучи солнца коснутся земли.

«Я помню об этом. Рассказывай» И снова потекла ее размеренная спокойная речь. Сказка была столь интересна, что султан ни разу не прервал рассказ Шахерезады, ни разу не оторвал от нее глаз. А она, закончив сказку о Маруфе, искусно вплела в нее начало новой сказки о влюбленных, погибших от любви. Но вот первые лучи солнца коснулись земли, и Шахерезада закончила рассказ.

«Но, Шахерезада, это ведь не конец сказки», -«Ее конец впереди. Ты только пожелай, мой повелитель, и я вновь предстану пред тобой».

Шло время, одна ночь сменяла другую, вслед за одной рассказанной сказкой, звучала другая. Их было множество: «О быке с ослом», «О коварном визире». «О Синдбаде –мореходе», «О трех яблоках», «О христианине», «О животных и птицах», «О лисице и волке». Тонкой нитью плела Шахерезада интригу. И каждая, рассказанная ею сказка, не была закончена на исходе ночи. Каждая из них требовала продолжения. Ночи сменяли друг друга, и было таких ночей ровно 1000 и одна.

И все это время Шахерезада ловко вела свою игру, сближаясь с повелителем. Желание услышать знакомый, ставший столь нужным голос, стал для него необходим. Теперь Шахреар нуждался в своей наложнице еще больше, будучи все еще одиноким, а, порой, все еще печальным. Поняв это, однажды Шахерезада посмела сказать повелителю: «Проснись! Как долго ты будешь отталкивать свое счастье? В спящем сердце не расцветет цветок». Ничего не ответил султан. Лишь глубокая печаль и тоска читались в его глазах.

Но Шахерезада была умна и терпелива. Время и только оно могло залечить раны повелителя, вновь возвращая к радости жизни. Снова и снова текли ее рассказы, так продолжалось долгое время. Однажды, прервав рассказ, Шахерезада обратилась к шаху: «Есть у меня только ты. Ты – моя услада. Ты – моя награда. За все ожидания, веков испытания, очей моих, свет, ты для меня дороже всех. Ты навсегда в сердце моем. Бальзам ты на раны мои. Жить без тебя, словно быть в заточении. От всех моих бед и невзгод ты одно исцеление. Желания твои – закон для меня. Повелевай, мой султан. На всю жизнь я твоя».

И впервые за долгие ночи встреч Шахриар улыбнулся, в глазах его Шахерезада увидела свет и надежду на исцеление. Любовью было объято сердце его к Шахерезаде. Впервые услышала она слова признания: «Ты стала мучительным и одновременно прекраснейшим видением моей души. Любовь к тебе прокралась в глубину моего сердца и окрасила его в самый яркий, не тускнеющий цвет. Любовь сжигает меня изнутри. Я желал бы отдать тебе всего себя без остатка.

И если б ты спросила меня: «Эй, шах, пожертвовал бы ты ради меня?», — ответил, — Ради тебя я готов пожертвовать всем, Шахерезада. Всем на свете!» Услышав признание повелителя, Шахерезада привстала, в желании обнять его, но поняв ее, он продолжил: «Для любой раны бинты и лучшая мазь – это ты. От печали и коварства ты лучшее на свете лекарство. Коль угодно сердцу твоему, приказ отдай мне одному. Покуда ты существуешь, повелительницей мне будешь». Слова эти говорились от души, наполненной радостью, счастьем и любовью. Низко склонив голову, Шахерезада обратилась к повелителю: «О, царь времен, единый в веках и столетиях.

Я – твоя рабыня. Есть ли у меня право пожелать от тебя желание?» И царь сказал ей: «Пожелай и получишь, Шахерезада!». И тогда она кликнула нянек и сказала им: «Принесите моих детей». И они поспешно исполнили просьбу и принесли троих сыновей. Один – ходил, второй – ползал, а третий был на руках рабыни. По знаку повелителя рабыни вышли, передав младенца на руки Шахерезады. Двоих она поставила перед Шахриаром и сказала: «О, царь – это твои сыновья.

Если ты меня убьешь, эти дети останутся без матери. А лучше меня их никто не воспитает». И тут повелитель, опустившись перед ними на колени. Заплакал. А, прижав детей к груди, сказал: «О, Шахерезада, клянусь Аллахом, я помиловал тебя прежде, чем появились эти дети. Да благославит тебя Аллах, твоего отца и твою мать. Призываю Аллаха в свидетели, что я освободил тебя от всего, что может тебе навредить. Каждое утро я спрашиваю о тебе у восходящего солнца, каждую ночь у сверкающей луны.

Без тебя мое сердце разбито на части от горя. Ничто не сравнится с тем днем, когда мы будем вместе. Лику твоему прекрасному завидует рассвет. Твой лик затмевает сверкающую луну. Растаю я от жара раз твой лик – рай». И распространилась во дворце радость. И объявили по всей стране о благой вести –предстоящей свадьбе Шахриара и Шахерезады. А когда наступила 1002 ночь, шах Шахриар сказал: «Шахерезада, теперь тебе ничего не грозит. Можешь смело рассказывать сказки», — «С радостью, повелитель».

Шахерезада сидит у ног шаха. Сейчас она расскажет ему новую сказку. Это будет прекрасная сказка, чудесная и легкая, как сон. –«Ты спишь, Шахерезада?» – Да. Она спит. Позади 1000 и одна ночь». А что впереди? – «Позже, не будите Шахерезаду».

Вот так закончились сказки «Тысяча и одной ночи». Рассказ о Шахриаре, его возлюбленной Шахрезаде и троих их детях.

Наверняка рассказ о хитрой, коварной, но глубоко любящей Шахерезаде, тебе понравился. Наверняка возникнет желание прочесть и ни одну, а многие из 1001 сказки.

Но наш рассказ будет лишь о четырех. Помнишь, в одной из них шел рассказ о Синдбаде –мореходе. Сказка эта состояла из историй, произошедших с ним в разное время, в разных морях и странах, в дружбе и ненависти, злобе и печали. Он терял друзей, заводил новых, гонялся за сокровищами, терял и вновь приобретал их. Его непростая, полная волнений и приключений жизнь была связана с морем и кораблем. Именно они станут причиной многих несчастий Синдбада. Но об этом чуть позже.

Другая – повествовала о приключениях царевичей-календерах. Третья же рассказывала о прекрасной, неповторимой и страстной любви царевича и царевны. И, наконец, четвертая сказка– яркая, шумная, полная страстей и страшных событий. Сказка о Багдадском празднике.

А о чем сейчас пойдет речь?

Нет, не о прекрасной повелительнице сердца Шахреара и не о ней самой.

А о ком?

О том, кто сумел воплотить замысел о ней и ее возлюбленном, рассказав лишь только часть из множества.

Поговорим о другом авторе. Правда, рассказ этот будет вестись не языком слов. Этот другой автор расскажет нам знакомую историю языком звуков, языком музыки.

Речь пойдет о композиторе, сотворившим еще одно чудо. Но не в виде словесной сказки, что рассказывала Шахерезада, а сказки музыкальной. И был им великий музыкант, композитор -сказочник Николай Андреевич Римский-Корсаков.

корсаков 2

Твоих знаний о нем будет достаточно, чтобы вспомнить и ответить на многие ?.

Это будут ? ни только о нем самом, но и о его творчестве, с которым ты уже знаком. В этом сомнений нет.

Выступи в роли знатока музыки

Продолжи фразы.

 • Римского-Корсакова звали ____________.
 • Все члены рода Римских-Корсаковых по мужской линии были ____________.
 • Римский-Корсаков родился в городе __________недалеко от города Санкт-Петербург. Его музыкальные способности проявились рано.
 • В 11-летнем возрасте он переезжает в город __________ и поступает в ____________.

корсаков 4

По окончании обучения он совершает кругосветное путешествие на клипере (вид парусного судна) «Алмаз»

Сильное впечатление на юношу во время путешествия произвело море, его образ займет значительное место в его произведениях.

 • В течение 30 лет Римский-Корсаков будет возглавлять Санкт-Петербургскую ________. Он станет ее профессором.
 • В настоящее время __________ носит его имя.
 • Рядом со зданием Консерватории находится ___________ Римскому-Корсакову.

Римский-Корсаков умер в 1904 году.

 • Он похоронен в _________ лавре, на __________дорожке.
 • Музей-квартира композитора находится в городе________.
 • Римский-Корсаков — автор _____ опер, более _________ романсов, ряда обработок народных песен, симфонических произведений.

Сомненья, прочь. Ты действительно знаток творчества композитора. Ведь твои ответы выглядят так:

 • Николай Андреевич
 • Моряками
 • Тихвин
 • Санкт-Петербург. Морской кадетский корпус
 • Консерваторию
 • Консерватория
 • Памятник
 • Александро-Невская лавра. Композиторская дорожка
 • Санкт-Петербурге
 • 15 опер, 80 романсов

Верно?

Поговорим о том, что же сотворил, придумал, автором какого музыкального произведения был композитор-сказочник.

В название своего произведения Римский-Корсаков выносит имя главной героини сказок «1000 и одной ночи» — Шахерезады.

Произведение написано в форме _______.

Что это за музыкальная форма? Она состоит из частей, которые связаны между собой.

Твой ответ: ________

В данном случае связь частей, в которых речь идет о разных событиях, разных людях, заключается в том, что ведет этот рассказ прекрасная и коварная Шахерезада. Это она, тонко плетя паутину-сказку, соединяет части своего повествования. Это ее голос мы слышим, как только одна сказка рассказана и начата новая. Это она расскажет о море и корабле Синдбада, о царевиче-календере, о влюбленных царевне и царевиче. Наконец, это в ее увлекательном рассказе мы услышим о шумном багдадском празднике.

Вновь твой ответ верен.

Речь идет о сюите, музыкальной форме, состоящей из связанных между собой частей.

Сюита — еще один пример программного произведения.

Стоп!
Вспомним, какое музыкальное произведение называется программным?
Вспомнил? ___________
Отлично.

Ответ зачтен: музыкальное произведение, в основе которого лежит литературное произведение какого-либо жанра.

 1. Новелла 5. Юмореска.
 2. Роман 6. Поэма.
 3. Детектив 7. Рассказ.
 4. Сказка 8. Повесть

В данном случае основой сюиты стал жанр

Правильно!

Название жанра под №4.

Надо сказать, что Римский-Корсаков не следует абсолютно и точно за рассказами Шахерезады. Для своей сюиты он выбирает эпизоды и картины, которые стали историями названных героев.

У тебя прекрасная память, вспомни этих героев.
____ — ____
____ — ____
____ и ____
____ ______

А мы продолжим свой рассказ языком…

Чего? (речь ведь о музыкальном произведении) _________

Правильно — языком музыки. Слово хорошо, а музыка еще лучше. Лучше от того, что дает возможность тоньше и глубже почувствовать душу Шахерезады. Поможет «увидеть и услышать» ревущее море, отважного царевича, яростный бой, шумный восточный базар, влюбленных царевича и царевну, вечно мечтающего о приключениях Синдбада. Музыке подвластно все.

Итак, вперед, за музыкой. Предоставим ей слово.

Первая часть сюиты называется «Море. Корабль Синдбада-морехода».

Море тихо и спокойно. Вдали показался корабль Синдбада. Он плывет, мягко качаясь на волнах. Плавное скольжение по воде рисует светлая тема в исполнении деревянных духовых инструментов: она звучит в высоком регистре, постепенно удаляется и тает, как будто уплывает вдаль.

Синдбад вспоминает, что не всегда так спокойно море, стихия может настигнуть корабль в любую минуту. И тогда налетит порывистый ветер, который разорвет паруса, сломает мачты. Водяные горы поднимутся, закрывая собой горизонт. Долго будет бушевать разъяренное море.

 • А музыка?
 • Как в музыке будет передано это состояние?

Мелодия, которая только что была тиха, безмятежна и спокойна, наполнится силой. Эту силу ей придаст звучание медных духовых: число инструментов в оркестре будет увеличиваться до тех пор, пока сила оркестра не заполнит все звуковое пространство!

И вдруг — о, чудо! Стихия угомонилась, вновь покой и синева безбрежья. Уплывающий вдаль корабль цел и невредим. И снова звучат в высоком регистре струнные деревянные, прозрачен голос солирующих флейты и гобоя. Тема уплывающего вдаль корабля чуть слышна, звук гаснет — ни следа от только что бушевавшей стихии.

Представим себе эту картину.

Как ты думаешь, кто из великих русских живописцев мог так ярко, образно языком красок передать такое разное состояние моря? Ведь оно живое: то спокойное и тихое, то бурлящее и гудящее.

 • И.Шишкин.
 • В. Перов.
 • И.Репин.
 • И. Крамской.
 • И. Суриков.
 • И. Айвазовский,
 • М. Чюрлёнис.

Твой ответ: ___________

Верно!

Ответ под №6.

Однако…

Удивлен? Ты назвал лишь широко известного и тебе, и многим любителям живописи художника – Ивана Айвазовского. А ведь и М.Микалоюс Константинос Чюрлёнис не менее известный живописец!

Это литовский поэт, живописец, композитор в одном лице. Он был талантливым человеком. Его полотна – музыкальные, живописные, поэтические заслуживают ни только беглого знакомства, а долгого внимательного изучения. Он и его произведения этого достойны!

Живопись и музыка рука об руку шли с этим человеком. Его нельзя было представить или только рисующим, или только сочиняющим музыку. Нет, два этих вида искусств соединились в его душе. Чюрлёнис обладал уникальным даром «видеть». Его «зрительный» слух позволял воспринимать аккорды в «цвете». Эта удивительная способность и побудила его к созданию «музыкальных» картин. И было именно так: сначала музыка, а потом – живопись. Среди его живописных произведений «Соната моря», «Соната весны». «Симфония леса».

Вот теперь ответ на вопрос полный. Но вернемся к картинам известного всем живописца Ивана Айвазовского.

И тут же вспомним, как называют художников-живописцев, изображающих море.

 1. Портретист
 2. Маринист
 3. Пейзажист
 4. Карикатурист

Твой ответ №_____

Ответ правильный – маринист.

Почти все работы Айвазовского связаны с образом моря. Вот только все они такие же, как море – разные.

 • Назови самую известную картину Айвазовского. Ее знают все – от мала до велика.

Это «________ ____»

 • Вспомни, что изображено в центре картины ____________

Вспомним вместе

Бушующее море. Обломки корабля. Поломанная бурей мачта. Безбрежное море. Рассвет. Просыпающееся солнце — его почти не видно. Водяная пыль. Крошечные люди. Вновь девятый вал. Огромная волна.

Представь себя в роли писателя, попытайся, представив эту картину, описать ее словами. Не забудь использовать часть речи, которая «разукрасит» твой рассказ, придаст ему зримый, ощутимый образ. Море живое, оно меняется вслед за изменениями погоды. Значит, необходима и другая часть речи. Какая? Догадался?

Глагол. Действуй.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Автор: ___________

Вернемся к музыке. Создать подобное невозможно без знаний об особенностях музыки: ее изобразительности и выразительности. Помогают в этом композитору –

Реши, о чем идет речь

 • О нотах
 • Об инструментах
 • О литературных сюжетах
 • О средствах музыкальной выразительности

Твой ответ № ______ ______ _______

Конечно, ты прав. Речь идет о средствах музыкальной выразительности.

Перечисли известные тебе средства выразительности музыки.

Вспомни, о каких из них идет речь:

 • Скорость звучания музыки
 • Последовательное чередование длинных и коротких звуков
 • Настроение в музыке
 • Голос музыкального инструмента
 • Главная мысль музыкального произведения
 • Часть звукоряда
 • Сила звучания музыки

Проверь себя, называя средства выразительности.

Рядом поставь цифру ответа:

__лад, __темп, __тембр, __ритм, __регистр, __динамика, __мелодия.

Ответь, какие из них наиболее значимы при озвучивании 1-ой части сюиты.

Я думаю _________________________________________.

Согласишься ли, что картину моря (тихого, бушующего и вновь спокойного) композитор рисует с помощью динамики, регистров, лада, тембров инструментов, оркестровки?

Твой ответ: ________.

Послушав музыку 1-ой части сюиты, определи своим музыкальным ухом, сколько в ней эпизодов.

Получилось?

1-2-3-4- ?

Твой ответ: __________.

Есть ли повторяющиеся эпизоды?

Ответ: ______.

Сколько, какие?

___ и _________

Изобрази схематично построение этой части

Наведи порядок согласно повторам эпизодов. Раскрась правильно.

 • Какие части схемы будут одинакового цвета?

Как тебе кажется, будучи живописцем, с помощью какого средства живописи ты изобразил бы удаляющийся корабль?

Твой ответ: ____________.

 • А, будучи композитором, какими средствами выразительности этого достичь?

Твой ответ?

______ и ______ и ______

А наш ответ:

Размером (маленький, удаляющийся). Динамикой (тихо-громко). Регистром (средний-верхний)

Самое время вспомнить о главной героине. А ее голос здесь слышен? Но кто же, как не она ведет рассказ? Какое из средств музыкальной выразительности расскажет о ней?

Зачеркни лишнее

Мелодия. Темп. Лад. Регистр, Ритм, Тембр. Динамика.

Правильный ответ: голос музыкального инструмента (тембр)

Какого? Зачеркни лишнее

Виолончель, альт, скрипка (зачеркни лишнее)

Проверь себя:

Тембром скрипки.

Ну, а теперь вспомним, чем заканчивается 1-я часть.

Клокочущее, бурлящее море угомонилось, корабль вновь мягко покачивается на волнах.

Рассказ Шахерезады закончен или нет? Конечно, нет, ведь она уже искусно, незаметно вплела в ее конец начало новой сказки. И вновь, представ перед повелителем, продолжит рассказ. Но это будет уже в следующую ночь. А как мы, слушатели, об этом узнаем?

Музыка об этом скажет. Как?

Подумай!

Верно, звучит голос Шахерезады в исполнении – ______.

Да, скрипки.

Вспомни,как называется тема, характеризующая героя в музыкальном произведении?

Верно, лейтмотив.

Вот и ответ на?, продолжит ли Шахерезада свои сказки. Прежде чем польются прекрасные звуки музыки нового рассказа Шехерезады, мы услышим ее нежный голос. Звучит сказочной красоты мелодия — ее ведут скрипки, это и есть голос рассказчицы. А дальше начнется новая сказка. Ну, а Римский—Корсаков расскажет ее языком музыки.

Вторая часть сюиты — «Рассказ царевича-календера».

Однажды в дом постучали три путника, три странствующих монаха — календера. Все трое в прошлой жизни были царевичами. Козни недобрых людей и злых джиннов лишили их богатства, дома, заставили скитаться по свету. На долю каждого выпало немало удивительных, а порой и страшных приключений. Одного из них приговорили к смерти, другой вступил в единоборство с всесильным джинном, третий потерпев кораблекрушение, на безлюдном острове убил человека, которого любил.

О каком из царевичей ведет речь Шахерезада? Ее рассказ можно связать с историей любого из них. Речь календера, повествующего историю, нетороплива. Мелодия звучит протяжно, печально, ее ведет фагот, тембр которого мягок, напоминая голос человека.

Но вот характер мелодии меняется вслед за изменениями рассказа календера. Она переходит от одного инструмента к другому: от гобоя, звучащего в высоком регистре, под аккомпанемент арфы, к скрипкам. Теперь мелодия похожа не столько на рассказ, причудливый, капризный, сколько на грандиозный танец, мягкий, воздушный.

Вдруг рассказ календера окрашивается в темные тона. Что это? Новый рассказ, о чем он? А что «говорит» музыка?

Она полна раздумья, печали. И вдруг упругий, четкий ритм — марш. Перекличка медных духовых. Яркие, мощные, призывные голоса тромбонов и труб. Это уже не воспоминанья о чем-то прекрасном, легком, воздушном.

Это звуки битвы, страшной, фантастической. Битвы прекрасной девушки со злым духом ифритом. Он превратился в льва и, разинув пасть, ринулся на нее. А она, превратившись в змею, бросилась на него. Бой кипел на земле, жестокий, отчаянный. Наконец, прекрасная дева-царевна сожгла ифрита, и он стал пеплом.

А может, в твоем воображении возникает образ битвы? Битвы прекрасного юноши и чужеземного войска? Ведь не случайно в музыке слышатся звуки барабанов, труб, литавр. Это призывный клич.

Но вот постепенно музыка начинает звучать как-то уж очень сказочно: нереально, призрачно. Почему? Да потому, что на фоне отчаянной битвы, моря звуков, слышится мелодия виолончели, которая поет мягко, задумчиво. Возможно, это голос Шахреара, так сильно увлекшегося рассказом Шахерезады?

Но вновь слышна перекличка тромбонов и труб. Музыка звучит тревожно, по- боевому! Новая отчаянная битва! Но впереди победа! И вот он, марш. Теперь он звучит ликующе, ярко, торжественно. Закончен рассказ календера. И снова голос его звучит задушевно, тепло — вновь поют струнные. Мелодия переходит от их мягких голосов к прозрачным голосам флейты и арфы. Речь календера успокоилась. И тут же возникает голос сказочной красоты, певучести — голос Шахерезады. Она здесь, рядом с ним и с нами, слушателями. Голос скрипок нежен и тонок, мягок и лиричен.

Теперь твоя очередь рассказать о музыке, которая так ярко, образно и выразительно представлена композитором.

Знаток музыки, тебе слово!

Создай словесный портрет героев сюиты с помощью предложенных слов

герои Шахреар Шахерезада Образ моря Образ царевича-календера Образ битвы
.

Словарь: спокойная, простая, ясная, нежная, искренняя, светлая, мягкая, оживленная, быстрая, громкая, легкая, звонкая, шутливая, танцевальная, грозная, кокетливая, плясовая, взволнованная, тревожная, решительная, героическая, огненная, важная, величавая, тяжелая, печальная, трагическая, грустная.

Время представить себя в роли знатока музыки
Вот обозначения средств музыкальной выразительности, которые помогают создать образы героев
Регистр высокий для создания образа _______
Регистр низкий _________
Динамика громко ________
Динамика тихо _________
Инструментовка (тембры медных духовых) ___________
Инструментовка (тембры деревянных духовых) __________
Весь оркестр (тутти) _________

Изобрази схематично рассказ о 2 части сюиты. Сколько будет эпизодов?

 • Составь цветной портрет части.
 • Перечисли средства музыкальной выразительности, используемые композитором во 2 части

.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Из слов, предложенных тебе, выпиши те, которые соответствуют описанию характера марша, лирической песне. ( «Знаток родного языка)

Марш ___________________

Лирическая песня __________________

Словарь: спокойная, простая, ясная, певучая, нежная, легкая, решительная, возвышенная, искренняя, сдержанная, кокетливая, тяжелая, грустная, трагическая, яростная, героическая, мягкая, огненная, шутливая, быстрая.

Ну, а теперь продолжим наш разговор об удивительных сказках. И опять в пути нас будет сопровождать Музыка. Продолжим рассказ ее языком.

Повествование начинается с лирической мелодии — это начало третьей части сюиты. В исполнении скрипок и виолончелей звучит удивительной красоты музыка, близкая по характеру восточной. О ком она? О юном и нежном влюбленном. В сказках Шахерезада скажет о красоте этого юноши: «Когда красоту привели бы, чтоб с ним сравнить, в смущенье опустила бы краса голову… А если б ее спросили: „Видала ль ты подобного?» — то сказала б: „Такого? Нет!»».

Эта часть сюиты называется «Царевич и царевна». А как звучит ее мелодия? Хороша ль она? Ритмичная, танцевальная, грациозно-кокетливая, она звучит под аккомпанемент бубенцов. Мелодия царевны столь прекрасна, что Римский-Корсаков вновь и вновь повторяет ее. Она звучит у разных инструментов, пленяя своей красотой: то у кларнета, то у скрипки с виолончелью, а то поет пронзительным голосом крошки флейты-пикколо.

Но вот пляску царевны прерывает голос царевича. Он звучит задумчиво, грустно. Почему? Царевич мечтает о любви. И голосом солирующей скрипки звучит его песня. Звучит мягко, искренне. Царевич грустит. Но рядом с ним неутомимая рассказчица — Шахерезада, она не даст ему потерять свою возлюбленную, она поможет ему.

И вновь в музыке возникает ее голос. Добрая и мудрая, она зовет нас дальше. И что же? Неожиданно все меняется — уже нет скучающего и грустного царевича. Он преодолел все преграды, он добился любви прекрасной царевны. Его песня звучит как гимн любви — уверенно, торжественно, решительно. Да и мелодия прежде кокетливой царевны тоже изменилась. Она стала теплой, лирической. Ее песня звучит мягко, нежно и также искренне. Любящее и доброе сердце Шахерезады соединило влюбленных.

Но всему наступает конец, и музыке тоже. Сюита заканчивается картиной «Багдадский праздник» и «Корабль разбивается о скалу».

Как и прежде, в начале новой сказки звучит хорошо знакомая мелодия — голос Шахерезады. Снова звучат скрипки — печально, слегка взволнованно. Отчего? Оттого, что рассказ ее не только о веселых, но и о страшных событиях. Но в начале — шумный, яркий, пестрый восточный праздник. В музыке есть все: захватывающие ритмы зажигательной восточной пляски, быстрый, стремительный темп, сила и мощь звучащего оркестра.

Здесь переплелись темы знакомых героев. Звучат голоса царевича-календера, фантастической битвы, пленительной царевны, грозного Шахриара. Это сплетение становится огненным вихрем, наполняется демонической силой. Праздник, настоящий восточный праздник! И в самый разгар вихря — все исчезает! Как, почему? Да потому, что мы с вами в сказке!

И снова перед нами море. Его музыку мы уже узнаем по

первым звукам. Та же мелодия, но мелодия неспокойного, гудящего моря. Буря! Скоро будет буря! А музыка? Она тоже бурлит, клокочет, ревет — сила ее звучания растет, число подхвативших мелодию инструментов увеличивается. Трубы. Громогласные, сильные, тревожно звучащие, — вот оно! Началось! Вихрь, ураган! — не спастись кораблю Синдбада. Ветер и волны мчат его прямо на скалы! И вот — мощный, невероятной силы аккорд всего оркестра, гулкие удары там -тама: корабль разбился!

А что дальше? Что мы «видим» и слышим? Море. Тихое, спокойное. Так бывает всегда после бури. Музыка разливается, согревает душу своим теплом. Вновь звучит плавная, покачивающаяся мелодия — это волны, легкие, чуть ощутимые. Мелодия переходит от одного инструмента к другому, и постепенно ее звучание уже в высоком регистре — корабль уплывает, музыка чуть слышна. Что это означает? Корабль спасся? Нет! Он разбился. Но ведь мы в сказке. И, значит, Синдбад спасся, и вновь, построив корабль, покидает землю. Неутомим Синдбад-мореход, его ждут новые открытия. А чем заканчивается сюита? Любовью и согласием. Шахерезада, прекрасная и мудрая, смягчила грозное сердце султана. И ответил он: «Я помиловал тебя, ибо я убедился, что ты… благочестива, великодушна и чиста сердцем». И музыкальная тема, некогда грозная, суровая, смягчилась, стала спокойнее. И напоследок — опять чарующие звуки темы Шахерезады.

Так заканчивается история о прекрасной и мудрой, коварной и любящей Шахерезаде, рассказанная языком музыки.

Составь схему рассказа 3 части.

Согласно схеме, создай цветовое полотно 3 части

Подчеркни нужное.

Ты — художник по костюмам.

Каким ты видишь костюм восточной царевны?

 • Платье: нарядное, кружевное, шелковое, легкое, воздушное, украшенное бантами, рюшками, цветами, камня ми, бисером, короткое, длинное…
 • Юбка: пышная, длинная, короткая, блестящая, однотонная, цветная, узкая…
 • Шарф: воздушный, легкий, тяжелый, прозрачный, мягкий, парчовый, атласный, шелковый, шерстяной…
 • Туфельки: платформа, резиновые, кожаные, атласные, парчовые, украшенные, изящные, башмачки, бриллиантовые пряжки, молнии, каблук…
 • Накидка: шерстяная, воз душная, легкая, теплая, шифоновая, парчовая, шелковая
 • Шаровары: прозрачные, легкие, шерстяные, длинные, украшенные, воздушные…

Ты — постановщик танцев.

Как, по-твоему, должна двигаться балерина, исполняющая танец царевны? Научи свою актрису.

Движется изящно, плавно, мелкими шажками, выгибает спину, ползет, прыгает, бегает, подпрыгивает; кокетливо улыбается, пожимает плечиками, кружится, обмахивается веером, накидкой, шарфом, склоняет голову на плечо, выгибается дугой, замахивается, увертывается, улыбается, расхаживает вокруг, взлетает, ласково гладит.

При этом ты, как постановщик танца, объясняешь актрисе, что ее героиня обладает и характером, и манерами

Выбери в начале сам: лукавая, важная, изящная, гордая, гибкая, воинственная, подвижная, резвая, самовлюбленная, грозная, грубая, нахальная, самолюбивая, коварная, драчливая, кокетливая, игривая, шаловливая, сварливая, ласковая, неловкая, неуклюжая, обидчивая, нежная.

 • Как по-твоему, зачем Римскому-Корсакову в 4 части вновь понадобилось ввести тему Шехерезады?

Подумал?

Правильно, ведь именно она незримо присутствует во всех частях сюиты, ведя свои рассказы. И еще. Тема, мы ее назвали лейтмотивом, связывает воедино части сюиты.

На твой взгляд, образ кого или чего наиболее близок Римскому-Корсакову (подчеркни), почему?

Моря, корабля, Синдбада, царевичей, Шахерезады, царевны, восточного праздника?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Как тебе кажется, почему композитор не следует точно за сказками Шахерезады, почему создал

именно эти образы?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Возможно, среди множества образов сказок Шахерезады образ моря, столь близкий композитору по роду его профессии, занял такое значительное место в сюите. Тема любви – вечная тема. Шахерезада — преданная, глубоко чувственная натура, по-настоящему любящая шаха.

Если ты рисуешь или хочешь попробовать себя в роли художника, создай свой фильм (мультфильм) в последовательности всего повествования сказки. Желаем успехов!

А теперь постарайся ответить на вопросы. Не лукавь.

Тебе понравилось отвечать на вопросы?
Да Нет

Тебе понравился текст сказки о Шахерезаде:
Да Нет

В роли кого ты выступил наиболее удачно?
В роли «________________»

Ответы на какие? Были для тебя сложны?

О средствах музыкальной выразительности, литературы, живописи (подчеркни)

Ощутил ли ты себя в роли постановщика танцев? _______Режиссера? _______ Декоратора? _______

Какое по характеру задание, на твой взгляд, было самым сложным? Почему? Хотел бы ты сам создать какую-либо игру, взяв за основу какое-либо музыкальное произведение?

И, наконец, поставь себе отметку за работу «____».

Спасибо!

В России, как и в других странах Европы, в 19, начале 20 века стали популярны «Арабские сказки». Они были настолько необычны, что стали излюбленным чтением подростков. Вот как об этом рассказывает Сергей Аксаков в книге «Детские годы Багрова-внука»: «При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображеньем.

ел1902 год. Все сказки мне нравились; я не знал, которой отдать преимущество! Они возбуждали моё детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Герои, заключённые то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращённые в животных, очарованные рыбы, чёрная собака, овладели мною. Сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди! »

И последнее предложение! Перед тобой игровое поле «Синдбад-мореход». Как и в любой другой игре в нашей есть правила. Прочти их. Начинай играть с друзьями. Желаем удачи!

Правила игры:

В эту игру могут играть от 2 до 4 игроков.

Выберите себе фишки, поставьте на старт и отправляйтесь в плаванье с Синдбадом. С позиции 1 можно идти в любую сторону. Бросайте кубик по очереди и продвигайтесь вперед на столько кружков, сколько очков выпало на кубике.

Если твоя фишка попала на кружок с надписью: “Перейди на букву А” – найди кружок с буквой А одного цвета с надписью и перейди на него. Ты попал в сокровищницу! Ходить вокруг сокровищ можно в любую сторону, пока не попадешь на кружок со стрелкой-выходом.

На середине пути ты найдешь два алмаза – кружки 28 и 29. Если твоя фишка попала прямо на кружок 28, следующим ходом переходи сразу на 29 и продолжай движение. А если у тебя выпало очков больше, чем осталось до кружка 28 – тебе придется прийти к 29, сделав полный круг вокруг Синдбада. Только так ты сможешь вернуться на свой путь.

Если у тебя выпало больше очков, чем осталось кружков до финиша, оставайся на месте и передай право хода следующему игроку. Победителем станет тот, кто первым дойдет до финиша.

Условные обозначения ты найдешь на игровом поле.

Желаю удачи!

корсаков 5

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях:

Через сорок два дні після того, як свекрухи не стало, в квартиру Світлани заявилася сусідка з першого поверху. У під’їзді жінка ця мала славу важкою в спілкуванні. Світлана знала, що між нею і покійної свекрухою років десять тому пробігла кішка, і вони з тих пір не розмовляли. Але сьогодні сусідка вела себе підкреслено ввічливо, навіть посміхалася, хоч це їй і давалося важко. — Привіт, Светик, — заспівала вона солов’єм прямо від дверей. — Ввійти можна? — Звичайно, заходьте, — кивнула Світлана. — Треба було вам два дні тому прийти на обід. Ми сорок днів відзначали, свекруху поминали. — Ой, не змогла я. Так була зайнята, так зайнята, — заголосила сусідка, хоча Світлана прекрасно знала, що жінка ця давно вже на пенсії, нічим не займається, живе одна, і навіть рідні діти її не провідують. Відштовхнула вона дітей своїми вічними докорами. — А так би я прийшла.

Ось — Сусідка зробила паузу, намагаючись збагнути, як би плавно перейти до справи. — Ви щось запитати хотіли? — допомогла їй Світлана. — Правильно, запитати, — зраділа сусідка. — Ми тут якось, давно вже, з твоєї свекрухою, царство їй небесне, розмовляли на одну тему і вона знову замовкла, бо її мову ніяк не міг сказати, те, що їй дуже хотілося. Але сусідка все-таки знайшла сили. — Їй тоді вже вісімдесят було. Я її питаю — а скажи мені, люб’язна Марія Петрівна, як ти примудрилися до таких років дожити, і жодного разу не дати слабо? — Чому ні разу? — здивувалася Світлана. — Боліла вона … — Так ми знаємо, як вона хворіла, — невдоволення тим, що її посміли перебити, так і полізло з сусідки. — Хіба це хворіла? Чхне, температура трохи підніметься, і все. Я це точно знаю. Я на першому поверсі живу. — Угу, — миролюбно кивнула Світлана, не бажаючи підтримувати розмову на цю тему.

— Так ось … — Сусідка, здається, зміцніла духом. — Я у неї прямо і запитала, ніби жартома, може у тебе є якийсь особливий рецепт? Скажи мені цей рецепт. — Цікаво … — посміхнулася Світлана. — Цікаво їй … — хмикнула сусідка. — Звичайно, буде тут цікаво. Жити довго всім хочеться. Знаєш, що мені твоя свекруха сказала? — Гадки не маю. — Все ти знаєш, дівчинка, все ти знаєш … — недобре подивилася на Світлану сусідка. — Мені твоя свекруха сказала так: «Ось як не стане мене, ти до моєї Світланки звернися, вона тобі цей рецепт і покаже. Він у мене записаний. А зараз я тобі нічого говорити не буду. Пошкодувала вона для сусідки, значить, свій рецепт. Але я дочекалася. — Зачекайте! — Світлана здивувалася. — Вона що, прямо так про мене і сказала?

Що я вам щось винна передати? — Прямо так, — похмуро кивнула сусідка. — Так що ти не хитруй, Світлана. Мені теж хочеться до ста років дожити. Давай цей рецепт сюди. Твоя свекруха обіцяла. — Вибачте, але я не знаю, що мені вам дати? — Світлана не розуміла, жартує сусідка, чи ні. — Рецепт безсмертя давай. Раз твоя свекруха сказала, значить, він у неї десь записаний. Тому вона і дожила до дев’яноста восьми років. Ну! — Що НУ? — Я рецепт чекаю, — строго сказала сусідка, і так подивилася на Світлану, що тієї стало недобре. — Не знаю я ніяких рецептів. І вона мені нічого такого про вас не говорила. — А ти пошукай, — сусідка вперлася руки в боки. — Пошукай-пошукай. Може, в її паперах є якісь позначки, чим харчуватися, що пила. Ти подумай сама, вона в дев’яносто років виглядала молодше мене.

А мені всього сімдесят п’ять. — Ви, начебто, непогано виглядаєте, — винувато сказала Світлана. — На свої роки. — Не погано?! — скипіла сусідка. — Так я ночами заснути не можу, і тиск у мене скаче. — А вона мені «непогано». Давай, кажу, шукай цей секретний рецепт. Адже вона веліла тобі. Ти чому її заповіти не виконувати ?! — Послухайте! — Світла не витримала і теж підвищила голос. — Вам не здається, що моя свекруха сказала це в жарт? Скільки я пам’ятаю, вона ніколи нічого такого спеціального не їла, не пила, і у нас нічого особливого не просила. Просто, вона добра до всіх була, і все. Тому і прожила стільки. — Ах, ти, безсовісна! — Сусідка почервоніла від злості.- Вона мене ще й недоброї обзиває. Ану, швидко шукай, то, що ти мені передати повинна! — Послухайте … — Світлана теж перейшла на крик.

— Ви що тут влаштовуєте? Прийшли в чужий будинок і права качаєте? Ідіть звідси … — Світлана зробила крок вперед. — Нічого я вам не дам. А будете хуліганити, я подзвоню куди слід. — Ах, ось яка ти … — здивувалася сусідка. — Я ж теж можу зателефонувати … — жінка затрясла пальцем перед носом Світлани. — Я теж можу … Ну, добре, Бог тебе за це покарає … згадає ще наша розмова … — Ідіть-і дитя … — Світлана вже її не боялася. — Вам лаятися шкідливо … У вас тиск, безсоння … Ідіть … Сусідка, нарешті, пішла. Світлана півгодини ще не могла прийти в себе. А коли заспокоїлася, дістала альбом з фотографіями і стала розглядати ті знімки, де була відображена її улюблена свекруха. І тільки зараз вона звернула уваги, що майже всі фотографії зі зворотної сторони були підписані рукою Марії Петрівни. На всіх фотографіях була написана приблизно одна і та ж фраза: «Ваша любов, дітки мої, мене береже. Ви — мої ангели земні … »

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector